841/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta 4 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (293/1997) nimi, 1 ja 3 §, 4 §:n 2 momentti sekä 5, 8 ja 9 § sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi asetuksessa 632/1997, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § ja 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Asetus

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

1 §
Koulumatkatuen laskeminen

Koulumatkatukena korvataan 300 markkaa kuukaudessa ylittävät koulumatkakustannukset lisättynä 50 markalla. Opiskelija maksaa laskennallisista koulumatkakustannuksista kuukausittain enintään 250 markkaa, jota kutsutaan opiskelijan maksuosuudeksi.

Koulumatkatukena ei korvata alle viiden kilometrin erillistä matkaosuutta. Jos kuitenkin yhdensuuntaiseen koulumatkaan sisältyy erillisiä alle viiden kilometrin matkaosuuksia, jotka ovat yhteensä vähintään viisi kilometriä, matkaosuuksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan opiskelijalle itselleen siten kuin lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 5 §:n 2 momentissa säädetään.

Opiskelijan kulkiessa koulumatkansa useammalla kuin yhdellä matkustustavalla vähennetään opiskelijan maksuosuus joukkoliikenteen matkakustannuksista, jos sellaisia on. Jos joukkoliikenteen matkakustannuksia ei ole, vähennetään opiskelijan maksuosuus koulutuksen järjestäjän järjestämästä kuljetuksesta aiheutuvista matkakustannuksista.

1 a §
Muut koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoihin rinnastetaan myös muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettyihin kotitalousopintoihin, vammaisille opiskelijoille järjestettyyn valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä maahanmuuttajille järjestettyyn ammatilliseen peruskoulutukseen valmistaviin opintoihin osallistuvat opiskelijat.

2 §
Matkakustannusten laskeminen

Kun opiskelija kulkee koulumatkansa koulutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta käyttäen ja yhdensuuntainen koulumatka koostuu kahdesta tai useammasta matkaosuudesta, matkakustannukset voidaan laskea erikseen kunkin matkaosuuden osalta.

3 §
Matkustustavan määräytyminen

Opiskelijalla ei katsota olevan mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta, jos:

1) opiskelijan koulumatkasta on joukkoliikenteen tai koulutuksen järjestäjän järjestämän koulukuljetuksen ulkopuolella yli viisi kilometriä yhdensuuntaista matkaa kohden;

2) koulumatkoihin liittyvä odotusaika on keskimäärin yli kaksi tuntia koulutyöpäivää kohden kuukaudessa;

3) opiskelija voi käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta kuukauden aikana keskimäärin enintään seitsemällä yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa; tai

4) opiskelijan päivittäiseen koulumatkaan käyttämä yhteenlaskettu odotusaika ja matkustusaika ylittää viisi tuntia vähintään viitenä päivänä kuukauden aikana.

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, voidaan katsoa, että opiskelijalla ei ole mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta, jos koulumatka muista syistä muodostuu opiskelijalle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

4 §
Tukikuukauden määritelmä

Koulumatkatuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa opintojen alkamispäivästä lukien. Opiskelukuukausi oikeuttaa koulumatkatukeen, jos siinä on lukuvuoteen sisältyviä päiviä yhteensä vähintään 18.

5 §
Palkallinen työharjoittelu tai työssäoppiminen

Opiskelijalla ei ole oikeutta koulumatkatu-keen työpaikalla käytännön työtehtävien yh- teydessä järjestettävän koulutuksen tai työharjoittelun aikana, jos siitä saatu ansiotulo on vähintään 3 000 markkaa kuukaudessa.

8 §
Koulumatkatuen laskuttaminen

Koulutuksen järjestäjän ja matkalipun myyjän on toimitettava kansaneläkelaitokselle koulumatkatukea koskeva henkilöittäin eritelty lasku kalenterikuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden kymmenenteen päivään mennessä. Koulumatkatuki maksetaan tällöin viimeistään laskun saapumiskuukauden 24. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä.

9 §
Koulutuksen järjestäjän velvollisuus palauttaa liikaa maksettu tuki

Koulutuksen järjestäjä on velvollinen palauttamaan liikaa saamansa koulumatkatuen kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos voi kuitenkin luopua liikaa maksetun koulumatkatuen perimisestä, jos sen määrä on vähäinen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asetuksen 4 §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1999 lukien.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.