821/1998

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1998

Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

muuttanut 28 päivänä joulukuuta 1995 ilmoittamisvelvollisuudesta antamansa päätöksen (1760/1995) 3 §:n 2 momentin, 5 §:n 1 momentin johdantokappaleen sekä 1 ja 13 kohdan, 6 §:n 9 kohdan, 6 a ja 12 §:n sekä

lisännyt 5 §:n 1 momenttiin uuden 25 kohdan ja 6 §:ään uuden 11 kohdan seuraavasti

3 §
Tiedot ulkomaisista väliyhteisöistä

Jos ulkomainen väliyhteisö on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu verovelvollisen tytäryritys tai 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu osakkuusyritys, verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa oikeaksi todistettu jäljennös ulkomaisen yhteisön tilikautta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta samoin kuin tilikautta edeltäneestä taseesta taikka vastaavista tilinpäätösasiakirjoista. Vieraskielisestä asiakirjasta on lisäksi kehotuksesta annettava virallisen kääntäjän tai muun pätevän henkilön tekemä suomentai ruotsinkielinen käännös.


5 §
Liikkeenharjoittajan ja eräiden muiden kahdenkertaista kirjanpitoa pitävien ilmoittamisvelvollisuus

Liiketoimintaa harjoittavan verovelvollisen, kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammattitoimintaa harjoittavan verovelvollisen ja kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun kirjanpitovelvollisen kuin aatteellisen yhteisön, säätiön ja henkilöstörahaston on annettava 1―3 §:ssä säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tiedot verovuotta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta ja kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 4 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja 2 luvun 4 §:n 2 momentissa sekä 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;


13) selvitys verovuonna kuluksi kirjatuista kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 14 §:ssä tarkoitetuista vastaisista menoista ja menetyksistä sekä pakollisista varauksista;


25) tase-eräkohtainen tieto muihin tase-eriin kuin käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoitujen hankintamenojen ja niiden tilikauden päättyessä tiedossa olevien jälleenhankintahintojen erotuksesta, jos se on olennainen.


6 §
Osake- ja henkilöyhtiön sekä eräiden muiden yhteisöjen erityistiedot

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, keskinäisen vakuutusyhtiön, yhdistyksen, laitoksen, säätiön, avoimen yhtiön sekä kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön on veroilmoituksessaan 1―3 ja 5 §:ssä mainittujen tietojen ja selvitysten lisäksi annettava verovirastolle seuraavat asiakirjat, tiedot ja selvitykset:


9) tiedot tuloverolain 42 §:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitetuista osakeyhtiön enemmistöosakkaista;


11) tiedot tuloverolain 42 §:n 4 momentissa tarkoitetuille osakkaille sekä heidän perheenjäsenilleen annetuista rahalainoista.

6 a §
Toimintamuodon muutokseen liittyvät tiedot

Tuloverolain (1535/1992) 24 §:n 5 momentissa tarkoitetun osakeyhtiötä edeltävän verovelvollisen tai yhtymän 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettu tuloslaskelma tai 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tuloslaskelman tiedot on annettava viimeiseltä verovuodelta ja 5 §:n 1momentin 1 kohdassa tarkoitetut taseen tiedot viimeisen verovuoden päättymisajankohdalta. Osakeyhtiön on annettava 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tuloslaskelman tiedot toimintamuodon muutoksesta alkavalta verovuodeltaan. Osakeyhtiön, johon sovelletaan poistojen enimmäismäärää koskevaa tuloverolain 24 §:n 2 momentin säännöstä, on annettava selvitys, josta ilmenee, että poistot ovat mainitun lainkohdan mukaiset.

12 §
Tiedot tilikauden muutoksista

Kirjanpitovelvollisen, joka muuttaa tilikautensa päättymisajankohtaa, on ilmoitettava siitä verovirastolle. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, ilmoitus on tehtävä kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan aikaisemmaksi, ilmoitus on tehtävä kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi tulee päättymään.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksesta, viranomaisen hyväksymisestä sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutokselle ja muutoksen merkitsemisestä rekisteriin. Jos selvityksiä ei voida liittää ilmoitukseen, ne tulee toimittaa verovirastolle kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus verovirastolle tehtiin.


Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1998.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran annettaessa tietoja verovuodelta 1999 toimitettavaa verotusta varten. Päätöksen 5 ja 6 a §:ää sovelletaan verovuonna 1999 kuitenkin vain niihin verovelvollisiin, jotka tekevät tilinpäätöksensä uuden kirjanpitoasetuksen (1339/1997) kaavan mukaisesti. Päätöksen 6 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran annettaessa tietoja verovuodelta 1998 toimitettavaa verotusta varten.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1998

Ministeri
Jouko Skinnari

Ylitarkastaja
Terhi Järvikare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.