820/1998

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1998

Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1998

Valtioneuvosto on 30 marraskuuta 1994 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996, nojalla maaja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Kirjanpitovelvollisille lihan ostajille voidaan maksaa valtion talousarvion rajoissa vuosittain tämän päätöksen mukaisesti maaja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 6 §:ssä tarkoitettua valtion tukea, jota jäljempänä sanotaan lihan kuljetusavustukseksi, enintään 1 miljoona markkaa.

Kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikalta teurastamoon tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.

2 §
Lihan kuljetusavustuksen jako

Kuljetusavustusta tämän päätöksen nojalla maksettaessa noudatetaan seuraavaa maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (1145/1997) liitteessä 1 tarkoitettua aluejakoa:

Alue C3 (P4):

Kuusamo ja Posio

Alue C4 (P4):

Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski; Kittilä ja Sodankylä lukuunottamatta C4 (P5) kuuluvia osia.

Alue C4 (P5):

Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki; Kittilästä ja Sodankylästä maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät osat.

3 §
Lihan kuljetusavustus

Lihan kuljetusavustusta voidaan maksaa eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymien teurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella siten, että C4 (P5) alueella tuotetun lihan osalta suoritetaan avustusta enintään 80 penniä kilolta ja C4 (P4) ja C3 (P4) alueella tuotetun lihan osalta enintään 35 penniä kilolta.

Edellä 2 §:ssä tarkoitetulta C4 (P5) alueelta teurastamoon tapahtuvasta sairaan eläimen erillisestä kuljetuksesta voidaan maksaa kuljetusavustusta lihan ostajalle enintään 700 markkaa kuljetuskertaa kohden. Edellä 1 momentissa tarkoitettua kuljetusavustusta ei makseta.

4 §
Lihan kuljetusavustuksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa lihan kuljetusavustuksen saajan pankki- tai postisiirtotilille.

5 §
Takaisinperintä

Jos lihan ostaja on saanut lihan kuljetusavustusta perusteettomasti tai enemmän kuin tämän päätöksen mukaan olisi voitu myöntää, noudatetaan liikaa maksetun määrän takaisinperinnän osalta, mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) on säädetty.

Lihan ostajalta, joka ei noudata tässä päätöksessä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, maa- ja metsätalousministeriö voi evätä lihan kuljetusavustuksen joko kokonaan tai osaksi.

6 §
Valvonta

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee osaltaan valvoa tämän päätöksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.

Lihan kuljetusavustusten saaja on velvollinen antamaan maa- ja metsätalousministeriön ja työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräämälle tarkastajalle vaadittaessa tilaisuuden kirjanpitonsa sekä tili- ja muiden asiakirjojen tarkistamiseen lihan kuljetusavustuksen maksamiseen liittyvien seikkojen osalta ja muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa.

7 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä marraskuuta 1998.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.