817/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Asetus veneliikenneasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä helmikuuta 1969 annetun veneliikenneasetuksen (152/1969) 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 ja 10 §, 11 §:n 1 momentti ja 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 11 §:n 1 momentti asetuksessa 802/1997, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a ja 7 b § seuraavasti:

7 §

Perämoottorivene, jonka moottorin teho on valmistajan ilmoituksen mukaan enemmän kuin 15 kilowattia, ja sisämoottori- tai sisäperämoottorivene, jonka moottorin teho on enemmän kuin 37 kilowattia, on rekisteröitävä siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Apumoottorilla varustettua purjevenettä sekä moottoripurjevenettä ei tarvitse rekisteröidä.


7 a §

Rekisteröitävän veneen omistajan on ennen veneen käyttöönottoa tehtävä veneestä rekisteröinti-ilmoitus sen maistraatin moottorivenerekisteriin, jonka toimialueella hänellä on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta. Jos veneen omistajalla ei ole kotikuntaa Suomessa, ilmoitus on tehtävä Helsingin maistraatin moottorivenerekisteriin.

Rekisteröinti-ilmoitus voidaan jättää myös 1 momentissa tarkoitetun maistraatin palveluyksikköön taikka muuhun maistraattiin tai sen palveluyksikköön.

7 b §

Moottorivenerekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä yhtenäinen tietojärjestelmä, jonka ylläpito ja asiakaspalvelu on hajautettu.

Maistraatti vastaa toimialueensa rekisteritiedoista, niiden ylläpidosta ja tietopalvelusta. Länsi-Suomen lääninhallitus vastaa tietojärjestelmän toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä.

8 §

Veneen rekisteriin merkitsemisestä annetaan omistajalle merenkulkulaitoksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu rekisteritodistus, joka on pidettävä mukana veneellä liikuttaessa.

9 §

Veneitä tai moottoreita valmistavalle, myyvälle tai korjaavalle liikkeelle maistraatti voi antaa rekisteritodistuksen, jossa mainittua tunnusta liike on oikeutettu käyttämään koeajossa, esittelyssä tai muussa veneitten valmistukseen, myyntiin tai korjaukseen välittömästi liittyvässä siirrossa.

10 §

Jos moottorivenerekisteriin merkityissä seikoissa tapahtuu muutos, muutoksesta on kuukauden kuluessa ilmoitettava asianomaiselle maistraatille.

Jos rekisteriin merkitty vene tuhoutuu tai tulee pysyvästi käyttökelvottomaksi, omistajan on viipymättä ilmoitettava siitä asianomaiselle maistraatille ja samalla palautettava rekisteritodistus.

Jos veneen omistajan kotikunta muuttuu, omistajan on tehtävä uusi rekisteri-ilmoitus asianomaiseen maistraattiin.

Tässä pykälässä tarkoitetut ilmoitukset voidaan jättää myös asianomaisen maistraatin palveluyksikköön taikka muuhun maistraattiin tai sen palveluyksikköön.

11 §

Saatuaan rekisteritodistuksen veneen omistajan on viipymättä varustettava veneensä todistuksen mukaisella tunnuksella, jossa numeron tai numerosarjan edessä on numeroiden kokoinen kirjain seuraavasti:

A, R tai U, jos veneen omistajan kotikunta on Etelä-Suomen läänissä olevan maistraatin toimialueella;

T, V tai X, jos veneen omistajan kotikunta on Länsi-Suomen läänissä olevan maistraatin toimialueella;

K, M tai S, jos veneen omistajan kotikunta on Itä-Suomen läänissä olevan maistraatin toimialueella;

O, jos veneen omistajan kotikunta on Oulun läänissä olevan maistraatin toimialueella;

L, jos veneen omistajan kotikunta on Lapin läänissä olevan maistraatin toimialueella.


13 §

Merenkulkulaitos voi myöntää helpotuksia tämän asetuksen säännöksistä, jos niiden soveltaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Jos ennen asetuksen voimaantuloa rekisteröity tieto ei ole tämän asetuksen mukainen, tieto on poistettava moottorivenerekisteristä viimeistään silloin, kun veneen rekisteritietoihin asetuksen voimaan tultua ensimmäisen kerran tehdään muutos.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.