805/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Asetus vapaasta sivistystyöstä

Opetusministerin esittelystä säädetään vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (632/1998) nojalla:

1 §
Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen järjestämän koulutuksen vähimmäispituus

Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen yhtenä opiskelujaksona järjestämän koulutuksen vähimmäispituus on 15 opetustuntia.

2 §
Suoritteiden laskeminen kansanopistossa ja liikunnan koulutuskeskuksessa

Opiskelijaviikolla tarkoitetaan yhden opiskelijan viiden työpäivän pituista opiskelujaksoa kansanopistossa, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä. Tätä lyhyemmät ja pitemmät opiskelujaksot muutetaan opiskelijaviikoiksi jakamalla työpäivien lukumäärä viidellä. Opiskelijaviikoista, jotka syntyvät niiden opiskelijoiden opiskelusta, jotka asuvat opiston ulkopuolella, otetaan opiskelijaviikkoja laskettaessa huomioon 90 prosenttia.

Kansanopistossa, jolle ylläpitämisluvassa on määrätty koulutustehtäväksi kirjeopetuksen antaminen, kirjeopetuksena suoritetut opinnot lasketaan mukaan opiston opiskelijaviikoiksi siten, että suoritettujen opintokirjeiden lukumäärä jaetaan luvulla kaksi.

Opiskelijavuorokaudella tarkoitetaan valtakunnallisessa liikunnan koulutuskeskuksessa yhden opiskelijan vuorokauden pituista opiskelujaksoa, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä.

Opiskelijapäivällä tarkoitetaan yhden opiskelijan vähintään neljä tuntia kestävää opiskelujaksoa alueellisessa liikunnan koulutuskeskuksessa.

3 §
Kansanopiston opiskelijaviikon yksikköhinta

Kansanopiston opiskelijaviikon yksikköhinta on opistossa, jonka pääasiallisen koulutustehtävän muodostaa vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, 75 prosenttia korkeampi kuin muu kuin tässä pykälässä tarkoitettu yksikköhinta sekä opistossa, jonka koulutustehtävään kuuluu osana vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, tämän koulutuksen opiskelijaviikkojen osalta 20 prosenttia korkeampi kuin muu kuin tässä pykälässä tarkoitettu yksikköhinta.

Opiskelijaviikon yksikköhinta on opistossa, jonka erityisen koulutustehtävän muodostaa enintään kymmenen päivän pituisten kurssien järjestäminen, 20 prosenttia korkeampi kuin muu kuin tässä pykälässä tarkoitettu yksikköhinta. Opiston erityisen koulutustehtävän määräämisessä otetaan huomioon vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen koulutuksen lisäksi saman koulutuksen järjestäjän järjestämä perusopetus, lukiokoulutus sekä ammatillinen peruskoulutus.

4 §
Opintokeskuksen opintokerho

Opintokerholla tarkoitetaan vähintään viiden 15 vuotta täyttäneen henkilön muodostamaa itsenäisesti opiskelevaa ryhmää, joka työskentelee vähintään 10 opintokerhotunnin verran ja joka on ilmoittautunut opintokeskukseen sen antamien ohjeiden mukaisesti. Opintokerho valitsee keskuudestaan ohjaajan.

5 §
Asutusrakenneryhmitys

Laskettaessa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n 5 momentin mukaisia kansalaisopistojen yksikköhintoja jaetaan kunnat asukastiheytensä perusteella viiteen asutusrakenneryhmään seuraavasti:

Asukastiheys maaneliökilometriä kohden varainhoitovuotta edeltävän vuoden alussa Asutusrakenneryhmä
enintään 2 1
yli 2 mutta enintään 5 2
yli 5 mutta enintään 15 3
yli 15 mutta enintään 100 4
yli 100 5

Edellä 1 momentista poiketen kunnat, jotka valtioneuvosto on saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 9 §:n nojalla määrännyt saaristokunniksi, kuuluvat ensimmäiseen asutusrakenneryhmään.

6 §
Ylläpitämisluvan hakeminen

Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämislupaa tulee hakea viimeistään vuotta ennen oppilaitoksen toiminnan aloittamista. Asianomainen ministeriö voi ottaa käsiteltäväkseen myös myöhemmin tehdyn hakemuksen.

Lupahakemuksessa tulee esittää selvitys sivistystarpeesta sekä muiden luvan myöntämisedellytysten täyttymisestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.