793/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun lain (367/1961) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1633/1991, seuraavasti:

9 §

Viranomainen, joka käsittelee saamisen määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta tai perustevalitusta taikka verotusta tai ennakkoperintää koskevaa oikaisuvaatimusta, voi kieltää saamisen ulosottamisen tai määrätä sen keskeytettäväksi, jollei valitus tai oikaisuvaatimus ole ilmeisen aiheeton. Kiellon tai keskeyttämisen ehdoksi voidaan määrätä, että hakemuksen esittäjän on asetettava ulosottomiehelle vakuus saamisen maksamisesta, jos saamisen perintä tai ulosottaminen muutoin saattaisi vaarantua. Jos täytäntöönpano määrätään keskeytettäväksi, asiassa toimitettu ulosmittaus on peruutettava, milloin muutoksenhakemusta tai oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen niin määrää. Muilta osin täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosotto- lain 9 luvun 14 §:ssä, 15 §:n 1 momentissa, 16 §:n 2 momentissa ja 18 §:ssä säädetään. Sen estämättä, mitä edellä säädetään, muutoksenhakemusta tai oikaisuvaatimusta käsittelevän viranomaisen on kiellettävä saamisen ulosottaminen tai määrättävä se keskeytettäväksi, jos hakemuksen esittäjä haluaa asettaa vakuuden saatavan maksamisesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Tätä lakia sovelletaan oikaisuvaatimuksiin, säännönmukaisiin valituksiin ja perustevalituksiin, jotka tulevat vireille tämän lain voimaantulon jälkeen, samoin kuin niihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin, joissa lain voimaantulon jälkeen haetaan täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä taikka esitetään sitä koskeva uusi pyyntö.

HE 78/1998
VaVM 29/1998
EV 101/1998

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.