791/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1998

Opetusministeriön päätös Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat opettaja Vinh Tuyen ja 36 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Turku. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta tunnustaa Buddhan ihmiskunnalle lahjoittaman opin oikeaksi tieksi, joka johtaa harjoittajansa oivaltamaan absoluuttisen totuuden ja saavuttamaan täydellisyyden, kuten Buddha saavutti omien ponnisteluidensa kautta.

Tunnustamme ja haluamme syvällisesti ymmärtää Buddhan oivalluksen, jonka mukaan ihmisen elämä on luonteeltaan epätäydellistä; se johtaa tuskallisen syntymän kautta vanhuuteen, sairauteen ja kuolemaan. Epätäydellisinä olemme tarrautuneet elämässämme muutoksenalaisiin asioihin ja näin olemme itse aiheuttaneet kärsimyksen. Oivaltaessaan Buddha vapautui epätäydellisyydestä ja kärsimyksestä.

Uskomme, että Buddhan oivallus on kaikkien elävien olentojen saavutettavissa. Oivalluksen ja täydellisyyden saavutamme harjoittamalla Buddhan opetuksia.

Täydellisen mielentilan saavuttamiseksi turvaudumme Buddhaan, täydellisyyden saavuttaneeseen, joka on vailla alkua, keskikohtaa ja loppua, ääretön vapaudessaan ja viisaudessaan. Kuten Buddha saavutti täydellisyyden, uskomme, että kaikissa elävissä olennoissa on olemassa tämä täydellisyys mahdollisuutena, jonka saamme todellistettua harjoittamalla Buddhan opetuksia.

Täydellisen mielentilan saavuttamiseksi turvaudumme Buddhan opetuksiin. Tahdomme seurata Buddhan opettamia menetelmiä ja harjoitusmuotoja täydellisyyden saavuttamiseksi. Kunnioitamme kaikkia Buddhan opettamia monia erilaisia harjoitusmuotoja, joita myös kutsumme antaumuksellisiksi prosesseiksi. Niiden avulla voimme saavuttaa täydellisyyden ja lopettaa kärsimyksen sekä vapautua elämän ja kuoleman kiertokulusta; syntymästä, vanhuudesta, sairaudesta ja kuolemasta. Seuraamalla Buddhan opetuksia saavutamme täydellisyyden.

Täydellisen mielentilan saavuttamiseksi turvaudumme Buddhan opetusten menneiden, olevien ja tulevien harjoittajien yhteisöön. Buddhan opin harjoittajina olemme tukena toisillemme ylevällä tiellä kohti täydellisyyttä.

Uskonnonharjoituksen muoto

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta välittää ja levittää Vietnamin buddhalaista perinnettä.

Yhdyskunta järjestää buddhalaisen uskon mukaisia palvonta- ja muita uskonnollisia menoja sekä buddhalaisia juhlia.

Yhdyskunta pyrkii edistämään buddhalaista kasvatusta.

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys
1 §
Yhdyskunnan nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta.

Yhdyskunnan kotipaikka on Turku.

Yhdyskunnalla on oikeus järjestää kokouksia yhdyskunnan julkista uskonnonharjoitusta varten.

Buddhalaiset paikallisryhmät
2 §
Buddhalaiset paikallisryhmät

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta jakautuu buddhalaisiin paikallisryhmiin. Paikallisryhmät toimivat itsenäisinä yksikköinä, joiden toiminnan tulee olla sopusoinnussa yhdyskunnan periaatteiden, sääntöjen ja toiminnan kanssa.

Paikallisryhmät muodostetaan siten, että vähintään kymmenen (10) samalla paikkakunnalla toimivaa tai muutoin yhdessä uskontoa harjoittavaa buddhalaista kirjallisesti sopii paikallisryhmän muodostamisesta, ilmoittaa hyväksyvänsä tämän yhdyskuntajärjestyksen sekä sitten pyytää yhdyskunnalta oikeutta liittyä yhdyskuntaan.

Yhdyskunnan kokous hyväksyy paikallisryhmät yhdyskunnan osiksi vähintään kahden kolmasosan (2/3) annettujen äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouksessa.

Paikallisryhmät vastaavat yksin ja itsenäisesti omasta paikallisesta toiminnastaan, varallisuudestaan ja taloudestaan.

Yhdyskunta voi erottaa sellaiset paikallisryhmät, joiden toiminta ei ole sopusoinnussa yhdyskunnan toiminnan, sääntöjen tai periaatteiden kanssa. Erottaminen tapahtuu kahden peräkkäisen yhdyskunnan kokouksen päätöksellä, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa kummassakin kokouksessa.

Paikallisryhmä voi erota yhdyskunnasta. Eroaminen tapahtuu paikallisryhmän kahden peräkkäisen kokouksen päätöksellä, jos vähintään neljä viidesosaa (4/5) läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa kummassakin kokouksessa.

Paikallisryhmä voidaan purkaa paikallisryhmän kahden peräkkäisen kokouksen päätöksellä, jos vähintään viisi kuudesosaa (5/6) paikallisryhmän kaikista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa kummassakin kokouksessa.

Paikallisryhmän purkautuessa sen velkojen maksun jälkeen jäljelle jäävä ylijäämäomaisuus siirtyy yhdyskunnalle, tai jos sitä ei ole, niin se käytetään buddhalaisen kirjallisuuden levittämiseen Suomessa.

3 §
Paikallisryhmien hallinto

Paikallisryhmien asioita hoitavat niiden hallitukset, jotka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä tarpeellinen määrä, mutta kuitenkin vähintään kaksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa ja valvoa paikallisryhmän asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille paikallisryhmän kokouksille,

3) hoitaa huolellisesti paikallisryhmän taloutta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa paikallisryhmän toimihenkilöt,

5) laatia vuosittain paikallisryhmän vuosija tilikertomus sekä tilinpäätös,

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Paikallisryhmän nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen tai rahastonhoitaja ja sihteeri yhdessä.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden paikallisryhmän kokouksen päätöksellä mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) paikallisryhmän läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa.

4 §
Paikallisryhmien kokoukset

Paikallisryhmien kokoukset kutsuu koolle sen hallitus jäsenille jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei yhdyskuntajärjestyksessä muuta ole erikseen määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Paikallisryhmän asioissa ylin päätösvalta kuuluu ryhmän kokoukselle. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen tai kiinnittäminen ovat kokouksen asioita.

Äänioikeus kokouksissa on kaikilla ryhmän täysi-ikäisillä jäsenillä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta. Pöytäkirjan tarkistavat ja allekirjoittavat myös kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.

5 §
Paikallisryhmien vuosikokous

Paikallisryhmien vuosikokous pidetään viimeistään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle esityslista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,

9) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa,

10) käsitellään muut esityslistan asiat.

Yhdyskunta
6 §
Yhdyskunnan hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdyskunnan kokouksen puheen- ja varapuheenjohtajina, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,

3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan toimihenkilöt,

5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös,

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen tai rahastonhoitaja ja sihteeri yhdessä.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden yhdyskuntakokouksen päätöksellä, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa.

7 §
Yhdyskunnan kokoukset

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille jäsenten ilmoittamaan osoitteeseen lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei yhdyskuntajärjestyksessä muuta ole erikseen määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen tai kiinnittäminen ovat yhdyskunnan kokouksen asioita.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksissa on kaikilla yhdyskunnan täysi-ikäisillä jäsenillä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta. Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat myös kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa.

8 §
Yhdyskunnan vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle esityslista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,

9) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa,

10) käsitellään muut esityslistan asiat.

Kokouspaikkakuntana pidetään ensisijaisesti Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunnan kotipaikkaa, mutta myös jokin paikallisryhmä voi toimia kokouksen isäntänä omalla paikkakunnallaan, jos kokous edellisessä kokouksessa on päätetty pitää tällä paikkakunnalla.

Muita määräyksiä
9 §
Jäsenet

Jokaisella buddhalaisilla kansallisuudesta riippumatta on oikeus liittyä yhdyskunnan jäseneksi, jos hän sitä ilmoittaa haluavansa ja hyväksyy yhdyskunnan tarkoituksen ja säännöt.

Yhdyskunnan jäseneksi liitytään liittymällä paikallisryhmään, jonka hallitus hyväksyy jäsenet sille tai yhdyskunnalle osoitetusta anomuksesta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnasta. Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti paikallisryhmälle tai sen puheenjohtajalle.

Paikallisryhmän hallituksen käsiteltyä eronpyynnön siitä ilmoitetaan kyseisen ryhmän jäsenille välittömästi ja muille yhdyskunnan jäsenille vuosikokouksessa tai muutoin sopivaksi katsotulla tavalla.

Yhdyskunnan hallituksella tai paikallisryhmän hallituksella neuvoteltuaan yhdyskunnan hallituksen kanssa on oikeus erottaa jäsen, joka ei noudata sääntöjä tai jäsen, joka aiheuttaa toiminnallaan yhdyskunnalle tai ryhmälle huonoa mainetta sen ulko- tai sisäpuolella, tai jäsen, joka jättää suorittamatta yhdyskunnan antaman luottamustehtävän.

10 §
Maksut ja rahoitus

Jäsenen on suoritettava paikallisryhmälle kuukausimaksua. Paikallisryhmän kokous määrää maksun suuruuden. Jäsenen ei tarvitse suorittaa maksuja yhdyskunnalle.

Yhdyskunta rahoittaa toimintansa osuudella paikallisryhmien jäseniltään saamien kuukausimaksujen tuotosta. Paikallisryhmien tulee luovuttaa yhdyskunnalle vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenmaksujen tuotosta.

Paikallisryhmät ovat velvollisia antamaan muutakin rahoitusta yhdyskunnalle, jos yhdyskunnan kokous niin päättää.

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdyskunnan ja paikallisryhmien talouden tulee ensisijaisesti edesauttaa buddhalaisuuden harjoittamista.

11 §
Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Yhdyskunnan sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään neljä viidesosaa (4/5) yhdyskunnan läsnäolevista jäsenistä on kannattanut.

12 §
Yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskunnan purkamiseen vaaditaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut kahdessa perättäisessä kokouksessa.

Yhdyskunnan purkautuessa velkojen maksun jälkeen jäljelle jäävä ylijäämäomaisuus käytetään buddhalaisen kirjallisuuden levittämiseen Suomessa.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskon- nonvapauslain mukaisesti eikä sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö mää-rää, että Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta ja sen paikallisryhmä on kirjoitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.