772/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (912/1992) 2 §:n 3 kohta, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 9 a § ja 28 a §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 3 kohta asetuksessa 1648/1992 sekä 9 §:n 1 momentti, 9 a § ja 28 a §:n 1 momentti asetuksessa 1386/1993, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a ja 8 b § sekä 12 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 290/1997, uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) hoitopäivällä henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää; sekä


8 a §
Päiväkirurgia

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, voidaan periä 8 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 250 markkaa.

8 b §
Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista, joihin ei liity muita tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, voidaan periä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetussa sairaalassa tai toimintayksikössä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu.

9 §
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 33 markkaa käynniltä. Erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan kuitenkin periä perusmaksuna enintään 66 markkaa käynniltä.

Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi voidaan tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä periä enintään seuraavat maksut:

1) Tutkimukset
a) kulloinkin voimassa olevan sai-rausvakuutuskorvaustaksan liit-teen toimenpidealueen 0 eli tutkimusten osalta käyntikerralta 28 mk
b) röntgentutkimus hammaskuvalta 28 mk
c) leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus 56 mk
2) Ehkäisevä hoito
a) kulloinkin voimassa olevan sai-rausvakuutuskorvaustaksan liit- teen toimenpidealueen 1 eli eh-käisevän hoidon ja terveyskas-vatuksen toimenpiteet käyntikerralta 28 mk
b) enintään 30 minuuttia kestävä hampaiden ja niiden kiinnitysku-dosten perushoito 56 mk
c) yli 30 minuuttia kestävä hampaiden ja niiden kiinnityskudosten perushoito 110 mk
3) Sairauksien hoito lukuun otta-matta jäljempänä lueteltuja pro-teettisia toimenpiteitä
a) kulloinkin voimassa olevan sai-rausvakuutuskorvaustaksan liit-teen toimenpiteet:
sv-koodi maksu
mk
0― 299 28
300― 499 56
500― 799 110
800―1099 165
1100―1299 220
4) Proteettiset toimenpiteet
a) proteesin huolto:
pohjauksella 165 mk
korjaus 110 mk
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 550 mk
c) kruunut ja sillat hampaalta 550 mk
d) rankaproteesi 660 mk

9 a §
Suun ja leukojen erikoissairaanhoito

Silloin kun terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen tutkimus ja hoito annetaan hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriön tai vaikean, toimintaa haittaavan laaja-alaisen synnynnäisen hampaistopuutoksen ja kehityshäiriön, pään ja leukojen alueen kiputilan, kaulan ja pään alueen säteilytyksen, sytostaattihoidon tai muun kuin hammassairauden takia välttämättömän hammashoidon vuoksi, peritään hoidosta 9 §:ssä säädettyjen maksujen sijasta 8 §:n 1 momentissa tai 8 a §:ssä säädetty maksu.

12 §
Lyhytaikainen laitoshoito

Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jolloin siirtyminen tapahtuu.

28 a §
Metsätulo

Siitä poiketen mitä 27 ja 28 §:ssä säädetään, metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.