766/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös konsernitilinpäätöksen laatimisesta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytetyn säännöstön mukaisesti

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä saa soveltaa suomalainen kirjanpitovelvollinen, jonka liikkeeseen laskemia arvopapereita on arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena, jos:

1) kirjanpitovelvollisen arvopapereita on julkiseen kaupankäyntiin rinnastuvan kaupankäynnin kohteena myös Euroopan talousalueen ulkopuolella jossakin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön kuuluvassa valtiossa;

2) kirjanpitovelvollinen on julkistanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 §:n mukaisesti päätöksensä hakea liikkeeseen laskettujen tai laskettavien arvopaperiensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kuluvan tai sitä seuraavan tilikauden aikana; tai

3) kirjanpitovelvollisen liikkeeseen laskemista sellaisista osakkeista tai osuuksista, jotka tuottavat äänioikeuden, on yli puolet ulkomaalaisten ja ulkomaisten yhteisöjen ja säätiöiden omistuksessa tilikauden tai sitä edeltäneen tilikauden päättyessä.

2 §
Kansainvälisen konsernitilinpäätöksen laatiminen

Kirjanpitovelvollinen saa laatia konsernitilinpäätöksensä kirjanpitolain 6 luvun 2―18 §:n säännösten sijasta noudattaen kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytettyä tilinpäätössäännöstöä (International Accounting Standards) edellyttäen, että näin laadittava konsernitilinpäätös on yhdenmukainen 13 päivänä kesäkuuta 1983 konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY säännösten kanssa.

3 §
Konsernitilinpäätöstä täydentävät tiedot

Edellä 2 §:ssä tarkoitetussa konsernitilinpäätöksessä on lisäksi esitettävä:

1) liitetietona selvitys, jos sovelletut arvostusperiaatteet ja -menetelmät tai jaksotusperiaatteet ja -menetelmät poikkeavat kirjanpitolain mukaisista periaatteista tai menetelmistä;

2) kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 4 luvussa tarkoitetut toimintakertomus- ja liitetiedot, jollei vastaavia tietoja muuten esitetä konsernitilinpäätöksessä;

3) säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevan valtiovarainministeriön päätöksen (879/1995) 2 §:ssä edellytetyt tiedot, jos kirjanpitovelvollinen on osakeyhtiö, jonka osakkeella tai siihen osakeyhtiölain (734/1978) mukaan oikeuttavalla arvopaperilla käydään julkisesti kauppaa; sekä

4) liitetietona selvitys siitä, jos 2 §:ssä tarkoitetun tilinpäätössäännöstön soveltaminen vaikuttaa olennaisesti jakokelpoisen oman pääoman määrään kirjanpitovelvollisen konsernissa.

4 §
Päätöksen soveltamista koskevat ohjeet ja lausunnot

Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja tämän päätöksen soveltamisesta.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Timo Kaisanlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.