764/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan yleisistä teistä 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun asetuksen (482/1957) 33, 34 ja 41―45 §,

sellaisina kuin ne ovat, 33, 41―43 ja 45 § asetuksessa 199/1995, 34 § osaksi mainitussa asetuksessa ja 44 § mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 648/1967,

muutetaan 11 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 11, 13, 14, 17―19, 32 b ja 67 §,

sellaisina kuin niistä ovat 11 § asetuksessa 324/1964, 14 ja 18 § mainitussa asetuksessa 199/1995, 17 § osaksi asetuksessa 1255/1995, 32 b § asetuksessa 115/1981 ja 67 § asetuksessa 284/1971, sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a § seuraavasti:

B. Yleis- ja tiesuunnitelma
11 §

Yleis- ja tiesuunnitelmaa varten tarpeelliset tutkimukset suoritetaan ja suunnitelmat laaditaan tielaitoksen toimesta. Tielaitos voi antaa tässä momentissa mainitut tehtävät sekä niihin liittyvät 12 ja 13 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet muun viranomaisen tai yksityisen asiantuntijan suoritettaviksi valvontansa alaisena.

Yleis- ja tiesuunnitelmaan liitettävässä kustannusarviossa on erikseen mainittava tietyöstä ja yleisistä teistä annetun lain 9 luvussa säädetyistä korvauksista johtuviksi arvioidut kustannukset.

13 §

Yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun sekä niihin liittyvien tutkimusten aloittamisesta on ilmoitettava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla yleisistä teistä annetun lain 26 a §:n 1 momentissa mainituille henkilöille ja näillä on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiasta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden jälkeen katsotaan yleisistä teistä annetun lain 28 §:n 1 momentissa tarkoitetun tiesuunnitelman laatimisen alkaneen.

13 a §

Yleisistä teistä annetun lain 26 a §:n 1 momentissa tarkoitettu tilaisuus mielipiteen lausumiseen voidaan varata ilmoittamalla valmistelutyöstä henkilökohtaisesti, erityisessä tiedotustilaisuudessa, asettamalla valmisteluaineisto nähtäville sen jälkeen kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan taikka muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

14 §

Yleis- ja tiesuunnitelmasta on hankittava alueellisten ympäristökeskusten, maakunnan liittojen ja kuntien lausunnot. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan pyytää lausuntoja muilta viranomaisilta. Niille, joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee, on varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.

Tielaitoksen tulee lähettää kirjallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunnitelma-alueen maanomistajille tai haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa ja on asiakirjoissa mainittu tai muutoin tunnettu.

Kunnan on ennen lausunnon antamista 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa pidettävä suunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on tielaitokselle osoitettuina toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan toimesta kuulutettava samassa järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisessa kunnassa saatetaan tiedoksi.

Kunnan on toimitettava lausuntonsa suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät tielaitokselle.

17 §

Liikenneministeriö hyväksyy moottori- ja moottoriliikenneteiden rakentamista ja niiden merkittävää parantamista koskevat yleissuunnitelmat.

Muut yleissuunnitelmat sekä tiesuunnitelmat hyväksyy tielaitoksen keskushallinto. Jos kunta, maakunnan liitto tai alueellinen ympäristökeskus on olennaisessa kohdin eri mieltä tällaisesta suunnitelmasta tielaitoksen kanssa, on tielaitoksen siirrettävä asia liikenneministeriön ratkaistavaksi. Tielaitoksen keskushallinto voi erityisistä syistä muissakin tapauksissa siirtää suunnitelman liikenneministeriön hyväksyttäväksi.

18 §

Tiepiirin tulee antaa yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä tieto maakunnan liitolle, alueelliselle ympäristökeskukselle, kunnalle sekä, jos asian laatu sitä vaatii, muillekin viranomaisille. Tarpeen mukaan tulee tiedonantoon liittää jäljennös suunnitelmasta.

Tiepiirin tulee antaa yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä tieto niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa, samanaikaisesti kun päätös yleisistä teistä annetun lain 106 §:n mukaisesti annetaan yleisesti tiedoksi.

Yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymiseen liittyvät asiakirjat säilytetään tielaitoksen keskushallinnossa.

19 §

Hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan voidaan tehdä sellaisia tiehankkeeseen nähden pienehköjä muutoksia, jotka suunnitelman toteuttamisen yhteydessä harkitaan tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi.

32 b §

Kun tiesuunnitelmassa on yleisistä teistä annetun lain 26 §:n 3 momentin nojalla määrätty oikeudesta tietyön aikana syntyvien maa-ainesten läjittämiseen tai alueen käyttämiseen majoitus-, varasto- tai muuna sellaisena alueena, on tienpitäjän tietyön päätyttyä ja edellä mainittuihin tarkoituksiin varattujen alueiden käytön loputtua siistittävä ja maa-ainesten läjittämiseen käytettyjen alueiden osalta tarvittaessa myös tasattava alueet niin, että maanomistaja voi ilman kohtuutonta haittaa käyttää aluetta asianmukaisella tavalla hyväkseen.

67 §

Jos yleisistä teistä annetun lain 62 §:n mukaisesti haltuunotetulla alueella olevan omaisuuden poistamisesta ei päästä sopimukseen, on tiepiirin asetettava omaisuuden omistajalle ja haltijalle kohtuullinen ja tietyön suorittamisen kannalta sopiva määräaika, jonka päätyttyä omaisuus poistetaan tienpitäjän toimesta. Tällöin tiepiirin on ennen omaisuuden poistamista, mikäli mahdollista, ilmoitettava siitä poistettavan omaisuuden omistajalle ja haltijalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.