762/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Konttilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen käytettäviin kontteihin.

Tämä laki ei koske erityisesti ilmakuljetukseen suunniteltuja kontteja.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä konteista säädetään lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) kansainvälisellä liikenteellä kuljetuksia ulkomailta Suomeen tai Suomesta ulkomaille taikka kuljetuksia Suomen alueen kautta;

2) yleissopimuksella Genevessä 2 päivänä joulukuuta 1972 turvallisista konteista tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja sen liitteitä;

3) kontilla kuljetusvälinettä, joka on:

a) tarkoitettu toistuvaan käyttöön;

b) suunniteltu erityisesti helpottamaan tavaroiden kuljetusta yhdellä tai useammalla kuljetusmuodolla ilman kuljetuksen aikana tapahtuvaa tavaroiden purkausta ja jälleenlastausta;

c) suunniteltu helposti kiinnitettäväksi ja käsiteltäväksi ja jossa on kulmakiinnikkeet näitä tarkoituksia varten; sekä

d) kooltaan sellainen, että sen pohjan neljän ulkosivun rajoittama ala on joko vähintään 14 m2, tai jos kuljetusväline on varustettu yläkulmakiinnikkeillä, vähintään 7 m2.

Kontilla ei tarkoiteta ajoneuvoa.

3 §
Kontin hyväksyminen

Ennen kuin konttia saadaan käyttää kansainväliseen liikenteeseen, kontti on hyväksyttävä rakenteen lujuuden ja varusteiden osalta siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Rakenteen ja varusteiden hyväksyminen voi perustua joko konttityypille tai yksittäiselle kontille annettuun hyväksymiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua hyväksymistä ei vaadita, jos kontti on yleissopimuksen mukaisesti hyväksytty muussa yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa.

4 §
Turvallisuuskilpi

Hyväksyttyyn konttiin on kiinnitettävä yleissopimuksen mukainen turvallisuuskilpi. Kilpeen on hyväksymisen ja tarkastusten yhteydessä tehtävä tarpeelliset merkinnät kontin myöhemmästä tarkastamisesta.

5 §
Kontin omistajan huolehtimisvelvollisuus

Kontin omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kontti pidetään kunnoltaan turvallisena. Jos omistajan kotipaikka tai päätoimipaikka on Suomessa, kontti on tarkastettava siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Omistaja voi siirtää huolehtimisvelvollisuutensa sopimuksella kontin vuokraajalle tai muulle haltijalle.

6 §
Valvontaviranomaiset

Asianomaiselle ministeriölle kuuluu tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus.

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvovat merenkulkulaitos sekä tulli-, rajavartio-, poliisi- ja työsuojeluviranomaiset samoin kuin Ratahallintokeskus, kukin toimialallaan.

7 §
Turvatekniikan keskuksen ja tarkastuslaitosten tehtävät ja oikeudet

Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos hyväksyy konttityypin tai yksittäisen kontin ja valvoo konteille suoritettavia kokeita sekä hyväksyy kontille kontin omistajan esityksestä tarkastusohjelman siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Turvatekniikan keskus valvoo tarkastuslaitoksen toimintaa.

Turvatekniikan keskuksella ja tarkastuslaitoksella on oikeus saada tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja tehtäviään varten tarpeelliset tiedot kontin valmistajalta, omistajalta, vuokraajalta tai muulta haltijalta taikka tämän edustajalta. Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia tehtävien hoitamista varten tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa taikka yksityisen taloudellista asemaa koskevina muutoin olisivat salassapidettävät.

Turvatekniikan keskuksella ja tarkastuslaitoksella on oikeus 19 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saada tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot valvontaviranomaiselta.

8 §
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset

Turvatekniikan keskus voi hyväksyä tarkastuslaitokseksi hakijan, joka on luotettava, asiantunteva ja riippumaton. Hakijan on myös kyettävä varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta. Hakija ei saa harjoittaa konttien suunnittelua, valmistusta tai korjausta eikä myöskään saa omistaa kontteja eikä harjoittaa konttiliikennettä.

Hyväksymistä ei anneta, mikäli hakemuksesta tai olosuhteista muuten käy ilmi, että hakemukseen liittyvät järjestelyt on tehty hyväksymisen edellytyksistä annettujen säännösten kiertämiseksi.

Hyväksymistä koskevassa päätöksessä voidaan asettaa ehtoja, joilla hyväksyminen annetaan.

9 §
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen peruuttaminen

Turvatekniikan keskus voi peruuttaa tarkastuslaitokselle antamansa hyväksynnän, jos:

1) tarkastuslaitos lopettaa hyväksymispäätöksessä tarkoitetun toiminnan;

2) tarkastuslaitos ei enää täytä hyväksymiselle säädettyjä yleisiä edellytyksiä tai Turvatekniikan keskuksen antamassa hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja eikä se ole asetetussa määräajassa korjannut niissä olevaa puutetta;

3) tarkastuslaitos on asetettu konkurssiin;

4) määräävässä asemassa oleva tarkastuslaitoksen edustaja on määrätty liiketoimintakieltoon;

5) tarkastuslaitos on hyväksynyt kontin tai konttityypin, joka ei ilmeisen selvästi ollut yleissopimuksessa asetettujen vaatimusten mukainen;

6) tarkastuslaitoksen toiminnassa on rikottu tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä asetettuja vaatimuksia; tai

7) tarkastuslaitoksen kirjanpito, varainhallinta tai hallinto eivät täytä toiminnalta vaadittavia edellytyksiä.

Hyväksymisen peruuttamista koskevaa päätöstä on noudatettava päätöksestä tehdystä valituksesta huolimatta.

10 §
Kontin hyväksymisen peruuttaminen

Tarkastuslaitos voi peruuttaa kontille antamansa hyväksynnän, jos hyväksytty kontti ei todellisuudessa täytä yleissopimuksen mukaisia vaatimuksia tai jos kontin tuotannossa tai laadunvalvonnassa ei noudateta asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

11 §
Tarkastuslaitoksessa noudatettava menettely

Kontin hyväksymistä, hyväksymisen peruuttamista ja tarkastusohjelman hyväksymistä koskevassa asiassa on noudatettava hallintomenettelylakia (598/1982) ja kielilakia (148/1922). Lisäksi on noudatettava, mitä viranomaisten asiakirjain julkisuudesta säädetään.

12 §
Oikaisun hakeminen tarkastuslaitoksen päätökseen

Tarkastuslaitoksen kontin käyttöönottohyväksymistä ja tarkastusohjelman hyväksymistä koskevassa asiassa tekemään hylkäävään päätökseen ja kontin hyväksymisen peruuttamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Turvatekniikan keskukselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

13 §
Valvontaviranomaisten tehtävät ja oikeudet

Valvontaviranomaisen tulee varmistaa, että kontissa on 4 §:n mukainen turvallisuuskilpi.

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettua valvontaa varten tarpeelliset tiedot kontin valmistajalta, omistajalta, vuokraajalta tai muulta haltijalta taikka tämän edustajalta. Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia valvontaa varten tarvittavia tietoja ja asiakirjoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa taikka yksityisen taloudellista asemaa koskevina muutoin olisivat salassapidettäviä.

Valvontaviranomaisella on oikeus 19 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toiselta viranomaiselta.

14 §
Puutteellinen kontti

Milloin käytössä tavataan kontti, josta puuttuu turvallisuuskilpi tai jolle ei ole säädetyllä tavalla suoritettu tarkastusta, valvontaviranomainen voi välittömästi kieltää kontin käytön.Valvontaviranomainen voi kuitenkin antaa luvan suorittaa kesken olevan kuljetuksen loppuun, jos kontin todetaan muutoin olevan turvallinen.

Kontin omistajan, vuokraajan tai muun haltijan taikka tämän edustajan on korjattava 1 momentissa mainittu puute ennen kuin konttia edellä tarkoitetun kuljetuksen jälkeen uudelleen käytetään kansainvälisessä liikenteessä.

15 §
Ilmeistä vaaraa turvallisuudelle aiheuttava kontti

Milloin käytössä tavataan kontti, joka rakenteensa tai kuntonsa vuoksi aiheuttaa ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, voi valvontaviranomainen välittömästi kieltää kontin käytön.

Tutkimusten suorittamista varten valvontaviranomainen voi ilmoittaa asiasta Turvatekniikan keskuksen hyväksymälle tarkastuslaitokselle, joka arvioi kontin rakenteen ja kunnon sekä suorituttaa tarvittaessa tutkimuksia. Kontin valmistajalla, omistajalla, vuokraajalla tai muulla haltijalla ei ole oikeutta saada korvausta sille näistä toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.

Ennen kuin 1 momentissa tarkoitettua konttia voidaan käyttää uudelleen kansainvälisessä liikenteessä, on kontin omistajan, vuokraajan tai muun haltijan taikka tämän edustajan saatettava kontti turvalliseen kuntoon.

16 §
Kontin siirtämisvelvoite

Milloin 14 tai 15 §:n nojalla käytöstä poistettu kontti tai omistajan muutoin hylkäämä kontti aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle tai haittaa ympäristölle, valvontaviranomainen voi velvoittaa kontin omistajan, vuokraajan tai muun haltijan taikka tämän edustajan siirtämään kontin määräajassa valvontaviranomaisen osoittamaan paikkaan.

17 §
Uhkasakko ja teettämisuhka

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain 13 §:n 2 momentin ja 16 §:n nojalla antamaansa velvoitetta uhkasakolla tai teettämisuhalla siten kuin siitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

18 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta valvontaviranomaisen tämän lain nojalla antamasta päätöksestä, Turvatekniikan keskuksen antamasta hyväksymispäätöksestä ja hyväksymisen peruuttamista koskevasta päätöksestä sekä 12 §:n mukaisessa oikaisumenettelyssä annetusta päätöksestä on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

19 §
Salassapitovelvollisuus

Joka tässä laissa tarkoitettuja valvonta- tai muita tehtäviä suorittaessaan on saanut tietoja elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta, ei saa ilmaista niitä sivulliselle eikä käyttää niitä yksityiseksi hyödykseen, ellei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, anna tähän suostumustaan.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen antamista 7 §:n 3 momentin ja 13 §:n 3 momentin mukaisesti eikä tietojen antamista syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

20 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

21 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 86/1998
LiVM 8/1998
EV 93/1998

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.