760/1998

Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee valmistuksen apuaineita ja niiden käyttöä elintarvikkeen tai sen ainesosan valmistuksessa.

Tätä päätöstä ei sovelleta, jos muualla lainsäädännössä annetaan yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Tätä päätöstä ei sovelleta elintarvikelisäaineiden, vitamiinien ja muiden ravintoaineiden valmistuksessa käytettäviin uuttoliuottimiin, ellei jäljempänä toisin säädetä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) valmistuksen apuaineella ainetta, joka ei ole varsinainen elintarvikkeen ainesosa, mutta jota käytetään tiettyyn teknologiseen tarkoitukseen elintarvikkeen tai sen ainesosan valmistuksessa ja jota saattaa esiintyä lopullisessa elintarvikkeessa terveydelle haitattomana vähäisenä jäämänä alkuperäisessä tai muuttuneessa muodossa,

2) liuottimella ainetta, jota käytetään liuottamaan elintarviketta tai elintarvikkeen ainesosaa mukaan lukien vieraat aineet, joita voi esiintyä kyseisessä elintarvikkeessa ja

3) uuttoliuottimella sellaista valmistuksen apuainetta, jota käytetään elintarvikkeen tai sen ainesosan uuttamiseen ja joka uuton jälkeen poistetaan elintarvikkeesta tai sen ainesosasta.

3 §
Valmistuksen apuaineen ominaisuudet ja käyttö

Valmistuksen apuaineen on puhtaudeltaan, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan oltava sopivaa käytettäväksi elintarvikkeen tai sen ainesosan valmistuksessa. Jos valmistuksen apuainetta käytetään myös elintarvikelisäaineena, sen on täytettävä elintarvikelisäaineelle erikseen määrätyt laatuvaatimukset.

Valmistuksen apuaineen käyttö ei saa tehdä elintarviketta terveydelle vahingolliseksi.

4 §
Uuttoliuottimelle asetetut vaatimukset

Uuttoliuotin ei saa sisältää vierasta ainetta tai muuta ainetta sellaista määrää, että uuttoliuottimen käytön seurauksena elintarvike tai sen ainesosa tulee terveydelle vahingolliseksi.

Ellei muualla toisin määrätä, uuttoliuotin saa sisältää arseenia enintään 1 mg/kg ja lyijyä enintään 1 mg/kg.

5 §
Uuttoliuottimen pakkausmerkinnät

Tässä päätöksessä määrättyjä uuttoliuottimia saa myydä elintarvikkeen valmistukseen käytettäväksi ainoastaan sellaisessa pakkauksessa tai astiassa, jossa on seuraavat näkyvät, helposti luettavat ja pysyvästi tehdyt merkinnät:

a) liitteessä mainittu uuttoliuottimen nimi,

b) selkeä merkintä siitä, että aine on laadultaan sopivaa käytettäväksi elintarvikkeen valmistukseen,

c) erätunnus,

d) valmistajan, pakkaajan tai Euroopan talousalueella toimivan myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite,

e) sisällön määrä tilavuusyksikköinä, ja

f) erityiset varastointi- tai käyttöohjeet tarvittaessa.

Kohdissa c, d, e ja f olevat tiedot voidaan antaa erillisessä tavaraerään liittyvässä asiakirjassa, joka seuraa tavaraerän mukana tai toimitetaan etukäteen vastaanottajalle.

Tämän säädöksen lisäksi on noudatettava, mitä vaarallisten aineiden ja valmisteiden painon ilmoittamisesta sekä niiden luokittelusta, pakkaamisesta ja muista merkinnöistä on tarkemmin säädetty.

Edellä määrätyt merkinnät on tehtävä suomenkielellä tai muulla ostajan helposti ymmärtämällä kielellä.

6 §
Uuttoliuottimen käytön salliminen

Elintarvikkeen valmistuksessa saa uuttoliuottimena käyttää vettä, johon saa lisätä sallittuja happamuudensäätöaineita, sekä muita uuttamiseen soveltuvia elintarvikkeita ja etanolia.

Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa on määrätty, saa uuttoliuottimena käyttää vain liitteessä mainittuja aineita siinä määrätyillä ehdoilla.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi rajoittaa tai kieltää tässä päätöksessä sallitun uuttoliuottimen myynnin tai käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos uusissa tutkimuksissa tai tiedon uudelleen arvioinnissa käy ilmi, että aineen käytöstä voi olla vaaraa tai haittaa kuluttajan terveydelle.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa annettu päätös 1303/1993 muutoksineen.

Tämän päätöksen vastaisten elintarvikkeiden myynti on kielletty 27 päivästä huhtikuuta 1999 alkaen, kuitenkin siten, että elintarvikkeet, jotka on saatettu markkinoille tai joiden pakkausmerkinnät on tehty ennen mainittua päivää saa myydä loppuun.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 88/344/ETY, EYVL N:o L 157, 24.6.1988, s. 28, 92/115/ETY; EYVL N:o L 409, 31.12.1992, s. 31, 94/52/EY; EYVL N:o L 331, 21.12.1994, s. 10 ja 97/60/EY; EYVL N:o L 331, 3.12.1997, s. 7

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Uuttoliuottimet, joita saa käyttää elintarvikkeiden sekä niiden aineosien valmistamiseen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.