740/1998

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998

Valtioneuvoston päätös eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

kumonnut eräistä aravalainojen lainoitusperusteista 21 joulukuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (1289/1994) 1 §:n 5-kohdan ja 2 §:n sekä

muuttanut 3 ja 4 §:n seuraavasti:

3 §
Vuokra-asumisen perusparannuslainan enimmäismäärät

Myönnettäessä vuokra-asumisen perusparannuslainaa enimmäislainan määrät ovat rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta kuluneesta ajasta sekä lainoitusosuudesta riippuen seuraavat:

Enimmäislaina (mk/asm2)
Lainoitusosuus 50 % 80 %
Vuodet
15 800 1 000
20 1 050 1 500
35 1 800 3 000

Enimmäislainan määrät vuosille 16―34 saadaan lisäämällä lainoitusosuudesta riippuen 50 tai 100 mk/asm2 kutakin lisävuotta kohden. Pääkaupunkiseudulla enimmäislainan määrät ovat 10 prosenttia edellä mainittuja korkeammat.

Jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut vähemmän kuin 20 vuotta, voidaan perusparannuslaina myöntää vain, jos korjaus on tarpeen terveyshaitan poistamiseksi tai jos se on välttämätön vaurioiden laajentumisen estämiseksi.

4 §
Poikkeukset enimmäislainan määristä

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä on säädetty, perusparannuslaina voidaan erityisestä syystä myöntää enimmäislainan määrää suurempana, hyväksyttävistä kustannuksista laskettuna lainana enimmäislainoitusosuuden rajoissa, jos

1) kohde sijaitsee Valtion asuntorahaston nimeämässä, erityisten kehittämistoimenpiteiden kohteena olevassa lähiössä;

2) perusparannuksella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen erityisessä tarpeessa olevien henkilöiden asumista kotona;

3) opiskelija-asuntojen muuttaminen nykyistä kysyntää vastaaviksi on mahdollista vain korjaustoimin tai

4) kohde on kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas.

Enimmäislainan määrää suurempi laina voidaan 1 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella myöntää vain, jos kohteen korjaaminen on alueen asuntokanta, asukasrakenne ja asuntomarkkinatilanne huomioon ottaen sosiaalisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisempaa kuin kohteen käyttötarkoituksen muuttaminen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Ennen päätöksen voimaantu loa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tarkistettaessa lainan määrää noudatetaan lainan myöntämisajankohtana sovellettuja lainoitusperusteita.

Myönnettäessä vuokra-asumisen perusparannuslainaa kohteelle, joka on saanut lainavarauksen ennen tämän päätöksen voimaan tuloa, noudatetaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita lainoitusperusteita.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1998

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Tiina Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.