732/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa 18 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (325/1997) 2 §:n 1―3 kohta ja 4 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a ja 11 b § ja 13 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) yleissopimuksilla: vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968), ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981), alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuoden 1978 kansainvälistä yleissopimusta (SopS 22/1984), kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta (SopS 30/1977), vuoden 1969 kansainvälistä aluksenmittausyleissopimusta (SopS 31/1982), kauppa-aluksissa noudatettavasta vähimmäistasosta vuonna 1976 tehtyä yleissopimusta (SopS 54/1979) sekä näihin yleissopimuksiin liittyviä pöytäkirjoja ja muutoksia sekä pakollisia koodeja, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä heinäkuuta 1998;

2) PSC-direktiivillä alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumisja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annettua neuvoston direktiiviä 95/21/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/42/EY;

3) MOU:lla satamavaltioiden suorittamia tarkastuksia koskevaa, Pariisissa 26 päivänä tammikuuta 1982 allekirjoitettua yhteisymmärryspöytäkirjaa, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1998;


4 §
Tarkastusvelvollisuus

Tarkastettaviksi aluksiksi on ensisijaisesti valittava PSC-direktiivin liitteessä I olevassa I osassa tarkoitettuja aluksia. Muiden liitteessä I lueteltujen alusten tarkastuksen ensisijaisuusjärjestyksen määrittämisessä valvontaviranomaisen on käytettävä hyväksi PSC-direktiivin liitteessä I olevassa II osassa tarkoitettua alusta koskevaa yleistä kohdentamistekijää.


11 a §
ISM-säännöstön asiakirjojen puuttuminen

Jos tarkastuksessa käy ilmi, että alusten turvallisesta toiminnasta ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun kansainvälisen johtamissäännöstön (ISM-säännöstö) mukaisesti myönnettyä vaatimustenmukaisuusasiakirjaa tai turvallisuusjohtamistodistusta ei ole aluksella, johon sovelletaan ISM-säännöstöä, valvontaviranomaisen on pysäytettävä alus.

11 b §
Pysäyttämispäätöksen peruuttaminen

Jos tarkastuksessa ei havaita muita kuin 11 a §:ssä tarkoitettuja pysäyttämiseen oikeuttavia puutteita, valvontaviranomainen voi peruuttaa pysäyttämismääräyksen sataman ruuhkautumisen välttämiseksi, vaikka 11 a §:ssä tarkoitetut asiakirjat puuttuvat. Valvontaviranomaisen on tällöin välittömästi ilmoitettava siitä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille.

13 §
Satamaan pääsyn estäminen

Valvontaviranomaisen on lisäksi huolehdittava siitä, että aluksilta, joille on 11 b §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa annettu lupa lähteä Euroopan unionin jäsenvaltion satamasta, evätään pääsy Suomen satamaan, kunnes aluksen omistaja tai liikenteenharjoittaja on osoittanut aluksen pysäyttämismääräyksen antaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla, että aluksella on ISM-säännöstön mukaisesti myönnetyt voimassa olevat asiakirjat.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 98/25/EY; EYVL N:o L 133, 7.5.1998, s. 19
Komission direktiivi98/42/EY; EYVL N:o L 184, 27.6.1998, s. 40

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.