731/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 3 momentin 6 kohta sekä 10 §:n 4 momentin 2, 7, 8, 22, 27, 64, 68, 73, 75 ja 77 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 4 momentin 2, 7, 8, 22, 27, 64, 73 ja 77 kohta asetuksessa 497/1996, 10 §:n 4 momentin 68 ja 75 kohta asetuksessa 311/1997 sekä 10 §:n 3 momentin 6 kohta asetuksessa 1033/1997, sekä

lisätään 10 §:n 4 momenttiin uusi 7 a, 7 b ja 8 b kohta, seuraavasti:

10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:


6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuunottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, valtion oikeusaputoimistoja, oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia, maistraatteja, paikallispoliisia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, ortodoksista kirkkoa, valtion korkeakoulutasoa alempia oppilaitoksia, opintotuen muutoksenhakulautakuntaa, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta ja työvoimatoimistojen toimistonhoitajia; sekä


Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö ja esittelijäneuvos osastopäällikkönä;


7) hovioikeudet: presidentti ja kansliapäällikkö;

7a) lääninoikeudet: lääninoikeuden ylituomari;

7b) erityistuomioistuimet: työtuomioistuimen presidentti, vesiylioikeuden vesiylituomari, vesioikeuden vesioikeustuomari virastopäällikkönä ja vakuutusoikeuden vakuutusylituomari;

8) käräjäoikeudet: Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Lahden, Porin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan laamanni sekä hallintopäällikkö, hallintojohtaja ja sihteeri;


8b) valtion oikeusaputoimistot: oikeusaputoimen johtaja;


22) puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, kenraali, amiraali, asessori, maanpuolustusalueen, meri- ja ilmavoimien sekä puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunnan esikuntapäällikön, sotilasläänin ja joukko-osaston komentajan tehtävässä oleva upseeri, sotilaslaitoksen sekä sitä vastaavan hallintoyksikön johtajan tai päällikön tehtävässä oleva virkamies sekä pääesikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön tehtävässä oleva upseeri, toimistopäällikkö, sotilaslakimies ja ylitarkastaja;


27) tullilaitos: tullihallituksen yksikön päällikkö, laboratorionjohtaja, tullaus- , tilasto- ja tietotekniikkayksikön tietohallintopäällikkö sekä eteläisen tullipiirin henkilöstö- ja taloushallintotehtävissä toimiva apulaisjohtaja;


64) geologian tutkimuskeskus: johtaja, hallintojohtaja, yksikön johtaja sekä talous- ja hallintoyksikön henkilöstöhallintoasioita esittelevät virkamiehet;


68) sosiaali- ja terveysministeriö: työsuojeluosaston työsuojelun piirihallinnosta vastaavan tulosryhmän päällikkö ja piirihallinnon henkilöstöasioita käsittelevä hallitusneuvos;


73) terveydenhuollon oikeusturvakeskus: apulaisjohtaja;


75) kansanterveyslaitos: hallintojohtaja ja hänen sijaisensa, henkilöstöasioista vastaavan yksikön päällikkö ja hänen sijaisensa sekä välittömästi pääjohtajan alaisen tulosyksikön päällikkö;


77) lääkelaitos: osastopäällikkö, yksikön päällikkö ja tutkimusjohtaja;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1998.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.