726/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 11 a §, 14 a §:n 1 momentin 2 kohta ja 15 b §:n 3 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 11 a § ja 15 b §:n 3 momentin 2 kohta laissa 718/1990 ja 14 a §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1541/1992, seuraavasti:

11 a §

Sen estämättä, mitä 11 §:ssä ja verotuslain 68 a §:n 2 momentissa säädetään, metsätalouden tuottoperusteina sovellettaviin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen tehdään valtakunnan metsien yhdeksännessä inventoinnissa saatujen tietojen perusteella muutokset, kun tämä inventointi on päättynyt koko maassa. Jos yhdeksäs inventointi keskeytetään ennen kuin siihen liittyvät mittaukset on tehty koko maassa, inventoinnin katsotaan päättyneen koko maassa.

14 a §

Metsämaan uudistusalan taimikosta myönnetään tässä pykälässä tarkoitettu verovapaus seuraavilla edellytyksillä:


2) uudistusalalla ei ole suoritettu yksityismetsälain (412/1967) tai metsälain (1093/1996) vastaista hakkuuta eikä uudis tusalan taimikko ole verovelvollisen laiminlyönnin johdosta joutunut näiden lakien vastaiseen tilaan;


15 b §

Vähennyksen myöntämisen edellytyksenä on edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi, että


2) hakkuuta ei ole toteutettu metsälain vastaisella tavalla;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa.

HE 69/1998
VaVM 23/1998
EV 91/1998

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.