711/1998

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1998

Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 ja 18 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 18 § osaksi laissa 605/1997:

1 §
Tavoite

Tämän päätöksen tavoitteena on sen lisäksi mitä muualla säädetään ohjata PCB:n ja PCB-laitteistojen poistamista käytöstä sekä PCB-jätteiden käsittelyä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) PCB:llä

- polykloorattuja bifenyylejä;

- polykloorattuja terfenyylejä;

- monometyylitetraklooridifenyylimetaania, monometyylidiklooridifenyylimetaania ja monometyylidibromidifenyylimetaania; sekä

- seosta, jossa on mainittuja aineita yhteensä enemmän kuin 0,005 painoprosenttia;

2) PCB-laitteistolla muuntajaa, kondensaattoria, vastaanottosäiliötä taikka muuta laitetta tai laitteistoa, jossa on tai jossa on ollut PCB:tä ja jota ei ole puhdistettu; laitteistoa, jonka voidaan olettaa sisältävän tai sisältäneen PCB:tä, on pidettävä PCB-laitteistona, jollei laitteistoon tai sen käyttöön liittyvät taikka olosuhteista johtuvat muut seikat huomioon ottaen voida toisin päätellä; PCB-laitteistona ei kuitenkaan pidetä 6 §:n 3 momentin mukaisesti hyväksytyssä toiminnassa käytettävää vastaanottosäiliötä tai muuta toiminnan kannalta välttämätöntä laitteistoa niin kauan kuin hyväksytty PCB-jätteen käsittely jatkuu;

3) PCB-jätteellä PCB:tä, PCB-laitteistoa tai muuta PCB:tä sisältävää esinettä tai ainetta, joka on jätelain (1072/1993) 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti jätettä; sekä

4) käsittelyllä jäteasetuksen (1390/1993) liitteessä 6 tarkoitettuja toimintoja D 8, D 9, D 10 ja D 15; toiminnolla D 9 tarkoitetaan myös sellaista puhdistamista, joka tekee mahdolliseksi PCB:llä saastuneen laitteiston, esineen tai aineen turvallisen uudelleen käytön, hyödyntämisen tai käsittelyn.

3 §
PCB:n ja PCB-laitteistojen poistaminen käytöstä

Sellainen yli 5 dm3 PCB:tä sisältävä PCB-laitteisto, jota ei ole pitänyt poistaa käytöstä PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (1071/1989) perusteella tai jonka käyttöä ei ole kielletty pentakloorifenolin sekä monometyylitetraklooridifenyylimetaanin, monometyylidiklooridifenyylimetaanin ja monometyylidibromidifenyylimetaanin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (846/1993) perusteella, on poistettava käytöstä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu PCB-laitteisto samoin kuin muu PCB:tä sisältävä esine tai aine taikka PCB, jota ei ole pitänyt poistaa käytöstä tai jonka käyttöä ei ole kielletty aikaisempien säädösten perusteella, lukuun ottamatta tutkimukseen käytettävää PCB:tä, on poistettava käytöstä mahdollisimman pian. Osana muuta laitteistoa oleva PCB-laitteisto on mahdollisuuksien mukaan erotettava muusta laitteistosta ja kerättävä erikseen talteen.

4 §
Ilmoitus PCB-laitteistoista

Yli 5 dm3 PCB:tä sisältävästä PCB-laitteistosta on sen haltijan ilmoitettava alueelliselle ympäristökeskukselle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 1999. Laitteiston hallinnan muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

- laitteiston haltijan nimi ja osoite;

- laitteiston sijainti ja kuvaus;

- laitteiston sisältämä PCB-määrä;

- toteutetun tai suunnitellun käsittelyn päivämäärä ja toimenpiteen luonne; sekä

- ilmoituksen päivämäärä.

5 §
Luettelo PCB-laitteistoista

Alueellisen ympäristökeskuksen on pidettävä luetteloa 4 §:ssä tarkoitetuista laitteistoista ja tiedoista. Jäljennös luettelosta on toimitettava Suomen ympäristökeskukselle viimeistään 1 päivänä toukokuuta 1999.

Suomen ympäristökeskuksen on laadittava luetteloista yhteenveto ja toimitettava se Euroopan yhteisöjen komissiolle viimeistään 16 päivänä syyskuuta 1999.

6 §
PCB-jätteen käsittely

PCB-jätteen haltijan on viivytyksettä käsiteltävä jäte tai luovutettava se toiselle käsiteltäväksi jätelain 15 §:n 1 momentin tai 78 §:n 5 momentin mukaisesti.

PCB-jätettä saa käsitellä vain 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuin käsittelytoiminnoin. Käsittelyyn polttamalla sovelletaan ongelmajätteiden poltosta annettua valtioneuvoston päätöstä (842/1997). Muuta hyväksyttävää käsittelytoimintoa saa käyttää vain, jos se täyttää ongelmajätteen polttoa vastaavat ympäristönsuojelun turvallisuusvaatimukset ja jätelain 6 §:n 5 kohdassa säädetyt vaatimukset. PCB:n erottaminen PCB-jätteestä uudelleen käyttöä varten on kielletty.

PCB-jätteen käsittelyn jätelupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä säädetään ympäristölupamenettelylaissa (735/ 1991) ja ympäristölupamenettelyasetuksessa (772/1992).

7 §
PCB-laitteiston ja -jätteen selvittäminen

Jos on syytä olettaa, että kysymys on 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta PCB-laitteistosta taikka PCB-jätteestä, on laitteiston tai jätteen haltijan tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittaessa selvitettävä laitteiston tai jätteen PCB-pitoisuus ja -määrä.

8 §
PCB:n säilyttäminen

PCB ja PCB-laitteisto sekä PCB-jäte on pidettävä tai säilytettävä erillään herkästi syttyvistä aineista tulipalovaaran ehkäisemiseksi.

9 §
PCB-laitteistoja koskeva toimenpide- ohjelma

Suomen ympäristökeskuksen on laadittava ja toimitettava ympäristöministeriölle viimeistään 1 päivänä elokuuta 1999 luonnos Euroopan yhteisöjen komissiolle ilmoitettavaksi toimenpideohjelmaksi PCB-laitteisto-jen keräämiseksi ja käsittelemiseksi.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 96/59/EY; EYVL N:o L 243, 24.9.1996, s. 31

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1998

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.