704/1998

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1998

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/1992) 3, 5 ja 8 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 § asetuksessa 102/1998, 5 § asetuksessa 761/1996 sekä 8 § viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 1599/1995, seuraavasti:

3 §
Katsastuslajit

1. Tyyppikatsastus suoritetaan uuden ajoneuvomallin luokittelua varten ja sen toteamiseksi, onko ajoneuvomalli rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan säännösten mukainen.

2. Piensarjatyyppikatsastus on tyyppikatsastus, joka suoritetaan Suomessa pienenä sarjana yksi- tai useampivaiheisesti valmistetulle taikka pienenä sarjana tyyppihyväksytystä tai tyyppikatsastetusta ajoneuvosta muutetulle ja täydennetylle M1- luokkaan kuuluvalle ajoneuvomallille. Piensarjatyyppikatsastettuun automalliin kuuluvia autoyksilöitä otetaan käyttöön enintään 500 kappaletta vuodessa.

3. Rekisteröintikatsastus suoritetaan yksittäisen ajoneuvon luokittelua varten. Siinä todetaan ajoneuvon rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot sekä tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen sekä mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten mukainen.

4. Kytkentäkatsastus suoritetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi.

5. Muutoskatsastus on ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettava katsastus.

6. Vuosikatsastus on rekisteröidylle ajoneuvolle määräajoin suoritettava katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot.

7. Jälkitarkastus on katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsastuksesta samassa katsastustoimipaikassa suoritettava katsastus. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa edellisessä katsastuksessa on todettu vikoja tai puutteita.

5 §
Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön valmistaja ja valmistajan edustaja

1. Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön valmistajalla tarkoitetaan henkilöä tai elintä, joka vastaa tyyppikatsastuksen suorittajalle ja tyyppihyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppikatsastuksen ja tyyppihyväksyntämenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta. Valmistajan ei tarvitse osallistua ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön kaikkiin valmistusvaiheisiin.

2. Ajoneuvovalmistajan edustajalla tarkoitetaan sellaista ajoneuvojen kauppaa tai maahantuontia harjoittavaa Suomessa kaupparekisteriin merkittyä yritystä, joka valmistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella saa käyttöönsä ajoneuvon rakenteeseen ja varusteisiin liittyvät, hyväksymisen ehtona olevat ajoneuvon tekniset tiedot.

3. Piensarjatyyppikatsastuksessa valmistajaksi rinnastetaan ajoneuvon rakenteen tai matkustajatilan varustuksen muuttamista harjoittava yritys.

8 §
Tyyppikatsastettavat ajoneuvot

1. Tyyppikatsastukseen on esitettävä jokainen Suomessa valmistettu tai ajoneuvovalmistajan edustajan Suomeen maahantuoma ennakkoilmoituksella rekisteröitäväksi tarkoitettu ajoneuvomalli.

2. Ajoneuvomallia, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä, ei kuitenkaan tarvitse esittää tyyppikatsastukseen. M1-luokkaan kuuluvan ajoneuvomallin piensarjatyyppikatsastusta lukuun ottamatta tyyppikatsastusta ei myöskään suoriteta M1- eikä L-luokkaan kuuluvalle ajoneuvotyypille, joka 4 §:ssä mainittujen direktiivien mukaan on tyyppihyväksyttävä.

3. Hakemuksesta tyyppikatsastus on kuitenkin toimitettava muulle moottorirekimallille kuin moottorikelkalle, muulle kuin 1 momentissa mainitulle rekisteröitäväksi tarkoitetulle moottorikäyttöiselle ajoneuvomallille, perävaunumallille sekä Suomessa muutetulle ja täydennetylle muulle kuin 2 momentissa tyyppikatsastusoikeuden ulkopuolelle rajatulle M1-luokan ajoneuvomallille.

4. Ajoneuvot ovat samaa mallia, jos ne ovat toistensa kaltaisia rakenteeltaan, akseliväliltään ja mallimerkinnältään. Ajoneuvohallintokeskus määrää tarvittaessa ajoneuvomallille annetun tyyppikatsastustodistuksen voimassaolosta ajoneuvoja koskevien säännösten muuttuessa.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 1998.

Komission direktiivi98/14/EY; EYVL N:o L 91, 25.3.1998, s. 1

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.