697/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1998

Asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (141/1995) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 289/1997, seuraavasti:

2 §
Jaostossa käsiteltävät asiat

Valituslautakunnan jaostossa voidaan, milloin lautakunta niin määrää, ratkaista valituksia, jotka koskevat:

1) maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994), maaseutuelinkeinolain (1295/ 1990), porotalouslain (161/1990) ja luontaiselinkeinolain (610/1984) mukaisia tukien myöntämistä koskevia päätöksiä lainojen osalta;

2) maatilalain (188/1977), porotilalain (590/1969) ja maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain (1031/1986) sekä muun vastaavan aikaisemman lainsäädännön nojalla myönnettyjen luottojen irtisanomista, korkotuen lakkauttamista, etujen takaisinperimistä sekä luottojen maksuhelpotusta ja valtion vastuuta samoin kuin vastaavia toimenpiteitä ennen 1 päivää tammikuuta 1995 myönnettyjen maaseutuelinkeinolain, porotalouslain sekä luontaiselinkeinolain mukaisten tukien osalta;

3) maaseutuelinkeinolain, porotalouslain ja luontaiselinkeinolain mukaista käyttösuunnitelmaa, vapaaehtoista velkajärjestelyä, pirstomista ja työn suorittamisajan pidentämistä;

4) maataloustuotannon ohjaamisesta ja ta-sapainottamisesta annetun lain (81/1983) ja maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/1989) nojalla tehtyjä sopimuksia;

5) metsästyslain (615/1993) mukaisia lupa-asioita;

6) pellon metsittämistä koskevasta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (928/1995) mukaisia asioita;

7) maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston päätöksen (408/1997) mukaisia asioita;

8) satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (530/1975) ja poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) mukaisia asioita;

9) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (319/1982) ja petoeläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (1367/1997) mukaisia asioita; sekä

10) pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain (23/1938) mukaisia asioita.

Lisäksi valituslautakunnan jaostossa voidaan, milloin lautakunta niin määrää, ratkaista asioita, jotka koskevat valituksen peruuttamista ja myöhästymisen takia valituksen tutkimatta jättämistä.

Jaosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää edellä 1 ja 2 momenteissa tarkoitetun asian ratkaistavaksi lautakunnan istunnossa, jos asian ratkaisulla saattaa olla periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä. Lautakunnan puheenjohtajalla on niin ikään valta määrätä sanotunlainen periaatteellinen asia käsiteltäväksi lautakunnan istunnossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.