685/1998

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriön päätös Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat opiskelija Musse Abdirashid Abdullahi ja 20 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Espoo. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen Enkeliinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen päivään, Hänen profeettaansa Muhamediin, sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

1) Harrastaa ja opettaa islamia ja islamin periaatteita,

2) palvella Jumalaa Koraaniin ja profeetta Muhamedin oppien mukaan,

3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),

4) paastota kerran vuodessa kuukauden ajan,

5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan kerran elämänsä aikana, jos siihen on varaa.

Yhdyskuntajärjestys
1 §

Tämän uskonnollisen yhdyskunnan nimi on Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa (Espoo Islamic Society in Finland). Sen ko tipaikka on Espoo.

2 §

Yhdyskunta tunnustaa Pyhän Qur'an kirjoituksiin perustuvaa islamilaista uskoa, jonka kautta se pyrkii edistämään rauhan-, lähimmäisenrakkauden ja tasa-arvoisuuden toteutumista ihmisten kesken täällä maan päällä. (Q.33:35―36)

3 §

Islamilaista tarkoitustaan toteuttaakseen yhdyskunta järjestää uskonnonharjoitustilaisuuksia tarkoitukseen soveltuvassa julkisessa tai yksityisessä paikassa. Uskonnonharjoituksen muodot ovat seuraavat:

a) julkiset kokoukset islamin opetusta varten ja muut islamilaiset tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa,

b) auttaa Suomessa asuvien somaliyhteisöä saamaan tietoa islamista ja somalikulttuurista,

c) hautajais- ja muistotilaisuudet,

d) järjestää erilaisia seminaareja, avoimia keskusteluja ja koulutustilaisuuksia islami- ja somalikulttuurista.

Uskonnonharjoitustilaisuuksien ohjelman muodostavat puheet, saarnat ja rukoukset.

4 §

Kuka tahansa Suomessa asuva muslimi voi hakea yhdyskunnan jäsenyyttä. Ehdot jäseneksi hyväksymiseen ovat seuraavat:

a) 2/3:n yhdyskunnan jäsenistä täytyy olla Suomessa asuvia somalimuslimeja, ja 1/3 voi olla muita Suomessa asuvia muslimeja.

b) hakijan tulee selittää hyväksyvänsä yhdyskunnan säännöt.

c) jäsen suorittaa yhdyskunnalle seuraavat maksut:

- kertakaikkisen liittymismaksun,

- kuukausittaisen yhdyskuntamaksun.

5 §

Jäsen voi erota yhdyskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskuntahallitukselle.

6 §

Jäsenen voi yhdyskuntahallitus erottaa jäsenyydestä, jos jäsen

- jättää yhdyskuntamaksunsa maksamatta yhden vuoden ajalta,

- toiminnallaan vahingoittaa yhdyskuntaa, tai

- toimii tämän yhdyskuntajärjestyksen ja/tai hyvien elämäntapojen vastaisesti. Ennen erottamispäätöksen tekoa on jäsenellä oikeus esittää mielipiteensä erottamistaan koskevassa asiassa yhdyskuntahallitukselle.

7 §

Jäsen suorittaa yhdyskunnalle kuukausittaisen maksun, joka on 40 mk kuukaudelta täysi-ikäiseltä jäseneltä.

Vuosikokous päättää liittymismaksun suuruudesta.

Yhdyskuntahallitus voi vapauttaa jäsenen yhdyskuntamaksusta sairauden johdosta määräajaksi.

8 §

Yhdyskunnan toimintaa johtaa yhdyskuntahallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsenistön keskuudesta valittua hyviä elämäntapoja noudattavaa varsinaista jäsentä, jotka varsinainen yhdyskuntakokous valitsee yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhdyskuntahallitus on kokonaisuudessaan erovuorossa jokaisessa varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita myös uudelleen. Yhdyskuntakokous voi muutoinkin erottaa hallituksen tai sen jäsenen, jos siihen on syytä.

Yhdyskuntahallituksen jäsen voi erota tehtävästään kesken toimikauden, ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskuntahallitukselle.

Yhdyskuntahallituksen tehtävänä on:

a) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita tämän yhdyskuntajärjestyksen, yhdyskuntakokousten päätösten ja uskonnollisia yhdyskuntia koskevien lakien määräysten mukaisesti,

b) tehdä aloitteita ja esityksiä yhdyskuntakokouksille,

c) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,

d) päättää jäseneksi ilmoittautuneiden jäsenyydestä,

e) ottaa ja erottaa yhdyskunnan toimihenkilöt,

f) valita ja vapauttaa yhdyskunnan uskonnonharjoituksista vastaava esipaimen sekä hänen valvontansa alaisena ja ohjeiden mukaisesti toimivat, määrättyjä toimialueita varten mahdollisesti tarvittavat paimenet,

g) laatia vuosittain yhdyskunnan tilikertomukset ja esittää ne varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa valittavien tilintarkastajien hyväksyttäväksi,

h) laatia yhden vuoden toiminta-ajalta yhdyskunnan toimintakertomukset sekä yhdistetty tilikertomus ja esittää ne varsinaisen yhdyskuntakokouksen käsiteltäväksi.

Yhdyskuntahallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai esipaimenen kutsusta niin usein kuin asiat vaativat, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana, ja on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 yhdyskuntahallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

Yhdyskuntahallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään 1/3 yhdyskuntahallituksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Yhdyskuntahallitus kutsutaan koolle todisteellisin kirjallisin kutsuin, ja on kokouskutsut sen jäsenille toimitettava vähintään viisi päivää ennen aiottua kokousta.

Yhdyskuntahallituksen kokouksessa pitää pöytäkirjaa se, joka siihen tehtävään valitaan, pöytäkirja tarkistetaan kokouksen lopussa ja sen varmentavat allekirjoituksillaan kokoukseen osallistuneet yhdyskuntahallituksen jäsenet.

Päätökset yhdyskuntahallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.

9 §

Yhdyskuntahallitus valitsee tarvittaessa keskuudestaan tai jäsenistön keskuudesta tarvittavat palkalliset tai muut toimihenkilöt.

10 §

Yhdyskunnan nimen kirjoittavat yksinään yhdyskuntahallituksen puheenjohtaja, pääsihteeri ja Imaami.

11 §

Yhdyskunnan tilit päätetään kalenterivuosittain ja on niiden oltava valmiina tarkastettavaksi 15. päivänä marraskuuta. Tilintarkastajien on jätettävä tilintarkastuslausuntonsa yhdyskuntahallitukselle ennen joulukuun 1. päivää.

12 §

Ylin päätösvalta kaikissa yhdyskuntaa koskevissa asioissa on yhdyskunnan kokouksella. Yhdyskuntahallituksella on kuitenkin oikeus tehdä päätöksiä niissä asioissa, jotka sille erikseen on yhdyskuntajärjestyksessä päätettäväksi uskottu.

Varsinainen yhdyskuntakokous pidetään yhden vuoden väliajoin kesä-joulukuussa, yhdyskuntahallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Ylimääräinen yhdyskuntakokous pidetään milloin yhdyskuntahallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdyskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Varsinaisesta yhdyskuntakokouksesta ilmoitetaan kirjallisesti tai yhdyskunnan julkaisussa jäsenille vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta ja ylimääräisestä yhdyskuntakokouksesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta samalla tavalla kuin varsinaisesta yhdyskuntakokouksestakin.

Yhdyskuntakokouksiin ovat yhdyskunnan jäsenet oikeutetut osallistumaan vain henkilökohtaisesti ja on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänioikeuden käyttö yhdyskuntakokouksessa edellyttää, että erääntyneet yhdyskuntamaksut on maksettu.

Yhdyskuntakokouksessa pitää pöytäkirjaa se, joka siihen tehtävään valitaan kokouksen alussa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkistavat kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Päätökset yhdyskuntakokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa käsitetään kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän, ja pöytäkirjan tarkistajien valitsemisen jälkeen seuraavat asiat:

1) esitetään yhdyskuntahallituksen kertomus edellisen toimintakauden toiminnasta,

2) esitetään tilinpäätös, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen toimintakauden tileistä sekä vahvistetaan tilinpäätös,

3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,

4) käsitellään yhdyskuntahallituksen ja jäsenten esittämät asiat,

5) päätetään liittymis- ja yhdyskuntamaksujen suuruudesta,

6) päätetään yhdyskuntahallituksen jäsenten palkkioista,

7) valitaan

a) yhdyskuntahallituksen puheenjohtaja,

b) yhdyskuntahallituksen muut varsinaiset jäsenet,

8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varalle.

Varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa käsiteltäväksi aiotut esitykset on jätettävä kirjallisesti yhdyskuntahallitukselle viimeistään yhtä kuukautta ennen kokousta.

Ylimääräisessä yhdyskuntakokouksessa käsitellään kokouksen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkistajien valitsemisen jälkeen vain ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

13 §

Yhdyskunnan lakkaamisesta päättää yhdyskuntakokous. Yhdyskunta voidaan lakkauttaa vain jos 2/3 kokouksessa läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa. Kaikki varat ja vastuuvelvollisuudet tulee ensin selvittää ja sitten päättää lopettamisesta. Ylijäämävarat luovutetaan Suomessa toimivalle islaminuskon harjoittamista edistävälle rekisteröidylle yhteisölle tai, jos sellaista ei ole, on varat käytettävä yhdyskunnan viimeisen kokouksen päättämään yleishyödylliseen sosiaaliseen toimintaan Suomessa islaminuskoisten hyväksi.

14 §

Tähän yhdyskuntajärjestykseen voidaan tehdä muutoksia sitä varten koolle kutsutussa ylimääräisessä yhdyskuntakokouksessa vähintään 2/3:n äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

15 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia uskonnollisia yhdyskuntia koskevien lakien määräyksiä.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain (267/1922) mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö määrää, että Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa on kirjoitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.