682/1998

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriön päätös Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat Ibrahim Mohamed Hassan ja 23 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain (267/1922) 13 §:n mukaisesti perustaneensa Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Vaasa. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen päivään, Hänen profeettaansa Muhamediin, sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

1) Harrastaa ja opettaa Islamia ja Islamin periaatteita,

2) palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta Muhamedin oppien mukaan,

3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),

4) paastota kerran vuodessa kuukauden ajan, sekä

5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan kerran elämänsä aikana, jos siihen on varaa.

Yhdyskuntajärjestys
Nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdyskunnan nimi on Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta, kotipaikka Vaasa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
2 §

Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jäsentensä sekä heidän alaikäisten lastensa uskonnollisia asioita ja järjestää heidän julkinen uskonnonharjoituksensa sekä ylläpitää ja toteuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan vastaavaa toimintaa.

Yhdyskunnan kieliä ovat suomi, arabia ja englanti. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä he parhaiten osaavat.

Yhdyskunta voi järjestää kokouksia uskonnon julkista tai yksityistä harjoittamista varten.

Jäsenet
3 §

Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa asuva islamilainen henkilö, jos yhdyskunnan hallitus hänet muutoin hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnan jäsenyydestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle erosta. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka vahingoittaa yhdyskunnan mainetta.

Hallitus
4 §

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdyskunnan puheen- ja varapuheenjohtajina, sihteeri, rahastonhoitaja, kolme varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla oleskelulupa Suomessa.

Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,

3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja toimihenkilöt,

5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös, sekä

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä sekä puheenjohtaja ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei tässä yhdyskuntajärjestyksessä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voidaan erottaa yhdyskunnan kokouksen päätöksellä kesken toimikauden, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan jäsenistä sitä vaatii.

Rahoitus
5 §

Yhdyskunta rahoittaa toimintaansa keräämillään jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen määräytymisperusteet vahvistaa vuosikokous. Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Kokoukset
6 §

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli tässä yhdyskuntajärjestyksessä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja kiinnittäminen on yhdyskunnan kokouksen asia.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on laadittava ja tarkastettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta.

Kokous valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi kokouksessa läsnäollutta henkilöä, jotka allekirjoituksellaan vahvistavat, että pöytäkirja on oikein laadittu ja vastaa kokouksen kulkua.

Vuosikokous
7 §

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vii meistään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,

9) valitaan kaksi tilintarkastajaa, sekä

10) käsitellään muut esityslistan asiat.

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen ja yhdyskunnan purkautuminen
8 §

Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan ko-kouksen päätös, jota vähintään neljä viidesosaa (4/5) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut.

Yhdyskunnan purkautumiseen vaaditaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut kahdessa perättäisessä kokouksessa.

Yhdyskunnan purkautuessa yhdyskunnan kokous päättää yhdyskunnan varojen käyttämisestä köyhien ja apua tarvitsevien islaminuskoisten hyväksi Suomessa.

Yleistä
9 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa uskonnonvapauslakia.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu uskonnonvapauslain mukaisesti, eivätkä sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Uskonnonvapauslain 15 §:n 2 momentin nojalla opetusministeriö on päättänyt, että yhdyskunnan hallituksen jäsenten enemmistö voi olla muita kuin Suomen kansalaisia, koska yhdyskunnan jäsenten enemmistö koostuu muista kuin Suomen kansalaisista.

Tämän perusteella opetusministeriö on hyväksynyt Vaasan alueen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Ylitarkastaja
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.