680/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriön päätös Buddhalainen Dharmakeskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat atk-suunnittelija Pekka Airaksinen ja 19 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Buddhalainen Dharmakeskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Kumarran kunnioittavasti Buddhalle vailla alkua, keskikohtaa ja loppua, täydelliselle tyyneydelle täysin vapautuneelle, täysin valaistuneelle, joka saavutettuaan puhtauden ja täydellisyyden näyttää pelottomuuden ja ikuisen Polun niille, jotka eivät ole oivaltaneet, joka tiedon miekalla ja myötätunnon ja rakkauden vajralla karsii kärsimyksen rönsyt ja hävittää epäilyksen muurit, joita ympäröi väärien näkökantojen synkkä metsä.

Kumarran kunnioittavasti Dharman auringolle, joka ei ole olemassaoleva eikä ei-olemassaoleva, ne yhdessä tai jotain muuta, tutkimaton, ei sanoin ilmaistavissa, tieto itsessään, täydellinen rauha, tahraton, loistaen tiedon valoa täysin hävittää halun, vihan ja harhaluulot mielen luomuksia kohtaan.

Koska syvästi oivaltaneet ovat ymmärtäneet tajunnan todellisen luonnon olevan kirkas valo, he näkevät, että tahrat ovat vailla todellista olemusta. Niinpä he todella oivaltavat olentojen todellisen luonnon, joka on äärimmäinen ei-minuus, rauha. Siten he näkevät, että täydellinen buddhatila on kaiken aikaa läsnä kaikissa olennoissa, vaikkakin olennoilta itseltään tämä todellinen tieto on piilossa. Niille, jotka tiedon (Jnana) avulla havaitsevat lukemattomien olentojen täydellisen puhtauden, kumarran nöyrästi kunnioittaen.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Buddhalainen Dharmakeskus toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokoontumisia buddhalaisen perinteen mukaista meditaatiota ja Dharman opiskelua varten. Osa kokouksista on julkisia ja osa taas suljettuja.

Keskeinen osa uskonnonharjoituskokouksessa on turvautuminen kolmeen jalokiveen (Buddha, opetus ja yhteisö), mikä tapahtuu lukemalla yhdyskunnan uskontunnustus. Erityisissä tilanteissa voidaan lukea myös muita perinteisiä buddhalaisia tekstejä kuten Tri Ratna Vandana.

Uskonnonharjoitukseen kuuluu myös uskonnollisten juhlien kuten vesakjuhlan, hääjuhlien, lasten nimenantotilaisuuksien sekä hautajaisten järjestäminen.

Yhdyskuntajärjestys
1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Buddhalainen Dharmakeskus ja sen kotipaikka Helsinki.

2 §
Jäsenet

Yhdyskunnan jäseniksi otetaan henkilöitä, jotka turvautuvat kolmeen jalokiveen, eli Buddhaan, Dharmaan (oppiin) ja Sanghaan (yhteisöön) ja haluavat noudattaa buddhalaista elämäntapaa.

Jäsen voi olla joko aktiivijäsen tai kannattajajäsen. Aktiivijäsen harjoittaa aktiivisesti buddhalaisuutta ja osallistuu yhdyskunnan toimintaan. Kannattajajäsen on henkilö, joka hyväksyy yhdyskunnan periaatteet, mutta ei toimi yhdyskunnassa aktiivisesti. Jäsenet valitsee ja jäsenyyden lajin päättää hallitus.

Hallitus pitää eri luetteloa aktiivijäsenistä. Hallitus päättää myös jäsenten erottamisesta. Erottaminen tapahtuu, jos jäsen sitä itse toivoo jättämällä kirjallisen eroilmoituksen, tai jos hallitus katsoo sen välttämättömäksi.

3 §
Kokoukset uskonnonharjoittamista varten

Yhdyskunnalla on oikeus järjestää kokouksia yhdyskunnan julkista uskonnonharjoitusta varten.

4 §
Yhdyskunnan vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokoukseen voivat osallistua yhdyskunnan aktiivijäsenten luetteloon merkityt jäsenet. Heillä on myös äänioikeus. Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa yhdyskunnan jäsen. Kokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

7. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjallisena yhdyskunnan aktiivijäsenille postittamalla se jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee hallituksen puheenjohtajan kanta.

Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5 §
Yhdyskunnan yleiskokous

Yhdyskunnan yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki yhdyskunnan täysi-ikäiset jäsenet. Heillä on myös äänioikeus.

Yleiskokouksen tehtävänä on käsitellä periaatteellisesti tärkeitä asioita, yhdyskuntajärjestyksen muuttamista, yhdyskunnan lakkauttamista ja omaisuuden käyttämistä lakkautettaessa sekä muita hallituksen tarpeelliseksi katsomia asioita.

Yhdyskunnan yleiskokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa yhdyskunnan jäsen. Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu on toimitettava kirjallisesti sekä aktiivi- että kannattajajäsenille postittamalla se jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokouksen pitämistä. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta ja yhdyskunnan lakkauttamisesta on kuitenkin päätettävä 2/3:n enemmistöllä.

Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

6 §
Hallitus

Päätäntäoikeus yhdyskunnan asioissa kuuluu hallitukselle lukuun ottamatta 4 ja 5 §:ssä mainittuja asioita.

Yhdyskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 1―5 jäsentä, joiden valitsemisesta ja erottamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajana toimii henkilö, joka vastaa Dharman opetuksesta yhdyskunnassa. Puheenjohtajan tehtävä on pysyvä, eli toimikausi jatkuu, kunnes puheenjohtaja valitsee itsellensä seuraajan.

Yhdyskunnan vuosikokous voi erottaa hallituksen puheenjohtajan, jos voidaan selvästi osoittaa, että tämä on toistuvasti käyttänyt asemaansa väärin.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai erityistä syytä varten hallituksen jäsen. Kutsu voidaan toimittaa suullisesti lukuun ottamatta erityisen tärkeitä asioita, joista kutsu on lähetettävä kirjallisena vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi pöytäkirjantarkastaja, jonka kokous valitsee keskuudestaan kokouksen ajaksi.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

7 §
Maksut

Jäseniltä perittävistä maksuista päättää yhdyskunnan yleiskokous. Aktiivi- ja kannattajajäsenille voidaan määrätä eri suuruiset maksut.

8 §
Omaisuuden hoito ja hoidon tarkastaminen

Omaisuuden hoidosta vastaa hallitus. Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään seitsemän päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta.

9 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdyskunnan purkautuminen

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta ja yhdyskunnan purkautumisesta päättää yleiskokous läsnäolevien äänioikeutettujen 2/3 enemmistöllä. Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta tai yhdyskunnan purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa.

10 §
Omaisuus yhdyskunnan purkautuessa

Yhdyskunnan purkautuessa sen omaisuus käytetään buddhalaisen kirjallisuuden levittämiseen Suomessa. Omaisuuden käytöstä yhdyskunnan purkautuessa päättää yleiskokous.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Buddhalainen Dharmakeskus -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjes-tys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus ja uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö määrää, että Buddhalainen Dharmakeskus on kirjoitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.