679/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriön päätös Islamin Kutsu -Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmässä ovat imaami Walid Hammoud ja 19 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Islamin Kutsu -Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen päivään, Hänen profeettaansa Muhammediin, sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

Uskonnonharjoituksen muoto

1) Harrastaa ja opettaa islamia ja islamin periaatteita,

2) palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta Muhammedin oppien mukaan,

3) noudattaa uskonnollisia määräyksiä (Fatwa)

4) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),

5) paastota kerran vuodessa kuukauden ajan,

6) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan kerran elämänsä aikana, jos siihen on itsellä varaa.

Yhdyskuntajärjestys
Yleisiä määräyksiä
1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Islamin Kutsu -Yhdyskunta ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jäsentensä sekä heidän alaikäisten lastensa uskonnollisia asioita ja järjestää heidän julkinen uskonnonharjoituksensa sekä ylläpitää ja toteuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan vastaavaa toimintaa.

Yhdyskunta ja siihen kuuluvat jäsenet ja seurakunnat tunnustavat Koraanin jokaiselta kohdaltaan varmaksi Jumalan sanaksi ja ainoaksi täysin päteväksi opin, uskon ja elämän ohjeeksi.

Yhdyskunta ja siihen kuuluvat jäsen ja seurakunnat tunnustautuvat myöskin islamin perusteisiin, kuten sunnaan, koska ne perustuvat Koraaniin, jolla on korkein tuomiovalta kaikissa islaminuskon ja elämän asioissa.

Yhdyskunta voi järjestää kokouksia uskonnon julkista tai yksityistä harjoittamista varten. Yhdyskunta voi levittää eri tavoin tietoa islamin uskosta.

Yhdyskunnan kielet ovat suomi ja arabia. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä he parhaiten osaavat.

Yhdyskunta voi islamin opettamiseksi muslimeille järjestää uskonnollisia kursseja ja luentotilaisuuksia samoin kuin toimia muilla tarkoitukseen sopivilla tavoilla islamin opettamiseksi.

Yhdyskunta voi liittyen islamin näkemykseen päivittäisistä asioista vastata (Fatwa) kaikkiin tiedusteluihin ja tarvittaessa lähettää näitä tiedusteluja ulkomaille tunnetuille islamilaisille oppineille täsmällisten vastausten saamiseksi.

Yhdyskunta voi järjestää islamilaisia juhlatilaisuuksia.

Yhdyskunta voi antaa todistuksia muslimina olemisesta.

Yhdyskunta voi järjestää islamin mukaan hautajaisseremonioita.

Jäsenet
3 §
Jäsenten ottaminen ja erottaminen

Jäseneksi yhdyskuntaan pääsee jokainen Suomessa asuva muslimi, jonka yhdyskunta kokouksessaan hallituksen esityksestä suostuu ottamaan yhdyskuntaan.

Yhdyskunta voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jos jäsen on laiminlyönyt maksunsa yhdyskunnalle tai jäsen toimii yhdyskunnan etujen vastaisesti tai muutoin haittaa yhdyskunnan toimintaa.

Seurakunnat
4 §
Seurakunnat

Seurakunnat, jotka liittyvät yhdyskuntaan, muodostetaan siten, että vähintään 20 samassa tai useammassa kunnassa asuvaa henkilöä kirjallisesti sopivat seurakunnan muodostamisesta, hyväksyvät tämän yhdyskuntajärjestyksen sekä sitten yhdyskunnan hallitukselle jättävät anomuksen seurakunnan liittymisestä yhdyskuntaan.

Seurakunnaksi voidaan ottaa Suomessa islaminuskon mukaan toimiva yhteisö, jonka yhdyskunta kokouksessaan hallituksen esityksestä suostuu ottamaan yhdyskuntaan.

Yhdyskunnan kokous voi hallituksen esityksestä erottaa seurakunnan, jos seurakunta on laiminlyönyt maksunsa yhdyskunnalle tai seurakunta toimii yhdyskunnan etujen vastaisesti tai muutoin haittaa yhdyskunnan toimintaa.

Seurakunta voi erota yhdyskunnasta, jos neljä viidesosaa (4/5) seurakunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on seurakunnan kokouksessa sitä kannattanut. Asia on mainittava kokouskutsussa.

5 §
Seurakunnan kokoukset

Seurakunnan kokoukset kutsuu koolle seurakunnan hallitus jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Ylin päätösvalta seurakunnan asioissa kuuluu seurakunnan kokoukselle.

Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja kiinnittäminen on seurakunnan kokouksen asia. Asia on mainittava kokouskutsussa.

Äänioikeus seurakunnan kokouksessa on kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä.

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.

6 §
Seurakunnan vuosikokous

Seurakunnan vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto,

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle vuodelle,

8) valitaan uusi hallitus ja seurakunnan edustajat yhdyskunnan vuosikokoukseen ja muihin kokouksiin,

9) valitaan tarvittaessa kaksi (2) tilintarkastajaa,

10) käsitellään muut esityslistan asiat.

7 §
Seurakunnan hallitus

Seurakunnan asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös seurakunnan puheen- ja varapuheenjohtajina, sihteeri, rahastonhoitaja, kolme varsinaista jäsentä.

Hallitus ottaa ja erottaa seurakunnan toimihenkilöt.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) seurakunnan jäsenistä seurakunnan kokouksessa sitä vaatii.

8 §
Seurakunnan hallituksen tehtävät

Seurakunnan hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa ja valvoa seurakunnan asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille seurakunnan kokouksille,

3) hoitaa huolellisesti seurakunnan taloutta ja omaisuutta,

4) laatia vuosittain seurakunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös,

5) pitää luetteloa hautausta koskevista tahdonilmaisuista,

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.

9 §
Seurakunnan hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.

10 §
Seurakunnan nimenkirjoitus

Seurakunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen, yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 §
Rahoitus

Seurakunta rahoittaa toimintaansa keräämillään seurakuntamaksuilla. Seurakuntamaksun määräytymisperusteet vahvistaa vuosikokous.

Seurakunnat ovat taloudellisesti yhdyskunnasta riippumattomat.

12 §
Tilintarkastajat

Seurakunnalla on vuosikokouksen toistaiseksi valitsemat kaksi (2) tilintarkastajaa.

13 §
Tilikausi ja tilintarkastus

Seurakunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §
Seurakunnan purkaminen

Seurakunnan purkamiseen vaaditaan seurakunnan jäsenten kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6) seurakunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut. Asia on mainittava kokouskutsussa. Seurakunnan purkautuessa varat annetaan yhdyskunnalle.

Yhdyskunta
15 §
Yhdyskunnan hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka yhdyskuntakokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sihteeri, rahastonhoitaja, ja kolme muuta varsinaista jäsentä.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden, jos yhdyskuntakokous niin kahden kolmasosan (2/3) läsnäolevien äänten enemmistöllä päättää.

16 §
Yhdyskunnan hallituksen tehtävät

Yhdyskunnan hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä neuvostolle, vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,

3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,

4) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös,

5) alaikäisen jäsenen tultua täysi-ikäiseksi, merkitä hänet äänioikeutetuksi jäsenrekisteriin,

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät,

7) yhdyskunnan hallituksen velvollisuutena on myöskin tarkastaa seurakuntia ja antaa niille neuvoja seurakunta-asioissa.

17 §
Yhdyskunnan hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä hallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.

Hallitus ottaa ja erottaa yhdyskunnan toimihenkilöt.

18 §
Yhdyskunnan nimen kirjoittaminen

Yhdyskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen, yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

19 §
Rahoitus

Yhdyskunta rahoittaa toimintaansa keräämillään yhdyskuntamaksuilla ja yhdyskuntakorvauksilla. Seurakuntalaisten on suoritettava yhdyskuntamaksua ja seurakunnan yhdyskuntakorvausta yhdyskunnalle, jos yhdyskunnan vuosikokous niin päättää.

Yhdyskunnan vuosikokous vahvistaa tarvittaessa maksujen määräytymisperusteet vuosittain.

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

20 §
Tilintarkastajat

Yhdyskunnalla on vuosikokouksen toistaiseksi valitsemat kaksi tilintarkastajaa.

21 §
Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

22 §
Yhdyskunnan omaisuuden hoidon ja uskonnollisen toiminnan tarkistaminen ja seuranta

Yhdyskunnan kokous voi perustaa viisijäsenisen, yhdyskunnan jäsenistä valitun neuvoston, jonka toimiaika on toistaiseksi.

Neuvoston tehtävänä on:

― seurata hallituksen työskentelyä ja kutsua koolle yhdyskuntakokous, mikäli hallituksen toiminta on yhdyskunnan periaatteiden vastaista, tai antaa siihen muuten aihetta,

― seurata yhdyskunnan omaisuuden säilyttämistä ja valvontaa,

― seurata yhdyskunnan tarkoituksen toteutumista ja toiminnan laatua,

― antaa lausuntoja hallitukselle yhdyskunnan omaisuuden käytöstä sekä sen luovuttamisesta ja kiinnittämisestä,

― ohjata ja neuvoa yhdyskuntaa, seurakuntia ja sen jäseniä uskonnollisissa kysymyksissä.

23 §
Yhdyskunnan kokoukset

Päätäntäoikeus yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskuntakokoukselle. Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus tai 22 §:n tarkoittamissa tapauksissa neuvosto jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen paikka ja alkamisaika, samoin kuin, mikäli mahdollista, ne kysymykset, jotka kokouksessa tulevat esille. Kutsu ylimääräiseen yhdyskuntakokoukseen toimitetaan samalla tavalla.

Kokoukseen on kukin seurakunta oikeutettu lähettämään vähintään kaksi (2), enintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistään, ja joilla on kullakin yksi (1) ääni.

Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja kiinnittäminen on yhdyskunnan kokouksen asia. Asia on mainittava kokouskutsussa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on kaikilla seurakuntien varsinaisilla edustajilla.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja tehtävään valitut pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan.

24 §
Yhdyskunnan vuosikokous

Vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto,

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle vuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,

9) valitaan tarvittaessa kaksi (2) tilintarkastajaa,

10) käsitellään muut esityslistan asiat.

25 §
Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta päättää yhdyskunnan kokous. Asia on mainittava kokouskutsussa. Muutos saadaan aikaan, mikäli muutosehdotusta on kannattanut viisi kuudesosaa (5/6) kokouksen osanottajista.

Yhdyskunnan tunnustuksen tai opin muutokset edellyttävät kahden perättäisen yhdyskuntakokouksen päätöstä, jotka on tehty niin kuin 1 momentissa edellytetään.

26 §
Yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskunnan purkamisesta päättää yhdyskunnan kokous. Asia on mainittava kokouskutsussa.

Yhdyskunta purkaantuu, jos kahdessa toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla seuranneessa yhdyskuntakokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) kokoukseen osaa ottaneista niin päättää.

Yhdyskunnan purkautuessa neuvotellaan ja sovitaan yhdyskunnan varojen siirtämisestä jollekin toiselle islamilaisten asiaa ajavalle rekisteröidylle yhteisölle Suomessa tai jos sellaista ei ole, on varat käytettävä yhdyskunnan viimeisen kokouksen päättämään yleishyödylliseen sosiaaliseen toimintaan Suomessa islamilaisten hyväksi.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Islamin Kutsu -Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus ja uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö määrää, että Islamin Kutsu -Yhdyskunta ja sen seurakunta on kirjoitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.