666/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa

Liikenneministerin esittelystä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana:

1) suomalaisessa aluksessa Suomen aluevesillä ja Suomen aluevesien ulkopuolelle; sekä

2) ulkomaisessa aluksessa Suomen aluevesillä.

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) huvialuksiin;

2) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen aluksiin, jos asianomainen viranomainen on erikseen antanut määräykset niillä tapahtuvasta kuljetuksesta;

3) puolustusvoimien valvonnassa tapahtuviin vaarallisten aineiden meri- ja sisävesikuljetuksiin, jos asianomainen ministeriö on antanut niistä säännökset;

4) yleisillä teillä oleviin losseihin; eikä

5) aluksen omaan käyttöön tai aluksella tapahtuvaan työskentelyyn tarkoitettuihin vaarallisiin aineisiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kappaletavaralla vaarallisia aineita, joita kuljetetaan pakkauksissa, kuljetussäiliöissä, konteissa tai pakattuina muulla vastaavalla tavalla; mitä pakkauksesta jäljempänä säädetään, koskee myös suurpakkauksia (IBC), kontteja ja säiliöitä;

2) lastinkuljetusyksiköllä ajoneuvoa, rautatievaunua, rahtikonttia, säiliöajoneuvoa, rautatiesäiliövaunua ja kuljetussäiliötä;

3) kollilla pienintä yhtenä yksikkönä käsiteltäväksi tarkoitettua pakkausta tai esinettä, kutiste- tai kiristekalvolla kuormalavalle sidottua lähetystä lukuun ottamatta; sekä

4) IMDG-säännöstöllä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaarallisten aineiden kansainvälistä merenkulkualan kuljetussäännöstöä.

3 §
IMDG-säännöstön soveltaminen

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksessa sovelletaan IMDG-säännöstöä siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään ja merenkulkulaitos määrää. Määräystä antaessaan merenkulkulaitos voi poiketa IMDG-säännöstöstä, jos siihen on erityistä syytä ja vastaava turvallisuustaso voidaan muutoin saavuttaa.

IMDG-säännöstöstä antaa tietoja merenkulkulaitos.

4 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Vaaralliset aineet luokitellaan seuraaviin vaarallisuusluokkiin:

Luokka 1 Räjähteet
Luokka 2 Kaasut
Luokka 3 Palavat nesteet
Luokka 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet
Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet
Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja
Luokka 5.1 Syttyvästi vaikuttavat (hapettavat) aineet
Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit
Luokka 6.1 Myrkylliset aineet
Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet
Luokka 7 Radioaktiiviset aineet
Luokka 8 Syövyttävät aineet
Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

Tarkemmat määräykset ja ohjeet vaarallisten aineiden luokituksesta antaa merenkulkulaitos.

Merenkulkulaitoksen määräämissä tapauksissa aineen luokittelee tai luokituksen hyväksyy turvatekniikan keskus tai säteilyturvakeskus, joka voi vaatia, että aineen laivaaja tai lastinantaja esittää tulokset testeistä luokituksen selvittämiseksi.

Jos IMDG-säännöstössä tarkoitettu ulkomainen toimivaltainen viranomainen on luokitellut tai hyväksynyt luokituksen, luokitusta saa käyttää myös Suomessa.

5 §
Pakkauksen rakenne

Vaarallinen aine on pakattava kuljetusta varten tämän asetuksen ja merenkulkulaitoksen määräysten mukaisiin pakkauksiin.

Niiden pakkauksen osien, jotka joutuvat suoraan kosketukseen vaarallisten aineiden kanssa, tulee olla sellaisia, että ne kestävät kuljetettavan vaarallisen aineen kemiallisen ja mahdollisen muun vaikutuksen. Näissä pakkauksen osissa ei saa käyttää sellaisia aineita, jotka voivat reagoida sisällön kanssa vaarallisesti, muodostaa sisällön kanssa vaarallisia yhdisteitä tai heikentää merkittävästi pakkausta.

Pakkauksen tulee kestää sisällöstä mahdollisesti aiheutuvat paineen vaihtelut. Tarvittaessa on käytettävä sopivia paineentasauslaitteita.

6 §
Tyhjät pakkaukset

Tyhjät, puhdistamattomat pakkaukset on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täydet pakkaukset.

7 §
Merkinnät

Laivaaja ja lastinantaja ovat vastuussa siitä, että kuljetettavaksi jätetty kolli ja lastinkuljetusyksikkö on merkitty säännösten ja määräysten mukaisilla merkinnöillä ja varoituslipukkeilla.

Tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia sisältävä kolli ja lastinkuljetusyksikkö on varustettava samoilla merkinnöillä ja varoituslipukkeilla kuin täysi pakkaus.

8 §
Lisäpäällys

Kollin saa pakata erilliseen lisäpäällykseen, joka ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa kuljetettavaa ainetta koskevien pakkaussäännösten ja -määräysten kanssa. Lisäpäällyksessä on oltava merenkulkulaitoksen määräämät kollin merkinnät ja varoituslipukkeet.

9 §
Pakkausten hyväksyminen

Jos pakkaukselta edellytetään IMDG-säännöstön mukaista tyyppihyväksyntää, sen on oltava turvatekniikan keskuksen tai sen valtuuttaman yhteisön taikka IMDG-säännöstössä tarkoitetun ulkomaisen, toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman yhteisön hyväksymä.

Suomessa hyväksyttävät pakkaustyypit on testattava IMDG-säännöstön mukaisesti turvatekniikan keskuksen hyväksymässä laboratoriossa.

Säiliöiden on oltava turvatekniikan keskuksen tai sen valtuuttaman yhteisön taikka IMDG-säännöstössä tarkoitetun ulkomaisen, toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman yhteisön hyväksymiä.

Radioaktiivisten aineiden pakkausten osalta toimivaltainen viranomainen on turvatekniikan keskuksen asemesta säteilyturvakeskus siten kuin merenkulkulaitos tarkemmin määrää.

10 §
Ilmoitus pakkauksen rikkoutumisesta

Laivaaja, lastinantaja, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa tapahtuneesta tyyppihyväksytyn pakkauksen rakenteen rikkoutumisista turvatekniikan keskukselle tai säteilyturvakeskukselle sen mukaan, kumman viranomaisen toimialaan pakkauksen tyyppihyväksyntä kuuluu.

11 §
Turvatekniikan keskuksen ja säteilyturvakeskuksen oikeudet ja velvollisuudet

Turvatekniikan keskuksella ja säteilyturvakeskuksella on tarvittaessa ja erityisesti, jos pakkaus särkyessään aiheuttaa haittaa tai vaaraa, oikeus suorituttaa määräämässään laboratoriossa testejä sen varmistamiseksi, että sarjatuotteena valmistettu pakkaus täyttää kyseiselle pakkaustyypille asetetut vaatimukset.

Turvatekniikan keskus ja säteilyturvakeskus pitävät rekisteriä Suomessa tyyppihyväksytyistä pakkauksista.

12 §
Selvitys lastattavasta ja purettavasta aineesta

Lastinantaja ja laivaaja ovat vastuussa siitä, että ennen vaarallisen aineen lastausta alukseen aluksen päällikölle annetaan vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen (869/1994) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys täydennettynä tiedoilla aineen mahdollisesta leimahduspisteestä sekä lähetykseen kuuluvien kollien lukumäärästä ja pakkausten laadusta. Lisäksi selvityksessä tulee olla vakuutus siitä, että lähetys on oikein pakattu ja merkitty sekä hyvässä kuljetuskunnossa. Selvitykseen on liitettävä ohjeet onnettomuuksien varalta.

Ennen vaarallisen aineen purkamista Suomessa aluksen päällikön on annettava jäljennös 1 momentissa tarkoitetusta selvityksestä liitteineen satamaviranomaiselle ja purkaustyön suorittajalle tai tämän edustajalle.

Aluksessa palveluksessa olevilla on oikeus saada nähtäväkseen tässä pykälässä tarkoitettu täydennetty selvitys liitteineen.

13 §
Lastiluettelo

Vaarallisia aineita kuljettavassa aluksessa tulee olla erityinen lastiluettelo, johon on merkitty vaarallinen aine ja sen sijoituspaikka. Yksityiskohtaista ahtauspiirrosta, johon on merkitty kaikkien aluksessa olevien vaarallisten aineiden luokat ja niiden sijoituspaikat, voidaan käyttää lastiluettelon sijasta.

Aluksella palveluksessa olevilla on oikeus saada nähtäväkseen 1 momentissa tarkoitettu selvitys.

Tulli- ja satamaviranomaisille esitettävään aluksen lastiluetteloon tai alusilmoitukseen on selvästi merkittävä, että lasti on vaarallista ainetta.

14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia kappaletavarana aluksessa valvovat merenkulkulaitos, poliisi- ja satamaviranomaiset sekä tullilaitos ja rajavartiolaitos. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kuljetuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa.

Muulla tavoin toimivaltaisia viranomaisia ovat merenkulkulaitos, turvatekniikan keskus, säteilyturvakeskus ja geenitekniikan lautakunta siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään ja merenkulkulaitos tarkemmin määrää.

15 §
Poikkeukset pelastustehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä ja sen nojalla annetuista määräyksistä poiketa, jos säännösten ja määräysten noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

16 §
Onnettomuusilmoitukset

Onnettomuuksista ja vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista merenkulkulaitos antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä.

17 §
Poikkeukset

Turvatekniikan keskus voi muiden pakkausten kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten osalta yksittäistapauksessa myöntää hakemuksesta tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen nojalla annetuista määräyksistä.

Säteilyturvakeskus voi yksittäistapauksissa myöntää hakemuksesta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen nojalla annetuista määräyksistä.

Merenkulkulaitos voi muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa tämän asetuksen säännöksistä ja sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve tai jos säännösten tai määräysten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia taikka huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

18 §
Ohjeet

Merenkulkulaitos antaa tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

Turvatekniikan keskus, säteilyturvakeskus, geenitekniikan lautakunta, poliisihallinnosta vastaava ministeriö, tullilaitos ja rajavartiolaitos voivat tarvittaessa antaa ohjeita toimialaansa tämän asetuksen mukaan kuuluvista asioista.

19 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta aluksessa 16 päivänä toukokuuta 1980 annettu asetus (357/1980).

Tällä asetuksella kumotun asetuksen nojalla annetut määräykset jäävät edelleen voimaan kunnes niistä toisin säädetään tai määrätään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.