662/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Määritelmiä

1 §

Tämä laki koskee perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) tarkoitettua opetusta antavan ja eräistä opetukseen liittyvistä muista tehtävistä huolehtivan henkilöstön eläketurvan eräitä järjestelyjä.

Laki ei kuitenkaan koske sellaisia henkilöitä, joilla ei ole oikeutta valtion varoista suoritettavaan eläkkeeseen peruskoululain muuttamisesta annetun lain (1368/1996) voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaan.

2 §

Valtion eläketurvalla tarkoitetaan tässä laissa oikeutta valtion varoista suoritettavaan sellaiseen eläkkeeseen, perhe-eläkkeeseen ja muuhun etuuteen, jonka sisällöstä ja saamisen edellytyksistä säädetään valtion eläkelaissa (280/1966) ja siihen liittyvässä lainsäädännössä.

2 luku

Kunnan palveluksessa olevat henkilöt

3 §

Tässä luvussa säädetään eläketurvasta henkilöille, jotka ovat kunnan, kuntayhtymän tai muun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/1964) piiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa hoitamassa perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisia tehtäviä taikka kyseistä opetusta antavassa oppilaitoksessa muissa tehtävissä.

4 §

Valtion eläketurvaan on oikeus 3 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä, jos hän on valtion eläketurvan piirissä tämän lain voimaan tullessa ja 3 §:ssä tarkoitettu palvelussuhde samaan työnantajaan jatkuu lain voimaantulon jälkeen. Kun tämä palvelussuhde päättyy, on henkilöllä oikeus valtion eläketurvaan uusista palvelussuhteista vain, jos 5 §:n edellytykset täyttyvät.

5 §

Valtion eläketurvaan on oikeus myös ennen 1 päivää tammikuuta 1970 syntyneellä henkilöllä, jolla alkaa palvelussuhde tämän lain voimaantulon jälkeen pääasiassa perusopetuslain tai lukiolain piirissä olevissa opetus- tai oppilaskodinhoitajatehtävissä.

3 luku

Yksityisessä palveluksessa olevat henkilöt perusopetuslain ja lukiolain mukaisissa tehtävissä

6 §

Tässä luvussa säädetään eläketurvasta henkilöille, jotka ovat perusopetuslaissa tai lukiolaissa tarkoitetun yksityisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa.

7 §

Valtion eläketurvaan on oikeus 6 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä, jos hän on valtion eläketurvan piirissä tämän lain voimaan tullessa ja 6 §:ssä tarkoitettu palvelussuhde jatkuu lain voimaantulon jälkeen. Kun tämä palvelussuhde päättyy, on henkilöllä oikeus valtion eläketurvaan uusista palvelussuhteista vain, jos 8 §:n edellytykset täyttyvät.

8 §

Valtion eläketurvaan on oikeus myös ennen 1 päivää tammikuuta 1970 syntyneellä henkilöllä, jolla alkaa palvelussuhde tämän lain voimaantulon jälkeen pääasiassa perusopetuslain tai lukiolain piirissä olevissa tehtävissä.

4 luku

Yksityisessä palveluksessa olevat henkilöt muissa koulutuksen tehtävissä

9 §

Tässä luvussa säädetään eläketurvasta henkilöille, jotka ovat ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tai vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun yksityisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa.

10 §

Valtion eläketurvaan on oikeus 9 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä, jos hän on valtion eläketurvan piirissä tämän lain voimaan tullessa ja 9 §:ssä tarkoitettu palvelussuhde jatkuu lain voimaantulon jälkeen. Kun tämä palvelussuhde päättyy, on henkilöllä oikeus valtion eläketurvaan uusista palvelussuhteista vain, jos 11 §:n edellytykset täyttyvät.

11 §

Valtion eläketurvaan on lisäksi oikeus henkilöllä, jolla alkaa 9 §:ssä tarkoitettu palvelussuhde tämän lain voimaantulon jälkeen, jos hän on syntynyt ennen 1 päivää tammikuuta 1970 ja hän on ollut marraskuun 30 päivän ja joulukuun 31 päivän 1997 välisenä aikana valtion eläketurvan piiriin kuuluvassa palveluksessa seuraavien säännösten nojalla:

1) ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain (717/1992) voimaantulosäännöksen 6 tai 7 momentti;

2) kansalaisopistolain (722/1992) 16 §;

3) valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain (801/1992) 32 §;

4) opintokeskuslain (1215/1993) 25 §;

5) valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain (1218/1993) 31 §; tai

6) musiikkioppilaitoksista annetun lain (516/1995) 23 §.

5 luku

Erinäiset säännökset

12 §

Tämän lain 2 ja 3 luvussa tarkoitetut työnantajat ovat velvollisia ilmoittamaan valtiokonttorille, jos lain voimaantulon jälkeen alkavan uuden palvelussuhteen tehtävät ovat pääasiassa perusopetuslain tai lukiolain piirissä olevissa opetustehtävissä tai oppilaskodinhoitajan tehtävissä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä henkilöstä, joka on syntynyt vuoden 1969 jälkeen.

6 luku

Voimaantulo

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa olevan palveluksen eläketurvan osalta noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

14 §

Henkilö, jolla on peruskoululain 71 ja 72 §:n muuttamisesta annetun lain (104/1989) voimaantulosäännöksessä tarkoitettu oikeus eläkeiän valintaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1999 ennen 1 päivää heinäkuuta 1989 voimassa olleiden säännösten mukaan, säilyttää tämän oikeutensa myös tämän lain voimaantulon jälkeen.

Oikeus 1 momentissa mainittuun eläkeiän valintaan siten kuin 1 momentissa säädetään on myös 4 §:ssä tarkoitetulla perusopetuslain mukaisia tehtäviä suorittavalla henkilöllä, jonka palvelus on voimassa, mutta keskeytyneenä palkattoman virkavapauden vuoksi. Tällöin edellytetään kuitenkin, että hän ei ole keskeytyksen aikana muussa työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 momentissa tarkoitetussa eläketurvaa kartuttavassa työssä, virassa tai yrittäjätoiminnassa.

15 §

Sovellettaessa valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (1528/1993) voimaantulosäännöksen 12 momenttia, sellaisena kuin se on valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetussa laissa (1232/1995), pidetään peruskoulun opettajana henkilöä, joka on pääasiassa perusopetuslain tai lukiolain piiriin kuuluvissa opetustehtävissä.

HE 70/1998
VaVM 16/1998
EV 69/1998

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.