661/1998

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriön päätös Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -niminen uskonnollinen yhdyskunta on uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittanut muuttaneensa yhdyskunnan yhdyskuntajärjestystä seuraavasti:

1 §
Yhdyskunnan nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on "Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto" ja sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdyskunnan ja seurakuntien tarkoitus

Yhdyskunta on tarkoitettu käsittämään useita seurakuntia. Yhdyskunnan ja sen seurakuntien tarkoitus on Raamatun sanan mukainen evankeliumin julistaminen ja levittäminen.

3 §
Tarkoituksen toteuttaminen

Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto ja siihen kuuluvat seurakunnat toteuttavat tarkoitustaan järjestämällä tilaisuuksia, joissa julistetaan ja opetetaan Jumalan sanaa sekä käytetään sakramentteja. Toimintaa, johon kuuluu myös henkilökohtainen sielunhoito, sisä- ja ulkolähetystyö sekä julkaisutoiminta, toteutetaan tunnustuksen mukaisesti.

4 §
Seurakunnan jäsenyys yhdyskunnassa

Jäseneksi yhdyskuntaan pääsee jokainen evankelisluterilaista oppia tunnustava seurakunta, joka hyväksyy seurakuntansa yhdyskuntajärjestykseksi tämän yhdyskuntajärjestyksen ja jonka yhdyskunnan hallitus tai yhdyskuntakokous, seurakunnan omasta anomuksesta, suostuu yhdyskuntaan ottamaan.

Yhdyskunnan hallitus voi hyväksyä jäseneksi seurakunnan, jossa on vähintään 10 vähintään 15-vuotiasta jäsentä. Yhdyskuntakokous voi hyväksyä yhdyskunnan jäseneksi koosta riippumatta seurakunnan, jolla on edellytykset toimia itsenäisesti.

Seurakunnan erottaminen yhdyskunnasta kuuluu yhdyskuntakokoukselle. Jos seurakunta haluaa erota yhdyskunnasta, on seurakunnan hallituksen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdyskunnan hallitukselle. Eroaminen katsotaan tapahtuneen kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta yhdyskunnan hallitukselle.

5 §
Tunnustus

Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto ja siihen kuuluvat seurakunnat tunnustavat Pyhän Raamatun jokaiselta kohdaltaan varmaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitetuksi Jumalan sanaksi ja ainoaksi täysin päteväksi uskon ja elämän ohjeeksi.

Seurakuntaliitto ja kukin seurakunta tunnustautuu myös kaikkiin evankelisluterilaisen seurakunnan tunnustuskirjoihin, koska ja mikäli ne perustautuvat Pyhän Raamatun sanaan, jolla on korkein tuomiovalta kaikissa kristillisen uskon ja opin asioissa.

6 §
Maksujen vapaaehtoisuus

Seurakunnat kannattavat yhdyskuntaa ja seurakuntalaiset kutakin seurakuntaa ainoastaan vapaaehtoisilla maksuilla, olematta velvolliset suorittamaan minkäänlaisia maksuja.

7 §
Omistusoikeus

Yhdyskunnalla ja sen yksityisillä seurakunnilla on oikeus omistaa kiinteistöjä, arvopapereita, arvo- ja rahasto-osuuksia, kantaa kolehteja sekä ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja.

Yhdyskunta
8 §
Yhdyskunnan asioiden hoito

Yhdyskunnan asioita hoitaa yhdyskunnan hallitus.

9 §
Yhdyskuntakokous

Päätäntäoikeus yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskuntakokoukselle. Yhdyskuntakokous on laillisesti kokoonkutsuttu, kun kokouskutsu on yhdyskunnan hallituksen esimiehen toimesta saatettu kirjallisesti kunkin yhdyskuntaan kuuluvan seurakunnan hallituksen esimiehen tiedoksi vähintään 10 päivää ennen kokouksen alkua ja kokouskutsussa on mainittu kokouksen paikka ja alkamisaika, sekä mikäli mahdollista, ne asiat, jotka kokouksessa tulevat esille.

Yhdyskunnan vuosikokous on yhdyskuntakokous, jossa käsitellään tämän yhdyskuntajärjestyksen määräämät asiat. Se on pidettävä viimeistään kunkin vuoden heinäkuussa.

Yhdyskunnan hallituksen esimies on aina tarpeen vaatiessa oikeutettu kutsumaan yhdyskunnan kokoon, ollen näin velvollinen sen tekemään, jos kaksi yhdyskuntaan kuuluvaa seurakuntaa kirjallisesti sitä häneltä anoo.

Yhdyskunnan kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian kokouksen puheenjohtajan ääni.

Yhdyskunnan kokouksessa päätetään yhdyskuntaa koskevista asioista, mikäli kokous ei jätä niitä yhdyskunnan hallituksen päätettäväksi. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa sekä valittava pöytäkirjaa tarkastamaan kaksi henkilöä.

Kokoukseen on kukin seurakunta oikeutettu lähettämään edustajia kokousta edeltävän vuoden lopun jäsenmääräänsä perustuen seuraavasti: 1 edustaja jos jäseniä on alle 20, 2 edustajaa jos jäseniä on vähintään 20, 3 edustajaa jos jäseniä on vähintään 40, 4 edustajaa jos jäseniä on vähintään 70, 5 edustajaa jos jäseniä on vähintään 110. Jokaisella edustajalla on yksi ääni.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu ja vähintään puolet jäsenseurakunnista on edustettuna kokouksessa.

Kokouksen päätökset seurakuntiin nähden astuvat voimaan vasta sitten, kun ja mikäli kukin seurakunta ne hyväksyy.

10 §
Yhdyskunnan hallitus

Yhdyskunnan hallitukseen kuuluu kolme tehtäväännimettyä jäsentä: esimies, sihteeri ja rahastonhoitaja, sekä lisäksi 3―7 muuta jäsentä.

Hallitus valitaan yhdyskunnan vuosikokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallituksen kokous on laillisesti kokoonkutsuttu, kun kokouskutsu on yhdyskunnan hallituksen esimiehen toimesta saatettu hallituksen jokaisen jäsenen tiedoksi vähintään yksi päivä ennen kokouksen alkua ja kokouskutsussa on mainittu kokouksen paikka ja alkamisaika, sekä mikäli mahdollista, ne asiat, jotka kokouksessa tulevat esille.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä on vähintään kaksi tehtäväännimettyä jäsentä ja vähintään puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Yhdyskunnan hallituksen erottaa ja sen toimivallan määrää yhdyskuntakokous.

11 §
Yhdyskunnan omaisuuden ja hallinnon hoito

Yhdyskunnan omaisuutta hoitaa yhdyskunnan hallitus ja tätä hoitoa tarkastaa yhdyskunnan vuosikokouksessa valitut kaksi tilintarkastajaa.

Yhdyskunnan hallituksen velvollisuutena on myös tarkastaa seurakuntia ja antaa niille neuvoja seurakunta-asioissa.

12 §
Yhdyskunnan nimen kirjoittaminen

Yhdyskunnan nimen kirjoittaa kaksi yhdyskunnan hallituksen jäsentä yhdessä, joista ainakin toisen on oltava tehtäväännimetty jäsen.

13 §
Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Tätä yhdyskunnan yhdyskuntajärjestystä voidaan muuttaa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 yhdyskunnan yhdyskuntakokouksessa läsnä olleista edustajista.

14 §
Yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskunta purkautuu, jos kahdessa toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla seuranneessa yhdyskuntakokouksessa vähintään 3/4 kokoukseen osaaottaneista edustajista niin päättää.

Yhdyskunnan omaisuus on silloin luovutettava toiselle saman tarkoituksen hyväksi kuin yhdyskuntakin on työskennellyt työskentelevälle yhdyskunnalle tai, jos sellaista ei löydy, on omaisuus käytettävä lähetystyön hyväksi tai hyväntekeväisyystarkoitukseen.

Seurakunnat
15 §
Seurakunnan asioiden hoito

Seurakunnan asioita hoitaa seurakunnan hallitus.

16 §
Seurakunnan jäsenen ottaminen ja erottaminen

Jäsenen seurakuntaan ottaa ja sen seurakunnasta erottaa kukin seurakunta kokouksessaan.

17 §
Seurakuntakokous

Päätäntäoikeus seurakunnan asioissa kuuluu kunkin seurakunnan seurakuntakokoukselle. Seurakuntakokous on laillisesti kokoonkutsuttu, kun kokouskutsu on seurakunnan hallituksen esimiehen toimesta saatettu seurakunnalle tiedoksi seurakunnan julkisessa jumalanpalveluksessa vähintään 7 päivää ennen kokouksen alkua ja kokouskutsussa on mainittu kokouksen paikka ja alkamisaika, sekä mikäli mahdollista, ne asiat, jotka kokouksessa tulevat esille.

Seurakunnan vuosikokous on seurakuntakokous, jossa käsitellään tämän yhdyskuntajärjestyksen määräämät asiat. Se on pidettävä viimeistään kunkin vuoden heinäkuussa.

Seurakunnan hallituksen esimies on oikeutettu muulloinkin, tarpeen vaatiessa, kutsumaan kokoon seurakuntakokouksen.

Seurakuntakokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian kokouksen puheenjohtajan ääni. Seurakuntakokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki 18 vuotta täyttäneet Herran ehtoollisella käyvät seurakunnan jäsenet.

Kokouksessa päätetään seurakuntaa koskevista asioista, mikäli kokous ei jätä niitä seurakunnan hallituksen päätettäväksi. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa sekä valittava pöytäkirjaa tarkastamaan kaksi henkilöä.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu.

18 §
Seurakunnan hallitus

Seurakunnan hallitukseen kuuluu kolme tehtäväännimettyä jäsentä: esimies, sihteeri ja rahastonhoitaja, sekä tarvittaessa lisäksi enintään kolme muuta jäsentä.

Hallitus valitaan seurakunnan vuosikokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallituksen kokous on laillisesti kokoonkutsuttu, kun kokouskutsu on seurakunnan hallituksen esimiehen toimesta saatettu hallituksen jokaisen jäsenen tiedoksi vähintään yksi päivä ennen kokouksen alkua ja kokouskutsussa on mainittu kokouksen paikka ja alkamisaika, sekä mikäli mahdollista, ne asiat, jotka kokouksessa tulevat esille.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä on vähintään kaksi tehtäväännimettyä jäsentä ja vähintään puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Hallituksen erottaa ja sen toimivallan määrää seurakuntakokous.

19 §
Seurakunnan omaisuuden hoito

Seurakunnan omaisuutta hoitaa seurakunnan hallitus ja tätä hoitoa tarkastavat seurakunnan vuosikokouksessa valitut kaksi tilintarkastajaa.

20 §
Seurakunnan muodostaminen

Seurakunnat, jotka liittyvät yhdyskuntaan, muodostetaan siten, että yhdessä tai useammassa kunnassa asuvat henkilöt kirjallisesti sopivat seurakunnan muodostamisesta ja hyväksyvät seurakuntansa yhdyskuntajärjestykseksi tämän yhdyskuntajärjestyksen.

21 §
Seurakuntien taloudellinen riippumattomuus

Seurakunnat ovat taloudellisesti yhdyskunnasta riippumattomat.

22 §
Seurakunnan nimen kirjoittaminen

Seurakunnan nimen kirjoittaa kaksi seurakunnan hallituksen jäsentä yhdessä, joista ainakin toisen on oltava tehtäväännimetty jäsen.

23 §
Seurakuntajärjestyksen muuttaminen ja seurakunnan purkaminen

Mitä edellä 13 § ja 14 §:ssä on säädetty yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta, yhdyskunnan purkamisesta ja sen omaisuuden käyttämisestä, sovelletaan myös seurakuntiin.

Uskonnonvapauslaki
24 §
Uskonnonvapauslain velvoittavuus

Mikäli yllä ei toisin säädetä, noudatetaan uskonnonvapauslakia (267/1922).


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain mukaisesti.

Tämän perusteella opetusministeriö määrää yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.