660/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriön päätös Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriöllä osoitetulla kirjelmällä ovat suunnittelija Abdelhak Badaoui ja 27 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Jyväskylä. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnistus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen päivään, Hänen profeettaansa Muhammediin sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Uskonnonharjoituksen julkiset muodot yhdyskunnassa ovat islamin viisi tukipylvästä.

1) Islamin uskon harjoittaminen ja opettaminen Koraanin ja Muhammedin oppien mukaan.

2) Rukoileminen viisi kertaa päivässä ensi sijassa moskeijassa, mutta tarvittaessa myös muualla pidettävin rukouksin.

3) Almujen antaminen köyhille ja apua tarvitseville yhdyskunnan jäsenille vuosittain.

4) Paastoaminen auringonnoususta auringonlaskuun kerran vuodessa ramadankuukauden ajan.

5) Pyhiinvaellus pyhään kaupunkiin Mekkaan kerran elämän aikana, jos siihen on varaa.

Yhdyskuntajärjestys
1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2 §
Tarkoitus, toiminta ja kokoukset

Yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää jäsentensä sekä heidän alaikäisten lastensa julkinen uskonnonharjoitus ja tämän toteuttamiseksi se hoitaa heidän uskonnollisia asioitaan ja järjestää heidän uskonnollisia tarpeitaan vastaavaa toimintaa.

Yhdyskunnan perustana on Koraani, sunna ja islamin lait. Yhdyskunnan kieliä ovat suomi, arabia sekä englanti. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä he parhaiten osaavat.

Yhdyskunta voi:

― Perustaa moskeijoja ja hautausmaita jäseniään varten.

― Antaa islamiin perustuvaa opetusta.

― Antaa neuvoja ja ohjeita muslimeille heidän uskonnollisissa ongelmissaan.

Yhdyskunta voi järjestää julkisia ja yksityisiä kokouksia yhdyskunnan julkista uskonnonharjoittamista varten sekä siihen liittyen tiedotus- ja valistustilaisuuksia.

3 §
Jäsenet

Jäseneksi voi liittyä jokainen muslimi Keski-Suomen alueelta. Yhdyskunnan hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnan jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdyskunnan kokouksen pöytäkirjaan. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka vahingoittaa yhdyskunnan mainetta.

4 §
Hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdyskunnan kokouksissa puheen- ja varapuheenjohtajina, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kolme kunniajäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:

1) Hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita.

2) Tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille.

3) Hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta.

4) Ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja toimihenkilöt.

5) Laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös.

6) Suorittaa muut sille annetut tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdyskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai erikseen yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus voi valtuuttaa hallituksen jäsenen yksinkin kirjoittamaan yhdyskunnan nimen.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden yhdyskunnan kokouksen päätöksellä vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

5 §
Rahoitus

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi ottaa vastaan vapaaehtoisia lahjoituksia jäseniltään ja muilta. Jäsenillä ei ole velvollisuutta suorittaa maksuja yhdyskunnalle.

6 §
Tilikausi

Yhdyskunnan tilinpäätöspäivä on kalenterivuoden viimeinen päivä. Tilit, hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7 §
Tilintarkastus

Yhdyskunnassa on kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastusraporttinsa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

8 §
Kokoukset

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille näiden ilmoittamaan osoitteeseen lähetettävällä kirjeellä viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja kiinnittäminen on yhdyskunnan kokouksen asia.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta. Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kaksi (2) kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

9 §
Vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään marras-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus.

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

5) Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle kalenterivuodelle.

8) Valitaan uusi hallitus.

9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa.

10) Käsitellään muut esityslistan asiat.

10 §
Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen ja yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdyskun-nan kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut.

Yhdyskunnan purkamiseen tarvitaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut.

Yhdyskunnan purkautuessa velkojen ja vastuiden jälkeen ylijäävä omaisuus käytetään yleishyödylliseen sosiaaliseen toimintaan Suomessa islaminuskoisten hyväksi tavalla, jonka yhdyskunnan viimeinen kokous päättää.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus ja uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö määrää, että Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta on kirjoitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.