659/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeriön päätös Islamilainen Dawa -yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat kokki Abdelmajid Bourossi ja 27 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Islamilainen Dawa -yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Turku. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen Enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen tuomiopäivään, Hänen profeettaansa Muhammediin, sekä Hänen kaikkiin muihin profeettoihinsa.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

1) Harjoittaa ja opettaa islamia ja islamin periaatteita,

2) palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta Muhammedin oppien mukaan,

3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),

4) paastota kerran vuodessa kuukauden ajan,

5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan kerran elämänsä aikana, jos siihen on mahdollisuus.

Yhdyskuntajärjestys
1 §
Nimi ja tarkoitus

Yhdyskunnan nimi Islamilainen Dawa -yhteisö, kotipaikka Turun kaupunki.

2 §
Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jäsentensä sekä heidän alaikäisten lastensa uskonnollisia asioita ja järjestää heidän julkinen uskonnonharjoituksensa sekä ylläpitää ja toteuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan vastaavaa toimintaa.

Yhdyskunnan kieliä ovat suomi ja arabia. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä mitä he parhaiten osaavat.

Yhdyskunta voi järjestää kokouksia uskonnon julkista tai yksityistä harjoittamista varten.

3 §
Jäsenet

Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa asuva islamilainen henkilö, jos yhdyskunta hänet muutoin hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnan jäsenyydestä ilmoittamalla hallitukselle kirjallisesti erosta. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka vahingoittaa yhdyskunnan mainetta.

4 §
Hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa yhdyskunnan hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdyskunnan puheen- ja varapuheenjohtajina, sihteeri, rahastonhoitaja ja yhdestä kolmeen muuta jäsentä. Enemmistön tulee olla Suomen kansalaisia.

Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,

3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja toimihenkilöt,

5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös,

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan jäsenistä sitä vaatii.

5 §
Rahoitus

Yhdyskunta rahoittaa toimintaansa keräämillään jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen määräytymisperusteet vahvistaa vuosikokous.

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

6 §
Kokoukset

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen on yhdyskunnan kokouksen asia.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta.

7 §
Vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,

9) valitaan kaksi tilintarkastajaa,

10) käsitellään muut esityslistan asiat.

8 §
Sääntöjen muuttamien

Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään neljä viidesosaa (4/5) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut. Yhdyskunnan purkautumiseen vaaditaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut kahdessa perättäisessä kokouksessa.

Yhdyskunnan purkautuessa varat käytetään köyhien ja apua tarvitsevien islaminuskoisten hyväksi Suomessa.

9 §
Yleistä

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa uskonnonvapauslakia.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Islamilainen Dawa-yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain mukaisesti eivätkä sen uskontunnustus ja uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö määrää, että Islamilainen Dawa -yhteisö on kirjoitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.