656/1998

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 1998/1999 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Maa- ja metsätalousministeriö on 17 päivänä kesäkuuta 1998 poronhoitovuodelta 1998/1999 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (427/1998) 1 §:n 4 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Tuen suuruus

Poronhoitovuodelta 1998/1999 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (427/1998) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuille poronomistajille maksettavan eläinkohtaisen tuen suuruus on 100 markkaa eloporolta.

2 §
Tuen saamisen edellytykset

Tukea maksetaan ruokakunnille poronhoitovuoden 1997/1998 päättyessä poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät. Tukea myönnettäessä ei myöskään oteta huomioon niitä eloporoja, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa.

Paliskuntien on tukeen oikeutettujen eloporolukujen toteamista varten toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastoille vuoden 1997/1998 poroluettelot, teurastussuunnitelmat sekä luettelot teurastetuista poromääristä.

3 §
Tuen hakeminen

Tukea on haettava ruokakunnittain tehdyllä kirjallisella hakemuksella (Lnro 227). Hakemus on jätettävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1998 työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle tai sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella hakijan paliskunnan kotipaikka sijaitsee.

Tuen myöntävä viranomainen voi myöntää ja maksaa tuen myöhästyneen hakemuksen perusteella, jos myöhästyminen on vähäinen tai jos myöhästymiseen on hyväksyttävä syy.

4 §
Tuen maksatus

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto maksaa tässä päätöksessä tarkoitetun tuen hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

5 §
Tuen valvonta

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto voi käyttää apunaan Paliskuntain Yhdistystä, paliskuntia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia tässä päätöksessä tarkoitetun tuen hallinnointiin liittyvissä asioissa.

Tuen hakijoiden on vaadittaessa annettava viranomaisille ne tiedot, jotka ovat tarpeen tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olevien seikkojen valvonnassa.

Tukipäätöksen oikaisemisen, valvonnan ja salassapidon osalta noudatetaan, mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään. Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava myös niitä ohjeita ja määräyksiä, joita maa- ja metsätalousministeriö on antanut kansallisten tukien myöntämisestä ja valvonnasta.

6 §
Muutoksen haku

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea koskevaan päätökseen saa hakea muutosta siinä järjestyksessä, kun maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta me- nettelystä annetussa laissa säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.