621/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1203/1992) 1 §:n 1 momentin 6 kohta ja 6 §, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentin 6 kohta laissa 36/1995, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentin 3 kohta, 2 §:n 5 momentti, 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 1 momentti, 5 a §:n 2 momentti ja 7 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 3 kohta, 2 §:n 5 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 5 a §:n 2 momentti mainitussa laissa 36/1995, seuraavasti:

1 §
Käsiteltävät asiat

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta toimii itsenäisenä valitusviranomaisena, jolta haetaan valittamalla muutosta seuraavien viranomaisten ja yhteisöjen antamiin päätöksiin:


3) metsäkeskus asioissa, joista ei ole säädetty haettavaksi muutosta lääninoikeudelta;


2 §
Kokoonpano

Asetuksella voidaan määrättyjen asioiden osalta säätää valituslautakunnan jakaantumisesta jaostoksi, jossa puheenjohtajana on lautakunnan varapuheenjohtaja sekä muina jäseninä 3 momentissa tarkoitettu jäsen tai sihteeri sekä 4 momentissa tarkoitettu asian esittelijä.


4 §
Asian käsittely

Asian käsittelyssä lautakunnassa noudatetaan muutoin soveltuvin osin hallintolainkäyttölakia (586/1996). Lautakunnan velvollisuudesta asianosaisen pyynnöstä toimittaa 2 momentissa tarkoitettu suullinen käsittely on voimassa vastaavasti, mitä sanotun hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään lääninoikeuden osalta.


5 §
Lautakunnan sihteeri ja muu henkilöstö

Valituslautakunnalla on päätoiminen sihteeri, jolla on sihteerin virka ja jonka nimittää valtioneuvosto. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Hän voi toimia myös lautakunnan jäsenenä varapuheenjohtajan tai, sikäli kuin kysymys ei ole 2 §:n 3 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitetusta tilanteesta, kolmannen jäsenen ja näille määrättyjen sijaisten ollessa vuosilomalla tai muutoin satunnaisesti estyneinä tai esteellisinä hoitamasta tehtäväänsä. Sihteeri voi lisäksi toimia 2 §:n 5 momentin mukaisesti jaoston jäsenenä sekä puheenjohtajan määräyksestä esittelijänä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa valituslautakunnan varsinaisessa istunnossa. Sihteerillä on hallitusmuodossa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus sinä aikana, jona hän toimii edellä tarkoitetulla tavalla lautakunnan jäsenenä. Valituslautakunnalla voi olla valtion talousarvion rajoissa muitakin avustavia virkamiehiä, jotka ottaa puheenjohtaja.


5 a §
Eräät tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriö ja sen tietopalvelukeskus avustavat valituslautakuntaa lähettämö-, tilinpito- ja muiden sisäiseen hallintoon liittyvien tehtävien suorittamisessa siten kuin asetuksella tai sen nojalla tarkemmin säädetään tai määrätään.

7 §
Muutoksenhaku

Muutosta valituslautakunnan päätökseen haetaan valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998.

HE 18/1998
MmVM 7/1998
EV 52/1998

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.