611/1998

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen nimestä ja ainesosien ilmoittamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 27 päivänä tammikuuta 1997 antama direktiivi kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta (97/4/EY).

2 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kuluttajalle tai suurtaloudelle myytäväksi tarkoitetun pakatun elintarvikkeen nimen muodostamista ja elintarvikkeen ainesosien ilmoittamista pakkausmerkinnöissä.

Tämän päätöksen säännösten lisäksi noudatetaan mitä pakkausmerkinnöistä muualla säädetään.

3 §
Elintarvikkeen nimi

Elintarvikkeen nimenä on käytettävä elintarvikkeelle Euroopan yhteisön säännöksissä säädettyä nimeä tai tällaisen puuttuessa Suomessa käytettäväksi säädettyä nimeä. Jos tällaista nimeä ei ole, on käytettävä Suomessa yleiseen käyttöön vakiintunutta nimeä taikka nimeä, joka kuvaa elintarviketta ja tarvittaessa sen käyttöä siten, että nimi täsmällisesti yksilöi kysymyksessä olevan elintarvikkeen ja erottaa sen elintarvikkeista, joiksi sitä muutoin voisi luulla.

Nimestä tulee ilmetä elintarvikkeen olomuoto tai siihen kohdistunut erityinen käsittely, kuten jauhaminen, pakkaskuivaus, tiivistys tai savustus, milloin sellaista tietoa on pidettävä ostajan kannalta tärkeänä.

Suomessa saa käyttää myös sitä nimeä, jolla elintarviketta tuottajajäsenvaltiossa laillisesti valmistetaan ja pidetään kaupan. Nimeä on tarvittaessa täydennettävä sen läheisyyteen liitettävillä lisämerkinnöillä, jotta kuluttaja saa elintarvikkeesta oikean käsityksen ja pystyy erottamaan sen muista samankaltaisista elintarvikkeista. Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti käytettävän nimen käyttö on kielletty vain sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa valmisteen koostumus tai valmistustapa poikkeaa niin paljon Suomessa samalla nimellä tunnetusta valmisteesta, että kuluttaja ei lisämerkintöjen avullakaan saa elintarvikkeesta oikeaa käsitystä.

Tavaramerkki tai kauppanimi ei korvaa elintarvikkeen nimeä.

4 §
Elintarvikkeet, joiden ainesosia ei tarvitse ilmoittaa

Seuraavien elintarvikkeiden ainesosia ei tarvitse ilmoittaa:

1) käymisen avulla valmistetut etikat, jotka on saatu yksinomaan yhdestä valmistusaineesta, jos etikkaan ei ole lisätty muita ainesosia ja jos valmistusaine näkyy nimestä;

2) hapatettu maito ja kerma, jos valmisteeseen ei ole lisätty muita kuin sellaisia maitohappovalmisteita, entsyymejä tai mikrobiviljelmiä, jotka ovat valmistuksen kannalta välttämättömiä; ja

3) elintarvikkeet, jotka koostuvat yhdestä ainesosasta, jos elintarvikkeesta käytetty nimi on sama kuin ainesosan nimi tai jos nimi selvästi ilmaisee ainesosan laadun.

5 §
Ainesosan ilmoittaminen ryhmänimellä

Ainesosat, jotka kuuluvat johonkin liitteessä I mainituista ryhmistä, voidaan ilmoittaa vastaavalla ryhmänimellä.

Liitteessä I mainittua ryhmänimeä "tärkkelys" on täydennettävä viittauksella ainesosan kasvialkuperään, jos ainesosa voi sisältää gluteenia.

6 §
Lisäaineiden ryhmänimet

Lisäaineiden ryhmänimet on lueteltu liitteessä II.

Liitteessä II mainittua ryhmänimeä "muunnettu tärkkelys" on täydennettävä viittauksella ainesosan kasvialkuperään, jos ainesosa voi sisältää gluteenia.

7 §
Ainesosan määrän ilmoittaminen

Elintarvikkeen pakkaukseen tulee tehdä elintarvikkeen tuotannossa tai valmistamisessa käytettävän ainesosan määrää tarkoittava merkintä. Mitä ainesosan määrän ilmoittamisesta säädetään koskee myös ainesosia, jotka ilmoitetaan ryhmänimellä.

Määrää tarkoittava merkintä on tehtävä ainakin seuraavissa tapauksissa:

1) jos ainesosa ilmoitetaan elintarvikkeen nimessä tai kuluttaja tavallisesti yhdistää sen elintarvikkeen nimeen;

2) jos ainesosaa korostetaan pakkausmerkinnöissä sanoin, kuvin tai muulla vastaavalla tavalla; tai

3) jos ainesosa on elintarvikkeessa olennainen ja erottaa sen muista elintarvikkeista, joiksi elintarviketta nimen tai ulkonäön vuoksi voisi muutoin luulla.

8 §
Ainesosan määrän ilmoittamatta jättäminen

Edellä 7 §:ssä säädetty ainesosan määrää tarkoittava merkintä ei ole pakollinen seuraavissa tapauksissa:

1) jos elintarvikkeen valutettu nettopaino ilmoitetaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen (794/1991) 13 §:n 2 momentin mukaisesti;

2) jos ainesosan määrä on ilmoitettava merkinnöissä muiden yhteisösäännösten nojalla;

3) jos ainesosaa käytetään pieninä määrinä maustamiseen;

4) jos ainesosa, vaikka se on mainittu valmisteen nimessä, ei vaikuta kuluttajan valintaan koska ainesosan määrään vaihtelu ei ole oleellinen tämän elintarvikkeen tiettyjen ominaisuuksien kannalta eikä sen avulla voida erottaa elintarviketta muista vastaavista elintarvikkeista;

5) jos erityisissä yhteisösäännöksissä määritellään tarkasti ainesosan määrä ilman velvoitetta ilmoittaa sitä merkinnöissä;

6) hedelmä-, kasvis-, mauste- ja yrttisekoituksissa, joissa mikään ainesosa ei painoltaan ole olennaisesti määräävässä asemassa;

9 §
Ainesosan määrän ilmoittamistapa

Ainesosan määrä tulee ilmoittaa ainesosan käyttöhetken mukaisesti prosentteina kaikkien käytettävien ainesosien yhteismäärästä (reseptistä).

Määrää tarkoittava merkintä on tehtävä elintarvikkeen nimen yhteyteen tai ainesosaluetteloon kyseisen ainesosan kohdalle.

10 §
Viittaussäännös

Tämän päätöksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa.

11 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 1998. [ Merkitty kohta oikaistu (v.1998), alkuperäinen sanamuoto kuului: 14 päivänä elokuuta 1998. ]


Tällä päätöksellä kumotaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 10 päivänä toukokuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (795/1991) 3 §, 8 §, 8 a § ja 10 §, sellaisena kuin näistä 8 § ja 8 a § ovat 17 päivänä marraskuuta 1994 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 1008/1994.

Tämän päätöksen vastaisten elintarvikkeiden pitäminen kaupan on kielletty 14 päivästä helmikuuta 2000, kuitenkin siten, että elintarvikkeet, joiden pakkausmerkinnät on tehty ennen mainittua päivää, saa myydä loppuun jos pakkausmerkinnät on tehty tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/4/EY; EYVL N:o L 43, 14.2.1997, s. 21.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Liite I

Ainesosien ryhmänimet

Ainesosat, jotka kuuluvat johonkin jäljempänä mainituista ryhmistä, voidaan ilmoittaa vastaavilla ryhmänimillä:

1) "kasviöljy" tai "eläinöljy", kaikkien kasviöljyjen, paitsi oliiviöljyn, ja eläinöljyjen yleisnimi; jos öljy on kovetettu tulee kovettamisesta mainita ainesosaluettelossa sanalla "kovetettu" öljyn nimen tai ryhmänimen yhteydessä;

2) "kasvirasva" tai "eläinrasva", kaikkien kasvirasvojen ja eläinrasvojen yleisnimi; jos rasva on kovetettu tulee kovettamisesta mainita ainesosaluettelossa sanalla "kovetettu" rasvan nimen tai käytetyn ryhmänimen yhteydessä;

3) "jauhot", kahdesta tai useammasta viljalajista tehtyjen jauhoseosten yleisnimi, jota on täydennettävä luettelemalla seokseen käytetyt viljat painon mukaan alenevassa järjestyksessä;

4) "tärkkelys", kaikkien tärkkelysten ja fysikaalisesti tai entsymaattisesti muunnettujen tärkkelysten yleisnimi (kts. myös 5 §);

5) "kala", kaikkien kalalajien yleisnimi, ellei pakkauksessa korosteta valmistuksessa käytetyn kalan tai käytettyjen kalojen nimeä;

6) "juusto", kaikkien juustojen ja niiden seosten yleisnimi, ellei pakkauksessa korosteta valmistuksessa käytetyn juuston tai käytettyjen juustojen nimeä;

7) "mausteet", kaikkien mausteiden ja niiden seosten yleisnimi, jollei niiden määrä ylitä 2 prosenttia elintarvikkeessa;

8) "mausteyrtit", kaikkien mausteyrttien ja niiden seosten yleisnimi, jollei niiden määrä ylitä 2 prosenttia elintarvikkeessa;

9) "purukumin perusmassa", purukumien perustana käytettyjen kumiainesmassojen yleisnimi;

10) "korppujauhot" kaikkien paistettujen, kuivattujen ja hienonnettujen viljavalmisteiden yleisnimi;

11) "sokeri", sokerijuurikkaasta ja sokeriruo'osta valmistettujen sakkaroosituotteiden, myös inverttisokerin yleisnimi;

12) "glukoosi", vedettömän glukoosin ja glukoosimonohydraatin yleisnimi;

13) "tärkkelyssiirappi", kaikkien nestemäisten ja kuivien tärkkelyssiirappien yleisnimi;

14) "maitoproteiinit", kaikkien maitoproteiinien (kaseiinien, kaseinaattien ja heraproteiinien) ja niiden seosten yleisnimi;

15) "kaakaovoi", puristetun ja puhdistetun kaakaovoin yleisnimi;

16) "sokerikuorrutetut hedelmät", kaikkien sokerilla kuorrutettujen tai kyllästettyjen hedelmien yleisnimi, jollei niiden määrä ylitä 10 prosenttia elintarvikkeessa;

17) "kasvikset", kaikkien kasvisten yleisnimi, jollei niiden määrä ylitä 10 prosenttia elintarvikkeessa. Kasvikset, jotka voivat aiheuttaa elintarvikkeen käyttäjälle yliherkkyysoireita, on kuitenkin ilmoitettava omalla nimellään; ja

18) "viini", kaikkien neuvoston asetuksessa ETY N:o 822/87 määriteltyjen viinityyppien yleisnimi.

Liite II

Lisäaineiden ryhmänimet

1) väri;

2) säilöntäaine;

3) hapettumisenestoaine;

4) emulgointiaine;

5) sakeuttamisaine;

6) hyytelöimisaine;

7) stabilointiaine;

8) arominvahvenne;

9) happo;

10) happamuudensäätöaine;

11) paakkuuntumisenestoaine;

12) muunnettu tärkkelys1);

13) makeutusaine;

14) nostatusaine;

15) vaahdonestoaine;

16) pintakäsittelyaine;

17) sulatesuola2);

18) jauhonparanne;

19) kiinteyttämisaine;

20) kosteudensäilyttäjä;

21) täyteaine; ja

22) ponneaine.

1) Käytettäessä ryhmänimeä "muunnettu tärkkelys" ei lisäaineen nimeä eikä numerotunnusta tarvitse ilmoittaa (kts. myös 6 §).

2) Ryhmänimellä "sulatesuola" voi ilmoittaa vain sulatejuustojen valmistuksessa käytettävät sulatesuolat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.