602/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 16 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 332/1998:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan sähkömarkkinalain 16 d §:ssä tarkoitettujen tasevastuun täyttämisen sekä taseselvityksen edellyttämien sähkön tuotantoa, käyttöä ja toimituksia koskevien mittaustietojen ja muiden tietojen ilmoittamiseen sähkömarkkinoiden osapuolten välillä.

2 §
Ilmoitus avoimen toimituksen alkamisesta ja päättymisestä

Avoin toimittaja on velvollinen ilmoittamaan vähintään 10 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista ja päättymistä toimituksesta sen toisen osapuolen sähkötaseen taseselvittäjälle. Ilmoitus on tehtävä lisäksi jakeluverkkoon liittyneen osapuolen verkonhaltijalle, jos tämä ei toimi osapuolen taseselvittäjänä. Jos avoimella toimittajalla ei ole ollut aikaisemmin toimitusta kyseiseen jakeluverkkoon, ilmoitus on tehtävä mainitussa määräajassa myös toimittajan omalle taseselvittäjälle.

Avoin toimittaja on velvollinen tekemään 1 momentissa mainitut ilmoitukset vähintään 30 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista, jos mittaroinnissa tarvitaan muutoksia.

3 §
Ennakkoilmoitus kiinteästä toimituksesta

Uuden toimitussuhteen alkaessa kiinteän toimituksen osapuoli on velvollinen ilmoittamaan tasevastaavalleen viimeistään 14 päivää ennen kiinteän toimituksen alkamista tarvittavat tiedot.

Kiinteän toimituksen osapuoli on velvollinen ilmoittamaan viimeistään 90 minuuttia ennen kiinteää toimitusta:

1) tasevastaavalleen osapuolittain eritellyn summatiedon hankkimistaan ja toimittamistaan kiinteistä toimituksista sekä

2) avoimelle toimittajalleen summatiedon hankkimistaan ja toimittamistaan kiinteistä toimituksista.

Jos kiinteän toimituksen osapuolena on kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitettu kuluttaja, on toimituksen toisena osapuolena oleva elinkeinonharjoittaja velvollinen huolehtimaan myös kuluttajalle kuuluvan ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.

Tasevastaava on velvollinen ilmoittamaan viimeistään 60 minuuttia ennen kiinteää toimitusta tasesähköyksikölle tasevastaavittain eritellyn summatiedon sähkötaseeseensa sisältyvistä, tasevastaavien välisiin sähkötaseisiin vaikuttavista kiinteistä toimituksista.

Sähkömarkkinalain 16 a §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen tasevastuun hoitamiseen tarvittavien sähkökauppojen, sähköjärjestelmän häiriöiden yhteydessä tehotasapainon palauttamiseksi tarvittavien toimitusten (nopea häiriöreservi) ja sähkömarkkina-asetuksen (518/1995, muut. 438/1998) 4 b §:n 1 momentissa määritellyt osuusvoiman jakamiseen käytettävät ennakkoilmoitukset voidaan kuitenkin ilmoittaa taseselvittäjille kunkin tunnin aikana.

4 §
Verkonhaltijan ilmoitusvelvollisuus

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava alustavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäivänä osapuolten tasevastaaville sähkömarkkinoiden osapuolten verkkoon tulevien tai verkosta lähtevien toimitusten summatiedot taseselvitystä varten. Lopulliset ilmoitukset toimitusten summatiedoista on tehtävä kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava alustavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäivänä tai sähkön toimittajan kanssa sopimansa ajan kuluessa sähkön toimittajille sähkömarkkinoiden osapuolia koskevat, taseselvityksen yhteydessä lasketut toimitukset tasevastuun täyttämistä ja laskutusta varten. Lopulliset ilmoitukset sähkön toimituksista on tehtävä kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

Verkonhaltijan ja mittauksen muun suorittajan on ilmoitettava alustavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäivänä taseselvittäjälle taseselvityksessä ja laskutuksessa tarvittavat mittaustiedot käyttöpaikka- ja mittauskohtaisesti. Lopulliset ilmoitukset sähkön toimituksista on tehtävä kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

Tässä päätöksessä tarkoitetaan arkipäivällä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin lukuunottamatta itsenäisyyspäivää, vapunpäivää, joulu- tai juhannusaattoa tai muita arkipäiviksi sattuvia pyhäpäiviä.

5 §
Tasevastaavan ilmoitusvelvollisuus

Tasevastaavan on ilmoitettava alustavasti kahden arkipäivän kuluessa sähkön toimituksesta tasesähköyksikölle mittauksiin perustuvat summatiedot taseeseensa laskettavista sähkönhankinnoista ja toimittamistaan avoimista toimituksista taseselvitystä varten. Lopulliset ilmoitukset summatiedoista on tehtävä kahden kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

Tasevastaavan on ilmoitettava alustavasti kahden arkipäivän kuluessa sähkön toimituksesta tai sähkön toimittajan ja sähkön vastaanottajan kanssa sopimansa ajan kuluessa sähkön toimittajille tai vastaanottajille tase- selvityksen yhteydessä lasketut toimitukset tasevastuun täyttämistä ja laskutusta varten. Lopulliset ilmoitukset sähkön toimituksista on tehtävä kahden kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

6 §
Tasesähköyksikön ilmoitusvelvollisuus

Tasesähköyksikön on ilmoitettava alustavasti kolmen arkipäivän kuluessa sähkön toimituksesta tasevastaavalle tasesähköyksikön ja tasevastaavan väliset toimitukset. Lopullinen ilmoitus toimituksesta on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

Tasesähköyksikön on ilmoitettava alustavasti kolmen arkipäivän kuluessa sähkön toimituksesta ulkomaiselle osapuolelle valtakunnan rajat ylittävät toimitukset. Lopullinen ilmoitus toimituksista on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

7 §
Taseselvityksessä noudatettavat tiedonvaihtotavat

Edellä 3 §:n 2, 4 ja 5 momentissa sekä 4―6 §:ssä mainitut ilmoitukset on tehtävä 1 päivästä syyskuuta 1999 alkaen EDIFACT ISO 9735 -standardin käytäntöjä noudattaen ja erikseen säädettävän muotoisilla sanomilla.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Petteri Kuuva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.