601/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1998

Sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriö on helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii tämän päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat muut oleskelulupapäätökset kuin jäljempänä 2 ja 3 §:ssä mainitut, työlupa, kadotetun tilalle annettu uusi muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja sekä pyynnöstä annettava todistus.

2 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuttuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat päätös paikallispoliisista viraston ratkaistavaksi siirrettyyn oleskelulupaan ja työlupaan, oleskeluluvan tai työluvan jatkamisesta, oleskeluluvan siirtämisestä toiseen matkustusasiakirjaan, muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan sekä viisumin myöntämisestä.

3 §
Alennetut omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) kansalaisuuspäätös hakemuksen perusteella;

2) kansalaisuuspäätös ilmoituksen perusteella;

3) vastaus kansalaisuutta koskevaan tiedusteluun;

4) Euroopan talousaluesopimukseen perustuva oleskelulupapäätös;

5) Suomen kansalaisen aviopuolisoa, hänen kanssaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä ja tämän alle 18 vuotiasta samassa taloudessa elävää lasta koskeva oleskelulupapäätös;

6) opiskelijaa, hänen aviopuolisoaan, hänen kanssaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä ja alle 18 vuotiasta, naimatonta samassa taloudessa elävää lastaan ja puolison lasta koskeva oleskelulupapäätös; sekä

7) muut hakemuksesta annetut päätökset.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua oleskelulupapäätöksestä tai työlupapäätöksestä ei peritä henkilöltä, joka on saanut turvapaikan, oleskeluluvan kiintiön puitteissa pakolaisena, suojelun tarpeen perusteella tai painavan humanitaarisen syyn perusteella. Maksua ei myöskään peritä hänen aviopuolisoltaan, hänen kanssaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävältä henkilöltä ja alle 18 vuotiaalta, naimattomalta samassa taloudessa elävältä lapseltaan eikä puolison lapselta.

Maksua oleskelulupapäätöksestä ei peritä, jos päätös koskee mukana hakevaa, vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään vanhemman oleskelulupaan.

5 §
Maksut kielteisistä päätöksistä

Maksu peritään myös silloin, kun 1― 3 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös, samansuuruisena kuin se olisi ollut myönteisessä ratkaisussa.

6 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävät maksut ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus- suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuunottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1998. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä päätöksellä kumotaan 16 päivänä helmikuuta 1995 annettu sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista (232/1995).

Sellaisen asian käsittelyssä, joka on tullut vireille ennen päätöksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen maksupäätöksen tai asetuksen mukaan.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1998

Ministeri
Jouni Backman

Vanhempi hallitussihteeri
Riitta Koponen

Liite

ULKOMAALAISVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Suorite Maksu
Oleskelulupapäätös 800 mk
Poliisilta siirretty oleskelulupapäätös tai luvan jatkamispäätös 500 mk
Oleskeluluvan siirtopäätös toiseen matkustusasiakirjaan 80 mk
Euroopan talousaluesopimukseen perustuva oleskelulupapäätös 130 mk
Suomen kansalaisen aviopuolisoa, hänen kanssaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä ja tämän alle 18 vuotiasta, naimatonta samassa taloudessa asuvaa lasta koskeva oleskelulupapäätös 130 mk
Opiskelijaa, hänen aviopuolisoaan, hänen kanssaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä ja alle 18 vuotiasta, naimatonta samassa taloudessa asuvaa lastaan ja puolison lasta koskeva oleskelulupapäätös 130 mk
Työlupapäätös 800 mk
Poliisilta siirretty työlupapäätös tai luvan jatkamispäätös 200 mk
Kertaviisumi 360 mk
Kauttakulkuviisumi 120 mk
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja
― enintään vuoden kestoltaan 220 mk
― yli vuoden kestoltaan 200 mk
― hylkäävä päätös 130 mk
Muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan voimassaoloajan pidentäminen 80 mk
Kadotetun tilalle annettu uusi muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja 460 mk
Kansalaisuuspäätös hakemuksen perusteella 2 000 mk
Kansalaisuuspäätös ilmoituksen perusteella 500 mk
Kansalaisuutta koskeva tiedustelu 200 mk
Muut hakemuksesta annettavat päätökset 80 mk
Pyynnöstä annettava todistus 100 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.