550/1998

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Asetus työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

säädetään työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1402/1997) nojalla:

1 §
Kansaneläkelaitoksen ennakoiden vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa kansaneläkelaitokselle kuukausittain ennakkoa siten, että ennakkojen määrä vastaa sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua määrää ja että ennakot ovat riittävät menojen kattamiseen jokaisena kuukautena.

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään marraskuun 15 päivänä toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle arvio työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain nojalla maksettavan koulutuspäivärahan määrästä ennakoiden vahvistamista varten. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa seuraavan vuoden ennakon viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä. Ennakko tulee välittömästi tarkistaa ja sen jaksotus voidaan muuttaa, jos ennakon perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

2 §
Kansaneläkelaitoksen ennakoiden maksaminen

Valtion tulee suorittaa ennakkoa kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon siten, että vuotuisen ennakon määrästä maksetaan tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä tasasuuruisina erinä. Ennakot maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Vuonna 1998 ennakkoa suoritetaan elokuun 3 päivänä yksi kolmasosa ja sen jälkeen jäljellä oleva määrä tasasuuruisina erinä kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

3 §
Valtion lopullisen rahoituksen vahvistaminen kansaneläkelaitokselle

Kansaneläkelaitoksen on tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain vahvistettava määrä, joka valtion on tullut työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 12 §:n perusteella tilivuonna suorittaa. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden ennakossa.

4 §
Työttömyyskassan ennakoiden vahvistaminen ja maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa työttömyyskassalle sen hakemuksesta ennakkoa riittävästi siten, että ennakkojen määrä vastaa sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua koulutuspäivärahan määrää. Jos kassa hakee ennakkoa kuukausittain suoritettavaksi, ennakon hakemiseen, maksamiseen ja tarkistusmenettelyyn sovelletaan, mitä työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (743/1984) 3 §:n 2―5 momentissa säädetään.

5 §
Lopullisen rahoituksen vahvistaminen työttömyyskassalle

Työttömyyskassan on haettava kultakin kalenterivuodelta koulutuspäivärahaan kohdistuvaa lopullista valtionosuutta sosiaali- ja terveysministeriöltä viiden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä ministeriön edellyttämän selvityksen mukaisesti.

Työttömyyskassan on tilinpäätöksen yhteydessä todettava se määrä, joka valtion on tullut työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 12 §:n perusteella tilivuonna suorittaa. Maksetun ennakon ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavien kalenterikuukausien ennakoissa.

Työttömyyskassojen keskuskassan tukimaksuun sovelletaan mitä työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (743/1984) 4 §:ssä säädetään.

6 §
Koulutuspäivärahan maksaminen

Koulutuspäiväraha maksetaan koulutuspäivärahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden maksukausittain. Ensimmäinen maksukausi voi olla edellä mainittua lyhyempi. Koulutuspäivärahan maksamisen edellytyksenä on, että opiskelija on antanut kyseistä maksukautta koskevan tarvittavan selvityksen koulutuspäivärahan maksamiseen vaikuttavista seikoista.

7 §
Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävä edistyminen

Korkeakouluopiskelijan katsotaan edistyneen riittävästi, jos hänen opintonsa ovat edistyneet asianomaisen korkeakoulun opintotukilautakunnan opintotukilain (65/1994) 9 §:n vahvistamien opintojen edistymisen yleisten perusteiden mukaisesti. Koulutuspäivärahan maksaja voi tarvittaessa pyytää opintotukilautakunnalta lausunnon opiskelijan edistymisestä. Opintotukilautakunnan tulee antaa lausunto kahden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.