546/1998

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Määritelmäsäännös

Tässä laissa paljastinlaitteella tarkoitetaan laitetta, joka on tarkoitettu tai jotakäytetään tieliikenteen valvontalaitteen paljastamiseen tai toiminnan häiritsemiseen.

2 §
Paljastinlaitteen käyttö, hallussapito ja luovuttaminen

Paljastinlaitetta ei saa käyttää eikä pitää hallussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa, joka on yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleiseen liikenteeseen käytetyllä alueella.

Paljastinlaitteen maahantuonti ja valmistus levittämistarkoituksessa, pitäminen kaupan, myyminen, muu luovuttaminen, huoltaminen, korjaaminen sekä asentaminen moottorikäyttöiseen ajoneuvoon tai sen perävaunuun on kielletty.

3 §
Paljastinlaiterikkomus

Joka tämän lain vastaisesti

1) käyttää tai pitää hallussaan paljastinlaitetta;

2) levittämistarkoituksessa tuo maahan tai valmistaa; tai

3) pitää kaupan, myy, muuten luovuttaa tai asentaa paljastinlaitteen moottorikäyttöiseen ajoneuvoon tai sen perävaunuun,

on tuomittava paljastinlaiterikkomuksesta sakkoon.

4 §
Ilmoitus rekisterinpitäjälle

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä paljastinlaiterikkomuksesta on ilmoitettava ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle asianomaisen ministeriön määräämällä tavalla.

5 §
Menettämisseuraamus

Tämän lain vastaisesti hallussapidetty tai käytetty taikka maahantuotu, valmistettu, kaupan pidetty, myyty tai muuten luovutettu taikka asennettu paljastinlaite on tuomittava valtiolle menetetyksi. Jos paljastinlaite on siirtynyt toiselle taikka hukattu tai hävitetty, sen arvo voidaan kokonaan tai osaksi tuomita menetetyksi.

6 §
Valvontaviranomaiset

Poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos valvovat tämän lain noudattamista.

7 §
Kotietsintä

Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu paljastinlaiterikkomus, voidaan toimittaa pakkokeinolaissa (450/1987) tarkoitettu kotietsintä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa paljastinlaitteen löytämiseksi sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään.

Kotietsintä voidaan toimittaa vastaavasti myös rakennuksessa, huoneessa tai suljetussa säilytyspaikassa, jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että sitä käytetään paljastinlaitteen maahantuontivarastona taikka valmistus-, kaupanpito-, myynti-, luovutus-, huolto-, korjaus- tai asennuspaikkana.

8 §
Henkilöntarkastus

Jos on erittäin todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu paljastinlaiterikkomus, voidaan toimittaa pakkokeinolaissa tarkoitettu henkilöntarkastus moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n 1 momentissa säädetään.

9 §
Virkamiehen toimivalta

Poliisimiehellä, tullimiehellä ja rajavartiomiehellä virkatehtävässään on oikeus ottaa paljastinlaite pois moottorikäyttöisestä ajoneuvosta tai sen perävaunusta. Jos laitetta ei voi ottaa pois, ajoneuvon tai sen perävaunun käyttäminen on estettävä niin kuin tieliikennelaissa (267/1981) säädetään.

10 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Tällä lailla kumotaan nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä 23 päivänä elokuuta 1985 annettu laki (733/1985) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 242/1997
LiVM 3/1998
EV 38/1998

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.