542/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1998

Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdan nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta

1) osingosta ja yhtiöveron hyvityksestä;

2) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta korosta, joukkovelkakirjalainan koroksi katsottavasta tuotosta ja sijoitusrahaston voitto-osuudesta, kun ne maksetaan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle ja seurakunnalle, raha-, vakuutus- ja eläkelaitokselle, tuloverolaissa tarkoitetulle yhteisetuudelle tai mainitussa laissa tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhteisölle ja yhtymälle taikka asianomaiseen rekisteriin merkitylle yhdistykselle tai säätiölle;

3) veronkantoasetuksen 11 §:n mukaisesti palautettavalle määrälle maksettavasta korosta;

4) viive- ja viivästyskorosta;

5) pakkolunastuskorvauksen korosta;

6) kaupanvahvistajan palkkiosta;

7) lunastus- ja toimituspalkkiosta;

8) takauspalkkiosta ja takausprovisiosta;

9) reserviläispalkasta;

10) löytöpalkkiosta eikä luottokorttiyrityksen tai luotto- ja rahalaitoksen maksamasta tarkkaavaisuuspalkkiosta;

11) viranomaisen maksamasta vihjepalkkiosta;

12) tuloverolain 82 §:ssä tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta;

13) kilpailupalkinnosta, jollei sitä voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena taikka urheilijan palkkiona;

14) vesialueen omistajalle palautettavasta kalastuksenhoitomaksusta;

15) verosta vapaaksi katsottavien matkakustannuskorvausten perusteista ja määristä annetun Verohallituksen päätöksen mukaisesti maksetusta määrästä silloinkaan, kun se maksetaan muuta korvausta suorittamatta ja muutoin kuin työsuhteen perusteella;

16) luonnolliselle henkilölle maksettavasta lakisääteisen vakuutusmaksun palautuksesta;

17) tuloverolain (475/98) 53 a §:ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta;

18) sairausvakuutuslain (364/63) ja kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain (610/91) perusteella maksetuista suorituksista silloin kun ne maksetaan vakuutetun antaman valtuutuksen perusteella suoraan palvelun tuottajalle;

19) kurssivoitosta, joka saadaan vaihdettaessa muuta valuuttaa Suomen rahaksi.

2 §

Puun myyntitulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos tulon saajan metsäverotus toimitetaan metsätalouden puhtaan tuoton perusteella tai, jos tulon saajana on yhteisö tai yhteisetuus taikka elinkeinotoimintanaan puutavaran välittämistä harjoittava.

Jos metsänhoitoyhdistys toimii yhteismyynneissä puukaupan välittäjänä, yhdistys on puun ostajien sijasta ennakonpidätysvelvollinen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1998 maksettaviin suorituksiin.

Tällä päätöksellä kumotaan 4 päivänä maaliskuuta 1997 annettu Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (Vhp 213/97).

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1998

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.