498/1998

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt kilpailunrajoituksista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun lain (480/1992) 11 b §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 303/1998:

1 §
Kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto

Kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992), jäljempänä kilpailunrajoituslaki, 11 a §:n 1 momentissa ja 11 b §:ssä liikevaihdolla tarkoitetaan yhteisön tai säätiön maailmanlaajuisia, viimeksi laadittuun tilinpäätökseen perustuvia, varsinaisen toiminnan myyntituottoja, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot siten kuin kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun 1 §:ssä säädetään.

Kilpailunrajoituslain 11 a ja 11 b §:ssä tarkoitettu liikevaihto oikaistaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa, jos tilikausi on poikennut 12 kuukaudesta.

Liikevaihtoa oikaistaan vähentämällä siitä tilikauden päättymisen jälkeen tehdyllä yrityskaupalla luovutetun liiketoiminnan liikevaihto ja lisäämällä siihen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyllä yrityskaupalla hankitun liiketoiminnan liikevaihto.

Liikevaihdosta vähennetään yrityskaupan osapuolen ja siihen kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 tai 3 momentin mukaisessa suhteessa olevan yhteisön tai säätiön välinen liikevaihto.

2 §
Yksinomaisen määräysvallan muuttuminen yhteiseksi määräysvallaksi

Jos yrityskaupan seurauksena yhteisössä tai säätiössä ollut yksinomainen määräysvalta muuttuu yhteiseksi määräysvallaksi, näin muodostuneen yhteisyrityksen perustajana pidetään jokaista yhteisen määräysvallan käyttäjää. Yksinomaisessa määräysvallassa olleen yhteisön tai säätiön liikevaihto luetaan yksinomaista määräysvaltaa käyttäneen yhteisyrityksen perustajan liikevaihtoon.

3 §
Muutokset yhteisessä määräysvallassa

Jos yrityskaupan seurauksena

1) yhteisössä tai säätiössä ollut yhteinen määräysvalta muuttuu yksinomaiseksi määräysvallaksi tai

2) yhteisessä määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä yhteisen määräysvallan käyttäjä vaihtuu tai määräysvallan rakenne muutoin muuttuu,

määräysvallan hankkijana pidetään jokaista, joka yrityskaupan jälkeen jää käyttämään määräysvaltaa.

Edellä 1 momentissa mainituissa tapauksissa hankinnan kohteena pidetään sitä yhteisöä tai säätiötä, jossa määräysvaltaa käytetään. Määräysvaltaa käyttämään jäävien liikevaihtoon ei lueta hankinnan kohteeksi katsotun yhteisön tai säätiön liikevaihtoa.

4 §
Yhteisyrityksen liikevaihdon jakaminen eräissä tapauksissa

Jos yrityskaupan osapuoli tai siihen 11 b §:n 1 tai 3 momentin mukaisessa suhteessa oleva yhteisö tai säätiö käyttää yhteistä määräysvaltaa

1) toisen yrityskaupan osapuolen tai tähän 11 b §:n 1 tai 3 momentin mukaisessa suhteessa olevan yhteisön tai säätiön kanssa tai

2) muun yhteisön tai säätiön kanssa,

yhteisessä määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön liikevaihto jaetaan tasan kaikkien määräysvallan käyttäjien kesken.

5 §
Julkisyhteisön määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden liikevaihdon laskeminen

Julkisyhteisön elinkeinotoiminnan liikevaihtoon ja julkisyhteisön määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön liikevaihtoon luetaan saman julkisyhteisön harjoittaman muun elinkeinotoiminnan ja julkisyhteisön määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden liikevaihdot, jos julkisyhteisö yhteensovittaa näiden taloudellista päätöksentekoa.

6 §
Ulkomaan rahan määräinen liikevaihto

Ulkomaisen yhteisön tai säätiön ulkomaan rahan määräinen liikevaihto muunnetaan Suomen rahayksiköksi liikevaihdon laskennan perusteena olevaa tilikautta vastaavaan Suomen Pankin noteeraamaan valuutan keskikurssiin.

7 §
Luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt

Tämä päätös koskee soveltuvin osin kilpailunrajoituksista annetun lain 11 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitosten yhteenlaskettujen tuottoerien, vakuutus- ja eläkelaitosten kokonaisvakuutusmaksutulon sekä eläkesäätiöiden maksutulon laskemista.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Nuorempi hallitussihteeri
Sari Hiltunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.