494/1998

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17 päivänä elokuuta 1992 (785/1992) annetun lain 2 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 333/1998, nojalla:

1 §
Neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä on valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 a §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien lisäksi neuvottelukunnan tulee:

1) tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä, mukaan lukien hoitoeettiset kysymykset, samoin kuin herättää näitä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua;

2) toimia asiantuntija-apuna terveydenhuoltoa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä;

3) kerätä ja välittää tietoa terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja kansainvälisestä terveydenhuoltoa koskevasta eettisestä keskustelusta muun muassa julkaisujen avulla;

4) seurata terveydenhuollon ja siihen liittyvän teknologian kehitystä eettisestä näkökulmasta;

5) suorittaa muut sosiaali- ja terveysministeriön määräämät terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä koskevat tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenten tulee olla perehtyneitä terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin. Heidän tulee edustaa ainakin palvelujen käyttäjien ja järjestäjien, terveydenhuollon ammattihenkilöiden, oikeustieteen, terveystieteen sekä ihmistä ja yhteiskuntaa koskevan eettisen tutkimuksen näkökulmaa. Neuvottelukunnan jäsenistä vähintään neljä nimetään eduskunnan jäsenistä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää edustajan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka sosiaali- ja terveysministeriö nimeää.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.

4 §
Lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto

Neuvottelukunnalla tulee olla lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto, jonka sosiaali- ja terveysministeriö asettaa. Jaoston tehtävänä on:

1) tukea alueellisia eettisiä toimikuntia lääketieteellistä ja muuta terveydenhuollon tutkimusta koskevissa periaatteellisissa eettisissä kysymyksissä ja näitä koskevan koulutuksen järjestämisessä;

2) antaa asianomaisia alueellisia eettisiä toimikuntia kuultuaan kansainvälisiä monikeskustutkimuksia tehtäessä edellytetty lääketieteellisiä tutkimuseettisiä kysymyksiä koskeva kansallinen lausunto, jos jaosto ei ole antanut tätä jonkin alueellisen eettisen toimikunnan tehtäväksi.

Lääketieteellisestä tutkimuseettisestä jaostosta on muutoin voimassa, mitä 5 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

5 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa tarvittaessa muita jaostoja.

Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee neuvottelukunta keskuudestaan.

Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.

6 §
Komiteasäännösten soveltaminen

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

7 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.