493/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmästä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta annetun lain (1139/1994) 10 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan kalastusalusten valvontaan liittyvän alusten satelliittiseurantajärjestelmän toteuttamisessa. Seurantajärjestelmään sovelletaan lisäksi:

1) yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2847/93, jäljempänä valvonta-asetus; ja

2) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä satelliittiasemalta käsin toimivien kalastusalusten jatkuvien paikantamisjärjestelmien osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1489/97, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Seurantajärjestelmään kuuluvat alukset

Seurantajärjestelmään kuuluvat valvonta-asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut Suomen lipun alla purjehtivat alukset.

Muukin merialueella toimiva kalastusalusrekisteriin merkitty alus voidaan ottaa seurantajärjestelmään.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Kalastuksen seurantakeskusta ylläpitää maa- ja metsätalousministeriö. Seurantajärjestelmää hoitavat työvoima- ja elinkeinokeskukset.

4 §
Seurantajärjestelmään liittyminen

Seurantajärjestelmään liittymiseksi aluksen omistajan on ilmoittauduttava sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella alus on kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1575/1994) nojalla rekisteröity.

5 §
Satelliittipaikannuslaitteen asentaminen ja luovutus käyttöön

Työvoima- ja elinkeinokeskus huolehtii alukselle asennettavan satelliittipaikannuslaitteen luovuttamisesta aluksen omistajan käyttöön. Laitteen luovutuksesta, asentamisesta ja käytöstä tehdään erillinen sopimus aluksen omistajan ja aluksen rekisteröineen työvoima- ja elinkeinokeskuksen välillä.

Sopimuksessa on mainittava ainakin seuraavat seikat:

1) laitteen huolehtimis- ja käyttövelvollisuus;

2) kustannusten jako;

3) aluksen omistajan mahdolliset muut velvollisuudet; ja

4) valtion mahdolliset velvollisuudet.

6 §
Satelliittipaikannuslaitteen käyttö

Aluksen päällikkö on velvollinen huolehtimaan alukselle asennetun satelliittipaikannuslaitteen moitteettomasta toiminnasta.

Jos kalastusalukseen asennettuun satelliittipaikannuslaitteeseen tulee vika, aluksen päällikön tulee viipymättä toimittaa soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot kalastuksen seurantakeskukselle.

7 §
Satelliittipaikannuslaitteen palautus- velvollisuus

Jos kalastusalus poistetaan Suomen kalastusalusrekisteristä, on aluksen omistajan palautettava satelliittipaikannuslaite viipymättä 5 §:ssä tarkoitetun sopimuksen osapuolena olevalle työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

8 §
Seurantajärjestelmän tietojen julkisuus

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus käyttää seurantajärjestelmän tietoja kalastuksen valvontaan niissä rajoissa kuin 1 §:ssä tarkoitetuissa asetuksissa ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1139/1994) säädetään. Seurantajärjestelmän tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta on muutoin voimassa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa (83/1951) ja valvonta-asetuksessa säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1998.

Kalastusaluksen omistajan on viimeistään 30 päivänä heinäkuuta 1998 ilmoitettava seurantajärjestelmään sellainen kalastusalus, joka täyttää valvonta-asetuksen 3 artiklassa säädetyt kalastusaluksen seurantajärjestelmään liittämisen edellytykset.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Neuvoston asetus (EY) N:o 686/97; EYVL N:o L 102, 19.4.1997, s. 1

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Jaakko Autio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.