492/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kalataloutta koskevista rekistereistä 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1575/1994) 3 §:n, 4 §:n 1 momentin, 5 §:n 1 ja 3 momentit, 6 ja 9 §:n,

sellaisina kuin ne päätöksessä 798/1997 sekä

lisännyt 4 §:ään uuden 2 momentin, jolloin entinen 2 ja 3 momentti muuttuvat 3 ja 4 momenteiksi ja 10 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

3 §
Rekisteriin merkittävät tiedot

Kalastusalusrekisteriin merkitään yhteisön kalastusalusrekisteristä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 109/94 tarkoitetut tiedot aluksesta ja sille myönnetystä, yhteisön kalastuslisenssijärjestelmän perustamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3690/93 tarkoitetusta kalastuslisenssistä. Sisävesialuksesta rekisteriin merkitään veneliikenneasetuksen (152/1969) 8 §:n 1 momentissa mainitut tiedot. Lisäksi rekisteriin merkitään kalastusaluksen omistajan tai omistajien sekä haltijan tai haltijoiden nimi, ammatti, henkilötunnus, kielikoodi, kotiosoite, puhelinnumero ja omistusosuus.

4 §
Ryhmittely

Kalastusalukset ryhmitellään niiden pääasiallisen kalastuskäytön mukaisesti viiteen ryhmään seuraavasti.

1) M 1: pelagiset troolarit;

2) M 2: pohjatroolarit;

3) M 3: passiivipyydysalukset;

4) M 4: pienimuotoisen rannikkokalastuksen alukset; sekä

5) S: sisävesialukset.

Ryhmiin 1―4 kuuluvan aluksen kalastuskäyttö on määrätty Suomen kalastuslaivaston monivuotisesta ohjausohjelmasta annetussa komission päätöksessä (EY) N:o 130/98. Ryhmään 5 kuuluvaa alusta saa käyttää vain sisävesillä. Kalastusalusta saa käyttää siinä ryhmässä määrättyyn kalastukseen, johon se on sijoitettu.

5 §
Rekisteröinti

Aluksen omistajan on ennen aluksen kalastuskäyttöön ottamista haettava se kalastusalusrekisteriin. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös omistusoikeuden siirtymistä osoittavasta asiakirjasta sekä alusten osalta, jotka on katsastettava, myös jäljennökset voimassa olevista katsastustodistuksista.

Jos aluksen pituus on vähintään 15 metriä, se on ennen kalastuskäyttöön ottamista merkittävä myös alusrekisterilaissa (512/1993) tarkoitettuun alusrekisteriin. Alusrekisteriin voidaan merkitä mainittua pienempikin alus, jos sen pituus on vähintään 10 metriä.

6 §
Rekisteriote ja kalastuslisenssi

Kalastusaluksen rekisteriin merkitsemisestä annetaan rekisteriote, joka on samalla aluksen kalastuslisenssi. Se on pidettävä kalastusaluksella mukana.

9 §
Kalastusalusrekisteristä poistaminen

Alus poistetaan kalastusalusrekisteristä omistajan ilmoituksen perusteella. Jos alus on tuhoutunut, romutettu, luovutettu ulkomaille, siirretty pysyvästi muuhun kuin kalastuskäyttöön, alus voidaan poistaa rekisteristä, vaikka ilmoitusta ei ole tehty. Samoin voidaan rekisteristä poistaa sellainen alus, jota ei ole ilman pätevää syytä käytetty kalastukseen edellisen kalenterivuoden aikana tai alus, joka kuuluu katsastettaviin aluksiin, jos sillä ei ole voimassa olevaa katsastusta. Rekisterinpitäjän on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Alukselle myönnetty kalastuslisenssi raukeaa aluksen rekisteristä poistamisesta.

Sisävesialus poistetaan kalastusalusrekisteristä omistajan ilmoituksen perusteella. Sisävesialus voidaan poistaa rekisteristä, jos se on tuhoutunut tai sitä ei ole ilman pätevää syytä käytetty kalastukseen edellisen kalenterivuoden aikana. Rekisterinpitäjän on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

10 §
Muutosten ilmoitusvelvollisuus kalastusalusrekisteriin ja kalastusalusrekisterin tietojen tarkistaminen

Aluksen siirtäminen 4 §:ssä tarkoitetusta ryhmästä toiseen sekä aluksen bruttovetoisuuden (BT) ja konetehon (kW) lisääminen edellyttää uutta rekisteröintiä. Rekisteröinti voidaan suorittaa kalastuslaivaston monivuotisessa ohjausohjelmassa sallituissa rajoissa. Tällöin noudatetaan, mitä 5 §:ssä ja 5 a §:ssä on sanottu.


Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1998.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Erikoissuunnittelija
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.