491/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 16 c §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 332/1998:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan sähkömarkkinalain (386/1995) 16 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen tyyppikuormituskäyrien määrittämiseen ja niiden käyttöön sähkökauppojen selvittämisessä.

Pienkäyttäjän sähkötase lasketaan tämän päätöksen mukaisesti tyyppikuormituskäyrän perusteella, jos avoimena toimittajana on muu kuin jakeluverkossa toimitusvelvollinen sähkönmyyjä, eikä pienkäyttäjän sähkönkäyttöä mitata sähkömarkkina-asetuksen (518/1995) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla mittausmenetelmällä.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) pienkäyttäjillä sähkömarkkina-asetuksen 6 §:n 2 momentin mukaisia sähkön ostajia;

2) tyyppikuormituskäyrällä valtakunnallista laskentamallia, jonka avulla verkonhaltijan laatimasta edellisen vuoden sähkönkäyttöön perustuvasta vuosienergia-arviosta lasketaan pienkäyttäjän tuntienergia taseselvitykseen;

3) vuosienergialla pienkäyttäjän mitattua tai arvioitua sähkönkäyttöä yhden vuoden aikana; sekä

4) vertailukäyrällä jakeluverkonhaltijan kullekin tyyppikuormituskäyrälle ja energianmittauksen aikavyöhykkeelle 10 000 kilowattitunnin vuosienergialla laskemaa tuntienergiasarjaa.

3 §
Tyyppikäyttäjäryhmät

Jakeluverkonhaltija jakaa pienkäyttäjien sähkönkäyttöpaikat seuraaviin tyyppikäyttäjäryhmiin:

1) ryhmä 1: vakituisena asuntona käytettävät sähkönkäyttöpaikat, joissa sähkönkäyttö on pääasiassa asumiskäyttöä ja joiden sähkönkäyttö on enintään 10 000 kilowattituntia vuodessa;

2) ryhmä 2: vakituisena asuntona käytettävät sähkönkäyttöpaikat, joissa sähkönkäyttö on pääasiassa asumiskäyttöä ja joiden sähkönkäyttö on yli 10 000 kilowattituntia vuodessa;

3) ryhmä 3: muut kuin ryhmään 1 tai 2 kuuluvat sähkönkäyttöpaikat, joiden pääsulakkeet ovat alle 3 x 35 ampeeria ja tilausteho alle 25 kilowattia; sekä

4) ryhmä 4: muut kuin ryhmään 1, 2 tai 3 kuuluvat sähkönkäyttöpaikat.

Jakeluverkonhaltija voi muuttaa pienkäyttäjän tyyppikäyttäjäryhmää enintään kerran vuodessa, jos sähkönkäyttötarkoitus muuttuu tai pienkäyttäjän sähkönkäyttö ylittää tai alittaa 1 momentin 1 tai 2 kohdassa mainitun rajan vähintään viidellä prosentilla.

4 §
Yksiaikamittaukseen perustuvan tyyppikuormituskäyrän soveltaminen tyyppikäyttäjäryhmiin

Ryhmään 1 kuuluvaan sähkönkäyttöpaikkaan, jonka sähkönkäyttö mitataan yksiaikaisesti, sovelletaan liitteen 1 mukaisesta tyyppikuormituskäyrämallista laskettua vertailukäyrää.

Ryhmään 2 kuuluvaan sähkönkäyttöpaikkaan, jonka sähkönkäyttö mitataan yksiaikaisesti, sovelletaan liitteen 2 mukaisesta tyyppikuormituskäyrämallista laskettua vertailukäyrää.

Ryhmään 3 kuuluvaan sähkönkäyttöpaikkaan, jonka sähkönkäyttö mitataan yksiaikaisesti, sovelletaan liitteen 3 mukaisesta tyyppikuormituskäyrämallista laskettua vertailukäyrää.

5 §
Kaksi- tai useampiaikaiseen mittaukseen perustuvan tyyppikuormituskäyrän soveltaminen tyyppikäyttäjäryhmiin

Ryhmään 4 kuuluvan sähkönkäyttöpaikan taseselvityksen tulee perustua vähintään kaksiaikamittaukseen. Ryhmiin 1―3 kuuluvan sähkönkäyttöpaikan taseselvityksen tulee perustua vähintään kaksiaikamittaukseen, jos sähkönkäyttöpaikan sähkönkäyttö mitataan kaksi- tai useampiaikaisesti. Kaksi- tai useampiaikaisessa mittauksessa käytetään kyseisen vastuualueen jakeluverkonhaltijan aikavyöhykkeitä.

Jakeluverkonhaltija laskee 1 momentissa tarkoitetuille sähkönkäyttöpaikoille vertailukäyrät liitteiden 1―3 mukaisen yksiaikamittaukseen perustuvan vertailukäyrän avulla. Laskennassa yksiaikamittauksen vertailukäyrän tuntienergiat muunnetaan siten, että kaksi- tai useampiaikaisen mittauksen kunkin aikavyöhykkeen vertailukäyrän vuosienergiaksi muodostuu 10 000 kilowattituntia.

6 §
Lämpötilakorjaus

Siltä osin kuin jakeluverkonhaltijan vastuualueen ulkolämpötila poikkeaa liitteen 2 mukaisen tyyppikuormituskäyrän perusteena käytetystä lämpötilasta, muutetaan ryhmän 2 tyyppikuormituskäyrän tuntienergiaa liitteen 4 mukaisesti.

Lämpötilapoikkeamaa laskettaessa käytetään vastuualueen mittauspisteessä samana päivänä ja edellisenä päivänä mitattujen ulkolämpötilojen keskiarvoa. Mittaus tulee suorittaa kello 7.00 ja 9.00 välisenä aikana. Jakeluverkonhaltijan tulee järjestää lämpötilan mittaus siten, että mittauksen tulos kuvaa vastuualueen keskimääräistä lämpötilaa.

Lämpötilakorjauksen perusteena käytetyt mittaustiedot ovat julkisia. Jakeluverkonhaltijan tulee säilyttää ne vähintään kaksi vuotta sähkömarkkina-asetuksen 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun tasoituslaskennan tarkastelujakson päättymisestä.

7 §
Tyyppikäyttäjäryhmien tuntienergioiden laskeminen

Kunkin tyyppikäyttäjäryhmän tuntienergia lasketaan taseselvityksessä kutakin tuntia varten kertomalla vertailukäyrän arvo tyyppikäyttäjäryhmään kuuluvien pienkäyttäjien kilowattitunteina ilmaistun vuosienergia-arvion ja 10 000 kilowattitunnin suhteella. Vertailukäyriä sovelletaan kunkin aikavyöhykkeen vuosienergia-arvion perusteella.

Ryhmän 2 osalta 1 momentissa tarkoitettu vuosienergia-arvio korjataan ennen tuntienergian laskentaa vastaamaan liitteen 4 peruslämpötilaa siten, että vuosienergia-arvio kerrotaan mittausjakson vertailukäyrän ja lämpötilakorjatun vertailukäyrän energioiden suhteella.

Sähkönmyyjän asiakkaita koskeva tuntienergiatieto ilmoitetaan taseselvityksessä tyyppikäyttäjäryhmittäisenä summana.

8 §
Paikallinen kuormituskäyrä

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava sähkömarkkinaviranomaiselle viimeistään kuukautta ennen sähkömarkkina-asetuksen 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun paikallisen kuormituskäyrän käyttöönottoa kuormituskäyrän määräytymisperusteet sekä perustelut sen tarpeellisuudelle. Samalla jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava vastuualueella toimiville sähkönmyyjille paikallisen kuormituskäyrän käyttöönotosta.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Petteri Kuuva

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.