487/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen testaamiseen tarvittavista perussäännöistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1071/1996) tarkoitettuja tarvikkeita ja niiden osia, jotka koostuvat yksinomaan muovista, tai joissa on kaksi tai useampia ainekerroksia, joista kukin koostuu yksinomaan muovista, ja jotka on kiinnitetty toisiinsa sideaineilla tai jollakin muulla tavalla.

Tämä päätös ei koske tarvikkeita, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta kerroksesta, joista yksi tai useampi ei ole pelkästään muovia, vaikka elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuva kerros olisikin yksinomaan muovia.

2 §
Määritelmä

Tässä päätöksessä muovilla tarkoitetaan orgaanisia makromolekyyliyhdisteitä, jotka on saatu niitä alhaisemman molekyylipainon omaavista molekyyleistä polymerisaation, polykondensaation, polyaddition tai muun vastaavan menetelmän avulla, tai muuttamalla kemiallisesti luontaisia makromolekyylejä. Silikonit ja muut vastaavat makromolekyyliyhdisteet on myös katsottava muoveiksi. Tällaisiin makromolekyyliyhdisteisiin voidaan lisätä muita aineita.

Tässä päätöksessä muoveja eivät ole:

a) kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (855/1994) tarkoitettu pinnoitettu tai pinnoittamaton, regeneroitu selluloosakalvo,

b) elastomeerit,

c) luonnonkumi ja synteettinen kumi,

d) paperi ja kartonki, riippumatta siitä, onko materiaalia muunnettu muovia lisäämällä, sekä

e) pinnoitteet, jotka on saatu paraffiinivahoista, mukaan luettuna synteettiset ja mikrokiteiset vahat sekä näiden keskinäiset seokset ja seokset muovien kanssa.

3 §
Migraation määrittäminen

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tarvikkeiden sisältämien ainesosien kokonaismigraatio tai ominaismigraatio elintarvikkeeseen taikka sen pinnalle tahi sellaiseen simulanttiin, joita tarkoitetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien migraation testaamiseen käytettävistä simulanteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (262/1992) ja tämän päätöksen liitteessä, ei saa ylittää elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1071/1996) tai muussa erityissäädöksessä määrättyjä enimmäismääriä.

Simulantteihin tapahtuvan migraation määrittämisessä noudatetaan tämän päätöksen liitteessä määrättyjä perussääntöjä. Määrittäminen on tehtävä tarvikkeen odotettavissa olevaa käyttöä ajatellen ankarimmissa testausolosuhteissa ajan ja lämpötilan suhteen.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen testaamiseen tarvittavista perussäännöistä 27 päivänä toukokuuta 1994 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (398/1994).

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annetussa kauppa ja teollisuusministeriön päätöksessä (1071/1996) ja sen liitteissä olevat viittaukset kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (398/1994) tarkoittavat tätä päätöstä.

Neuvoston direktiivi 82/711/ETY; EYVL N:o L 297, 23.10.1982 s. 26 sekä komission direktiivit93/8/ETY; EYVL N:o L 90, 14.4.1993 s. 22 ja 97/48/ETY; EYVL N:o L 222, 12.8.1997, s. 10

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.