481/1998

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetun kansalaisuuslain (401/1968) 12 ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 12 § laissa 155/1995, sekä

lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

12 §

Tässä laissa tarkoitettu hakemus tai ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava ulkomaalaisvirastolle. Ilmoitukseen perustuva kansalaisuus katsotaan saaduksi sinä päivänä, jolloin ilmoitus on kirjattu ulkomaalaisvirastossa.

13 §

Päätöksen tässä laissa tarkoitettuun hakemukseen tai ilmoitukseen antaa ulkomaalaisvirasto.

Ulkomaalaisvirasto voi päätöksellään ratkaista, onko henkilö Suomen kansalainen tai onko hän ollut Suomen kansalainen.

13 a §

Ulkomaalaisviraston tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä saa valittaa lääninoi-keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus voidaan kuitenkin tehdä vain sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1998.

Tätä lakia sovelletaan myös asioihin, jotka ovat tulleet vireille ennen lain voimaantuloa.

HE 49/1998
PeVM 4/1998
EV 61/1998

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.