463/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

kumotaan korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetun asetuksen (309/1993) 12 §, 20 §:n 2 ja 3 momentti, 21 ja 22 § ja 25 §:n 1 momentti, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 13 § ja 3 luku seuraavasti:

1 luku

Soveltamisala

1 §

Tätä asetusta sovelletaan yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettujen yliopistojen henkilöstöön.


13 §

Kun 3 tai 6―11 §:ssä tarkoitettua virkaa hakee ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, yliopisto päättää tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta virkaan, jollei opetusministeriö tai opetushallitus ole päättänyt rinnastaa tutkintoa Suomessa suoritettuun, virkaan vaadittavaan tutkintoon. Yliopiston on noudatettava, mitä Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta erikseen säädetään.

3 luku

Yliopistojen henkilöstöltä vaadittava suomen ja ruotsin kielen taito

14 §

Tässä luvussa tarkoitettuja opetus- ja tutkimusvirkoja ovat professorin, apulaisprofessorin, yliopettajan, lehtorin, apulaisopettajan, yliassistentin ja assistentin virat. Yliopisto voi päättää, että yliopistossa on muitakin tässä luvussa tarkoitettuja tutkimusvirkoja.

15 §

Yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä, jollei yliopistolaissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä toisin. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan.

Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun ruotsinkielistä opetusta varten oleviin virkoihin sekä Svenska handelshögskolanin opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä ruotsin kielen taito sekä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan täydellinen ruotsin kielen taito sekä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan joko riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä kyky ymmärtää toista kotimaista kieltä.

16 §

Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito on henkilöllä, joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/1987) säädetyllä tavalla osoittanut täydellisesti hallitsevansa suomen tai ruotsin kielen taikka on saanut koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä. Riittävä taito voidaan osoittaa myös muulla, yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja kyky ymmärtää suomen tai ruotsin kieltä osoitetaan 1 momentissa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai muulla, yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava ruotsin ja suomen kielen taito osoitetaan 1 momentissa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai muulla, tämän yksikön määräämällä tavalla.

17 §

Ruotsin kielen taito, joka yliopistolain 29 §:n mukaan vaaditaan Åbo Akademin opettajan virkaan, on henkilöllä, joka:

1) on saanut koulusivistyksensä ja suorittanut yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa kypsyysnäytteen ruotsin kielellä;

2) on suorittanut 16 §:n 1 momentissa mainitussa asetuksessa tarkoitetun ruotsin kielen täydellistä hallitsemista koskevan tutkinnon ja johtosäännössä määrätyllä tavalla osoittanut viran alan ruotsinkielisen sanaston hallinnan; taikka

3) on johtosäännössä määrätyllä tavalla osoittanut ruotsin kielen taidon yliopistolain 29 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kielilautakunnalle.

18 §

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen tai ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä.

18 a §

Yliopiston virkaan, joka ei ole opetus- tai tutkimusvirka, vaaditaan valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/1922) ja valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (312/1922) mukainen kielitaito. Enemmistön kieleksi katsotaan yliopiston virkakieli, Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa tämän yksikön virkakieli.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Jos virka tai virkasuhde on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, siihen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Apulaisprofessorin virka voidaan muuttaa nimeltään saman alan professorin viraksi sen estämättä, mitä valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 4 §:ssä säädetään.

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.