462/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä 20 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1581/1991) 3 §:n 2 momentti,

muutetaan 2, 6, 9 ja 10 § sekä 22 §:n 3 momentti sekä

lisätään 11 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Virkaa täytettäessä sovelletaan sen lisäksi, mitä virantäyttölaissa ja tässä asetuksessa säädetään, valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 7 a §:n 2―4 momentin ja 8 §:n säännöksiä.

6 §

Virkaa ei saa julistaa haettavaksi ennen kuin virantäyttöseloste on hyväksytty. Hakuilmoituksessa on mainittava myös, mistä virantäyttöseloste on saatavissa.

9 §

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäyte. Opetusnäyte on julkinen.

10 §

Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että esittävän taiteen professorin viran hakijan on annettava julkinen näyte esitystaidostaan ehdollepanoviranomaisen järjestämässä tilaisuudessa, jossa asiantuntijat ovat läsnä. Esitysnäyte ja 9 §:ssä tarkoitettu opetusnäyte voidaan antaa samassa tilaisuudessa.

11 §

Ehdollepanoviranomainen voi esittävän taiteen professorin viran osalta päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa lausuntonsa kahdessa osassa. Lausunnon ensimmäinen osa on annettava ennen 10 §:ssä tarkoitettujen opetus- ja esitysnäytteiden antamista. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että tilaisuus esitysnäytteen antamiseen varataan vain niille hakijoille, joiden asiantuntijalausuntojen ensimmäisen osan perusteella voidaan katsoa tulevan kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijoiden tulee antaa lopullinen lausuntonsa näytteiden antamisen jälkeen.

22 §

Hyväksytty virkaehdotus ja esitys nimittää professorin virkaan kutsusta toimitetaan nimittävälle viranomaiselle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.