449/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (573/1972) 9 § sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 momentti ja 4 §:n 1 momentti laissa 114/1989 sekä 7 § osaksi laissa 811/1981, seuraavasti:

1 §

Suomalaisille laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettyjen luottojen vakuudeksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö) voi myöntää valtiontakauksia siten kuin tässä laissa säädetään.


2 §

Valtiontakausta ei myönnetä sellaisen velan pääoman vakauttamiseen, jonka antajana tai takaajana on muu kotimainen luottolaitos kuin erityisrahoitusyhtiö. Tällaisen luoton korkojen maksamiseen käytetylle luotolle voidaan kuitenkin erityisistä syistä myöntää valtiontakaus.

4 §

Valtiontakaukselle on annettava erityisrahoitusyhtiön hyväksymä vastavakuus, joka on luovutettava erityisrahoitusyhtiön haltuun. Erityisrahoitusyhtiö voi hyväksyä vastavakuuden, joka ei ole turvaava.


7 §

Tässä laissa tarkoitettujen valtiontakausten osalta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetussa laissa (375/1963) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/1998
TaVM 12/1998
PeVL 11/1998
EV 53/1998

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.