444/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Laki valtiontakuurahastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinto

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä on valtion talousarvion ulkopuolinen valtiontakuurahasto.

Rahastolla on johtokunta ja pääsihteeri. Rahaston hallinnosta säädetään tarkemmin asetuksella.

2 §
Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on turvata valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitetun yhtiön (erityisrahoitusyhtiö) antamien 4 §:ssä tarkoitettujen sitoumusten täyttäminen.

Rahaston varoista hoidetaan myös Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneen vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen 11 §:ssä tarkoitetut vastuusitoumukset.

3 §
Rahaston varat

Rahasto saa varansa valtion talousarviossa rahastolle siirrettäväksi osoitettavasta määrärahasta, erityisrahoitusyhtiön rahastoon siirtämistä varoista ja rahastolainasta suoritettavista maksuista sekä 11 §:ssä tarkoitettuihin vastuusitoumuksiin liittyvistä takuumaksuista ja takaisinperintäsaatavista.

4 §
Valtion vastuu

Valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön antamista vientitakuulaissa (479/1962), laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetussa laissa (573/1972), ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetussa laissa (609/1973) ja valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa (651/1985) tarkoitetuista takuista ja takauksista, jos erityisrahoitusyhtiölle on lain mukaisessa menettelyssä vahvistettu näitä takuita tai takauksia koskeva maksuvelvollisuus, eikä yhtiö ole sitä täyttänyt.

5 §
Rahastomaksut ja -palautukset erityisrahoitusyhtiön ja rahaston välillä

Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoitetun toiminnan erillistulos on tilinpäätös- tai välitilinpäätöstietojen mukaan muodostunut alijäämäiseksi, katetaan alijäämä rahaston varoista. Rahaston johtokunta päättää alijäämän kattamiseksi tehtävästä maksusta (rahastomaksu) ennen yhtiön tilinpäätöksen vahvistamista tai välitilinpäätöksen antamista.

Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoitetun toiminnan erillistulos on muodostunut ylijäämäiseksi, voidaan ylijäämä tai osa siitä siirtää rahastoon siltä osin kuin yhtiö on saanut 1 momentissa tarkoitettuja rahastomaksuja eikä niitä ole maksettu takaisin rahastoon (rahastopalautus). Rahastopalautuksesta päättää yhtiökokous rahaston johtokunnan esityksestä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tarkemmin siitä, miten erityisrahoitusyhtiöön tehtyjen rahastomaksujen yhteismäärä vähennettynä yhtiöstä rahastoon tehdyillä rahastopalautuksilla esitetään yhtiön tilinpäätöksessä.

6 §
Rahastolainat erityisrahoitusyhtiölle

Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta aiheutuu yhtiölle lyhytaikaista rahoitusvajetta, voidaan rahastosta antaa yhtiölle sen hakemuksesta vakuutta vaatimatta lainaa.

7 §
Rahaston yhdystili

Rahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varojen määrä on pidettävä riittävänä 5 ja 6 §:ssä tarkoitettujen rahastomaksujen ja -lainojen maksamiseen. Rahaston varoista maksetaan myös rahaston hallintomenot.

Jos rahaston yhdystilin varojen määrä ei riitä rahaston menojen kattamiseen, tarvittava erotus siirretään rahastoon valtion talousarvioon tätä tarkoitusta varten otettavasta määrärahasta.

Jos rahaston yhdystilin varojen määrä ylittää 1 momentissa tarkoitetun määrän, valtioneuvosto voi määrätä erotuksen kokonaan tai osittain tuloutettavaksi valtiovarastoon.

8 §
Rahaston talousarvio ja tilinpäätös

Rahasto on osa valtion keskuskirjanpitoa. Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii rahaston kirjanpidosta ja vahvistaa rahaston talousarvion erityisrahoitusyhtiön tilikautta vastaavalle ajanjaksolle. Valtioneuvosto vahvistaa rahaston tilinpäätöksen.

9 §
Maksut

Rahastosta katettavista 2 §:ssä tarkoitetuista sitoumuksista peritään maksuja. Tällaisen maksun suuruus määrätään suoritteeseen liittyvän tappionvaaran ja suoritteen tuottamisesta erityisrahoitusyhtiölle aiheutuvien kustannuksien perusteella. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vastuusitoumuksia koskevan maksun suuruuden suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kustannuksien perusteella.

10 §
Tilintarkastus

Rahaston tilien ja hallinnon tarkastuksen suorittavat kauppa- ja teollisuusministeriön määräämät tilintarkastajat, joista yksi on määrättävä valtiontalouden tarkastusviraston esityksestä. Yhden tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

11 §
Rahaston hallinnon siirtämisestä aiheutuvat järjestelyt

Valtiontakuukeskuksen tai sitä edeltäneen vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takauksista ja muista vastuusitoumuksista aiheutuneet vastuut korvataan rahaston varoista.

Erityisrahoitusyhtiö hoitaa 1 momentissa tarkoitetut vastuusitoumukset valtion vastatessa niistä ensisijaisesti rahaston varoilla. Yhtiöllä on oikeus saada rahastosta hallinnointipalkkio tästä tehtävästä. Yhtiö siirtää rahastoon 1 momentissa tarkoitetuista vastuusitoumuksista tulevat takuumaksut ja takaisinperintäsaatavat.

12 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/1998
TaVM 12/1998
PeVL 11/1998
EV 53/1998

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.