427/1998

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1998

Valtioneuvoston päätös poronhoitovuodelta 1998/1999 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 30 päivänä joulukuuta 1994 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (1343/1996), päättänyt:

1 §
Poronomistajille maksettava tuki

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 6 §:ssä tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan vakituisesti Suomessa asuville poronomistajille maksaa valtion talousarviossa vuodelle 1998 maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1145/1997) tarkoitetuilla alueilla C3 ja C4 ruokakuntakohtaista tukea enintään 100 markkaa poronhoitovuodelta 1998/1999 poronhoitolain (848/1990) 5 §:ssä tarkoitettua eloporoa kohti.

Poronhoitovuosi alkaa 1 päivänä kesäkuuta ja päättyy 31 päivänä toukokuuta seuraavana vuonna.

Ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan aviopuolisot sekä sellaiset avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti elävät henkilöt, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Ruokakuntaan kuuluvat myös edellä mainittujen puolisoiden samassa taloudessa asuvat yhteiset lapset ja ottolapset, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkua, jolta tukea haetaan. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt tai ne henkilöt, joiden omistamien porojen osalta tukea haetaan, eivät ole täyttäneet 65 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkamista, jolta tukea haetaan. Tuen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että mainitut henkilöt omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 35 eloporoa. Maa- ja metsauml;talousministeriö antaa vuosittain tarkemmat määräykset tukeen oikeutettujen eläinten määrittelystä ja lopullisesta eläinkohtaisen tuen määrästä.

2 §
Tuen hakeminen ja maksaminen

Tässä päätöksessä tarkoitettuja tukia haetaan viimeistään syyskuun 30 päivänä 1998 työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolta, joka myös päättää tuen myöntämisestä.

3 §
Tuen alentaminen

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea voidaan alentaa, jos:

1) hakija on ilmoittanut hakemuksessa virheellisiä tai puutteellisia tietoja;

2) tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta;

3) tukea koskeva hakemus on saapunut viranomaiselle myöhässä.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tuen alentamisesta.

4 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tässä päätöksessä tarkoitetun tuen valvonnassa noudatettavasta menettelystä sekä muusta tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 1998.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.