425/1998

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun työllisyysasetuksen (1363/1997) 24 §:n 2 momentti, 27 §, 30 §:n 1 momentin 4 kohta ja 64 §, sellaisena kuin niistä 27 § on asetuksessa 31/1998, sekä

lisätään 20 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja 30 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti:

20 §
Projektituen määrä ja kesto

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa säädetään valtion rahoitustueksi ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta eikä veikkausvaroista maksettavaa avustusta. Edellä 1 momentissa säädettyä projektituen enimmäismäärää laskettaessa enimmäismäärään ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja veikkausvaroista maksettavaa avustusta. Projektituen kohteena olevaan hankkeeseen myönnetyt avustukset eivät kuitenkaan saa yhdessä ylittää tuen myöntävän viranomaisen hyväksymiä hankkeen kokonaiskustannuksia.


24 §
Projektituen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

Jos projektituki yhdessä 20 §:n 3 momentissa tarkoitetun valtion muun rahoituksen kanssa ylittää 20 §:n 1 momentissa säädetyn enimmäismäärän tai yhdessä 20 §:n 4 momentissa tarkoitetun Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen ja veikkausvaroista maksettavan avustuksen kanssa ylittää projektituen myöntävän viranomaisen hyväksymät hankkeen kokonaiskustannukset, enimmäismäärän tai kokonaiskustannukset ylittävä osa peritään takaisin rahoituksen saajalle maksetusta projektituesta.

27 §
Vakuuden asettamisvelvollisuus

Muu projektituen ennakon saaja kuin kunta tai kuntayhtymä taikka seurakunta on velvollinen asettamaan tuen maksajan hyväksymän riittävän vakuuden sen varalta, että projektituen ennakko määrätään perittäväksi takaisin.

30 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Työllistämistukea ei voida myöntää, jos:


4) tuen kohteena olevan työpaikan arvioidaan täyttyvän ilman tukeakin;


Poiketen siitä, mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään, työllistämistukea voidaan myöntää yritykselle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömän vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa (1663/1995) tarkoitetuksi vuorotteluvapaan ajaksi palkattavaksi työntekijäksi.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, yhdistelmätukea voidaan myöntää, vaikka työnantaja saa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja veikkausvaroista maksettavaa avustusta työllistettävän henkilön palkkaamiseen tai työllistämisen edistämiseen. Yhdistelmätuki ei yhdessä oppisopimuskoulutuksesta maksettavan koulutuskorvauksen, Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen tai veikkausvaroista maksettavan avustuksen kanssa saa ylittää työnantajalle henkilön palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia. Palkkauksesta aiheutuvina kustannuksina pidetään henkilölle maksettua palkkaa sekä työnantajan eläke- ja sosiaaliturvamaksua.


64 §
Työllistämistuen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

Työllistämistuen maksaminen voidaan määrätä lopetettavaksi, jos tuen saaja ei enää täytä niitä edellytyksiä tai ehtoja, jotka tässä asetuksessa säädetään tai tukea myönnettäessä on asetettu tuen saamiselle. Jos tukea on käytetty vastoin tämän asetuksen säännöksiä tai myöntämispäätöksessä asetettuja ehtoja, perusteettomasti maksettu tuki on suoritettava takaisin valtiolle. Jos yhdistelmätuki, johon sisältyy työllistämistukea, yhdessä 30 §:n 3 momentissa tarkoitetun koulutuskorvauksen, Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen tai veikkausvaroista maksetun avustuksen kanssa ylittää palkkauksesta aiheutuvat kustannukset, ylittävä osa peritään ensisijaisesti takaisin tuen saajalle maksetusta työllistämistuesta.

Takaisin maksettavalle määrälle on maksettava tuen maksupäivästä vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jollei palautettavaa määrää suoriteta viimeistään takaisinperintäpäätöksessä määrättynä takaisinmaksupäivänä, viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista vuotuista viivästyskorkoa takaisinmaksupäivästä.

Tuen maksamisen lopettamisesta päättää tuen myöntänyt viranomainen. Takaisinperintään ryhtymisestä päättää TE-keskus, joka myös huolehtii tarvittavista takaisinperintätoimenpiteistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.