408/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1998

Valtioneuvoston päätös liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/1982) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1711/1995:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan vaihtelevalla nopeudella käytettävään puristussytytysmoottoriin, joka on tarkoitettu asennettavaksi maalla liikkuvaan työkoneeseen ja jonka nettoteho on 18 kW tai suurempi mutta enintään 560 kW. Tämän päätöksen liitteessä on esimerkkiluettelo liikkuvista työkoneista, joissa käytettäviin moottoreihin sovelletaan tätä päätöstä.

Tätä päätöstä ei sovelleta moottoriin, jota käytetään:

1) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY tai kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetussa neuvoston direktiivissä 92/61/ETY määritellyssä ajoneuvossa;

2) pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 74/150/ETY määritellyssä maataloustraktorissa;

3) laivassa;

4) veturissa;

5) ilma-aluksessa; tai

6) generaattorissa.

Tätä päätöstä ei myöskään sovelleta:

1) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käyttöön tarkoitettuihin moottoreihin;

2) moottoreihin, joille hyväksyntäviranomainen on myöntänyt 2 §:n 1 kohdassa mainitun työkoneiden päästödirektiivin 10 artiklan 2 kohdan perusteella vapautuksen siinä tarkoitetun erillisen hakemuksen perusteella; eikä

3) Suomessa valmistettuihin, yhteisön markkinoiden ulkopuolelle tarkoitettuihin moottoreihin.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) työkoneiden päästödirektiivillä liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/68/EY;

2) liikkuvalla työkoneella korilla varustettua tai koritonta liikkuvaa konetta taikka siirrettävää teollisuuslaitetta tai -ajoneuvoa, jota ei ole tarkoitettu matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen maantiellä ja johon on asennettu työkoneiden päästödirektiivin I liitteen 1 kohdassa määritelty polttomoottori;

3) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa Euroopan unionin jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen vahvistaa liikkuvaan työkoneeseen tarkoitetun moottorityypin tai moottoriperheen täyttävän työkoneiden päästödirektiivissä tarkoitetut vaatimukset;

4) moottorityypillä moottoriluokkaa, johon kuuluvat moottorit eivät eroa toisistaan työkoneiden päästödirektiivin II liitteen 1 lisäyksessä esitettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta;

5) moottoriperheellä valmistajan määrittelemää moottoreiden ryhmää, jolla oletetaan suunnittelunsa perusteella olevan samanlaiset pakokaasupäästöominaisuudet ja johon kuuluvat moottorit ovat työkoneiden päästödirektiivin vaatimusten mukaiset;

6) perusmoottorilla moottoria, joka on valittu moottoriperheestä siten, että se täyttää työkoneiden päästödirektiivin I liitteen 6 ja 7 kohdan vaatimukset;

7) moottorin antoteholla työkoneiden päästödirektiivin I liitteen 2.4 kohdan mukaista nettotehoa;

8) moottorin valmistuspäivällä päivämäärää, jolloin moottori läpäisee viimeisen tarkastuksen tuotantolinjalta valmistumisen jälkeen;

9) markkinoille luovuttamisella tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen asettamista saataville yhteisön markkinoilla, maksua vastaan tai ilmaiseksi, yhteisössä tapahtuvaa jakelua tai käyttöä varten;

10) valmistajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa hyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihyväksyntäprosessin osa-alueista sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta;

11) hyväksyntäviranomaisella Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka on vastuussa kaikista moottorin tai moottoriperheen tyyppihyväksynnän osa-alueista, hyväksyntätodistusten myöntämisestä ja näiden peruuttamisesta, toimimisesta yhteyshenkilönä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa sekä valmistajan tuotannon vaatimustenmukaisuusjärjestelyjen todentamisesta;

12) teknisellä tutkimuslaitoksella yhteisöä tai toimielintä, joka on nimetty testauslaboratorioksi suorittamaan testejä tai tarkastuksia hyväksyntäviranomaisen puolesta;

13) ilmoituslomakkeella työkoneiden päästödirektiivin II liitteen mukaista asiakirjaa, jossa ilmoitetaan tyyppihyväksyntähakemuksessa annettavat tiedot;

14) aineistokansiolla tekniselle tutkimuslaitokselle tai hyväksyntäviranomaiselle toimitettuja ilmoituslomakkeessa tarkoitettuja aineistoja, kuten tietoja, piirustuksia tai valokuvia;

15) tietopaketilla aineistokansiota sekä teknisen tutkimuslaitoksen tai hyväksyntäviranomaisen siihen lisäämiä testausselosteita tai muita asiakirjoja; sekä

16) tietopaketin hakemistolla asiakirjaa, johon on luetteloitu tietopaketin sisältö asianmukaisesti numeroituna tai muutoin merkittynä siten, että kaikki sivut voidaan helposti tunnistaa.

3 §
Hyväksyntäviranomainen

Ajoneuvohallintokeskus toimii Suomessa tämän päätöksen mukaisena hyväksyntäviranomaisena.

4 §
Tekninen tutkimuslaitos

Tekninen tutkimuslaitos toimii testauslaboratoriona 6 §:ssä tarkoitetuissa hyväksyntätesteissä ja 12 §:ssä tarkoitetussa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa. Laitoksen tulee olla moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/53/ETY säännösten mukainen.

5 §
Markkinoille luovuttaminen

Liikkuvaan työkoneeseen tarkoitettu uusi moottori voidaan luovuttaa Suomessa markkinoille vain, jos hyväksyntäviranomainen on myöntänyt moottorille tyyppihyväksynnän.

Ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY mukainen hyväksyntä, joka täyttää mainitun direktiivin muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/542/ETY 2 artiklassa ja I liitteen 6.2.1 kohdassa säädetyt vaiheen A tai B vaatimukset mukaan lukien hyväksyntämerkinnät, katsotaan täyttävän työkoneiden päästödirektiivin 9 artiklan 2 kohdassa säädetyn vaiheen I vaatimukset. Tämän hyväksynnän kelpoisuus päättyy työkoneiden päästödirektiivin 9 artiklan 3 kohdassa säädetyn vaiheen II täytäntöönpanon alkaessa.

Valmistajan tai hänen edustajansa on luovutettava hyväksynnästä vastaavalle hyväksyntäviranomaiselle pyydettäessä tunnistenumeroiden tarkastusta varten moottoreiden ostajia, ei kuitenkaan konevalmistajia, koskevat kaikki tarvittavat tiedot ja valmistetuiksi ilmoitettujen moottoreiden tunnistenumerot.

6 §
Tyyppihyväksynnän hakeminen

Jos valmistaja hakee tyyppihyväksyntää Suomessa, on sitä haettava ajoneuvohallintokeskukselta. Hakemukseen on liitettävä työkoneiden päästödirektiivin 3 artiklassa tarkoitettu aineistokansio, jonka sisältö eritellään työkoneiden päästödirektiivin II liitteen ilmoituslomakkeella. Valmistajan on annettava tyyppihyväksyntähakemuksessa selvitys takuuehtojen kattamista huoltotoimenpiteistä ja huoltoaikataulusta. Ilmoituslomakkeella on annettava tiedot jälkikäsittelylaitteiden huollosta, uusimisista ja takuuehdoista. Tyyppihyväksyntähakemukseen liitetään hyväksyntätesteistä vastaavan teknisen tutkimuslaitoksen testausselostus työkoneiden päästödirektiivin II liitteen 1 lisäyksessä tarkoitetun moottorityypin ominaisuuksien mukaisesta moottorista.

Jos ajoneuvohallintokeskus toteaa, ettei moottoriperhettä koskevassa hakemuksessa tarkoitettu perusmoottori vastaa täysin työkoneiden päästödirektiivin II liitteen 2 lisäyksessä tarkoitettua moottoriperhettä, valmistajan on tarvittaessa luovutettava ajoneuvohallintokeskuksen määrittämästä ylimääräisestä perusmoottorista testausselostus.

Yhtä moottorityyppiä tai moottoriperhettä koskevaa hakemusta ei saa jättää useammalle kuin yhdelle hyväksyntäviranomaiselle. Jokaisesta moottorityypistä tai moottoriperheestä on tehtävä erillinen hakemus.

7 §
Tyyppihyväksynnän myöntäminen

Tyyppihyväksyntä on myönnettävä moottorityypille tai moottoriperheelle, joka on tyyppihyväksyntähakemuksen aineistokansion mukainen ja täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

Tyyppihyväksynnästä annetaan valmistajalle moottorityyppi- tai moottoriperhekohtainen työkoneiden päästödirektiivin VI liitteessä tarkoitettu tyyppihyväksyntätodistus liitteineen. Tyyppihyväksyntätodistus numeroidaan työkoneiden päästödirektiivin VII liitteen mukaisesti. Tyyppihyväksyntätodistuksessa ilmoitetaan moottorityyppiä tai moottoriperhettä koskevat työkoneiden päästödirektiivin 4 artiklassa tarkoitetut käyttörajoitukset ja asentamisen edellytykset.

Ajoneuvohallintokeskuksen tulee tarpeen mukaan tarkastaa tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, että moottorilla on voimassa olevan tyyppihyväksynnän mukainen tunnistenumero. Ajoneuvohallintokeskus ylläpitää tunnistenumeroluetteloa moottoreista, joille se on myöntänyt tyyppihyväksynnän.

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on huolehtia komissiolle ja jäsenvaltioiden viranomaisille tehtävistä työkoneiden päästödirektiivin 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista.

8 §
Tyyppihyväksynnän muuttaminen

Valmistajan on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle sen myöntämän tyyppihyväksyntätodistuksen tietopaketin sisältöön vaikuttavista kaikista muutoksista. Jos tietopaketin yksityiskohtiin on tehty muutoksia, ajoneuvohallintokeskuksen on muutettava tietopaketin sisältöä, annettava muutettu tyyppihyväksyntätodistus ja edellytettävä uusia testejä tai tarkastuksia siten kuin työkoneiden päästödirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa edellytetään.

9 §
Päästöjen raja-arvot

Liikkuvan työkoneen moottorin, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä heinäkuuta 1998 on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavan taulukon raja-arvoja:

Nettoteho P (kW) Hiilimonoksidi g/kWh Hiilivedyt g/kWh Typen oksidit g/kWh Hiukkaset g/kWh
130≤P≤560 5,0 1,3 9,2 0,54
75≤P<130 5,0 1,3 9,2 0,70
37≤P<75 6,5 1,3 9,2 0,85

Liikkuvan työkoneen moottorin, jonka nettoteho on 18 kW tai suurempi mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

a) 1 päivästä tammikuuta 2000 moottori, jonka nettoteho on 18 kW tai suurempi mutta pienempi kuin 37 kW;

b) 1 päivästä tammikuuta 2001 moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi mutta enintään 560 kW;

c) 1 päivästä tammikuuta 2002 moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai suurempi mutta pienempi kuin 130 kW; ja

d) 1 päivästä tammikuuta 2003 moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi mutta pienempi kuin 75 kW.

Nettoteho P (kW) Hiilimonoksidi g/kWh Hiilivedyt g/kWh Typen oksidit g/kWh Hiukkaset g/kWh
130≤P≤560 3,5 1,0 6,0 0,2
75≤P<130 5,0 1,0 6,0 0,3
37≤P<75 5,0 1,3 7,0 0,4
18≤P<37 5,5 1,5 8,0 0,8
10 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Valmistajan on kiinnitettävä moottoreihin työkoneiden päästödirektiivin I liitteen 3 kohdan mukaiset merkinnät. Kunkin moottorityypin tyyppihyväksyntätodistuksen käyttörajoituksista ja asennusehdoista on liitettävä yksityiskohtaiset tiedot käsittävä ilmoituslomake jokaiseen moottoritoimitukseen. Jos konevalmistajalle toimitetaan sarja moottorityyppejä, joille on asetettu 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttörajoitus, on yksi ilmoituslomake kustakin moottorityypistä annettava viimeistään ensimmäisen moottorin toimituspäivänä ja lomakkeessa on ilmoitettava toimitussarjaan kuuluvien moottoreiden tunnistenumerot.

Valmistajan on pyynnöstä lähetettävä tyyppihyväksynnän myöntäneelle ajoneuvohallintokeskukselle 45 vuorokauden kuluessa kunkin kalenterivuoden päättymisestä ja viipymättä kunkin tyyppihyväksynnän soveltamisen alkamispäivän jälkeen sekä välittömästi ajoneuvohallintokeskuksen määräämän muun päivämäärän jälkeen tunnistenumeroluettelo moottorityypeistä, joita on valmistettu työkoneiden päästödirektiivin vaatimusten mukaisesti edellisen ilmoituksen jälkeen tai sen jälkeen, kun direktiivin vaatimuksia oli alettu soveltaa. Luettelossa on eriteltävä tunnistenumeroita vastaavat moottorityypit tai -perheet ja tyyppihyväksyntänumerot, jolleivat ne käy ilmi moottorien koodijärjestelmästä. Luettelossa on lisäksi ilmoitettava moottorityypin tai -perheen valmistuksen päättymisestä. Valmistajan on säilytettävä moottorien tunnistenumerotiedot vähintään 20 vuoden ajan, jollei luetteloa lähetetä säännöllisesti ajoneuvohallintokeskukselle.

Valmistajan on lähetettävä tyyppihyväksynnän myöntäneelle ajoneuvohallintokeskukselle 45 vuorokauden kuluessa kunkin kalenterivuoden päättymisestä ja viimeistään kunakin 11 §:ssä tarkoitettuna päivämääränä ilmoitus valmistajan valmistusohjelmaan kuuluvista moottorityypeistä ja -perheistä asianomaisine tunnistenumeroineen.

11 §
Markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Markkinoille luovutettavan liikkuvan työkoneen uuden moottorin tulee olla tyyppihyväksytty tämän päätöksen mukaisesti seuraavista päivämääristä alkaen riippumatta siitä, onko se jo asennettu työkoneeseen:

1) moottori, jonka tyyppihyväksynnän raja-arvoista säädetään 9 §:n 1 momentissa:

a) 1 päivästä tammikuuta 1999 moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai suurempi mutta enintään 560 kW; ja

b) 1 päivästä huhtikuuta 1999 moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi mutta pienempi kuin 75 kW; sekä

2) moottori, jonka tyyppihyväksynnän raja-arvoista säädetään 9 §:n 2 momentissa:

a) 1 päivästä tammikuuta 2001 moottori, jonka nettoteho on 18 kW tai suurempi mutta pienempi kuin 37 kW;

b) 1 päivästä tammikuuta 2002 moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi mutta enintään 560 kW;

c) 1 päivästä tammikuuta 2003 moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai suurempi mutta pienempi kuin 130 kW; ja

d) 1 päivästä tammikuuta 2004 moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi mutta pienempi kuin 75 kW.

Edellä 9 §:ssä tarkoitetut raja-arvot tulevat voimaan kahden vuoden kuluttua tämän pykälän päivämääristä Suomessa valmistetulle markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin tässä pykälässä mainittu kyseisen moottorin markkinoille luovuttamista koskeva päivämäärä.

Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulle moottorille myönnetty tyyppihyväksyntä on voimassa tämän pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin päivämääriin saakka.

12 §
Tuotannon vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on huolehdittava siitä, että tuotannossa noudatetaan työkoneiden päästödirektiivin I liitteen 5 kohdan vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi valmistajan on tarkastettava tuotanto vuosittain. Tarkastusmenettelylle on haettava ajoneuvohallintokeskuksen vahvistus. Valmistajan on annettava ajoneuvohallintokeskukselle selvitys tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä.

Ajoneuvohallintokeskus voi tarkastaa tyyppihyväksymiensä moottoreiden tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmiä. Jos tuotannon laatutaso ei vastaa työkoneiden päästödirektiivin I liitteen 5 kohdan vaatimuksia tai jos on tarpeen varmistaa päästömittauksien tuloksia, ajoneuvohallintokeskus voi teettää moottoreille työkoneiden päästödirektiivin I liitteen 5.3.2 kohdan mukaisia testejä.

Ajoneuvohallintokeskuksen tulee peruuttaa tyyppihyväksyntä, jos moottorit, joita vastaavalle moottorityypille tai moottoriperheelle se on myöntänyt tyyppihyväksynnän, eivät täytä asetettuja vaatimuksia eikä valmistaja toteuta tarpeellisia toimenpiteitä tuotannossa olevien moottoreiden saattamiseksi tämän päätöksen vaatimusten mukaisiksi. Ajoneuvohallintokeskuksen on ilmoitettava tyyppihyväksynnän peruuttamisesta Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille kuukauden kuluessa peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Jos jonkin jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen ilmoittaa, etteivät ajoneuvohallintokeskuksen tyyppihyväksymät moottorit täytä tämän päätöksen vaatimuksia, ja ajoneuvohallintokeskus toteaa moottoreiden olevan päätöksen vastaisia, ajoneuvohallintokeskuksen tulee velvoittaa valmistaja saattamaan tuotanto tämän pykälän 1 momentin vaatimusten mukaiseksi kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

Jos ajoneuvohallintokeskus toteaa, että muun jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen tyyppihyväksymät moottorit eivät ole hyväksyttyä tyyppiä tai perhettä koskevien vaatimusten mukaisia, sen on ilmoitettava vaatimusten vastaisuudesta tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

13 §
Suhde muihin säännöksiin

Tässä päätöksessä tarkoitettuihin moottoreihin on muiltakin osin noudatettava, mitä työkoneiden päästödirektiivissä säädetään.

14 §
Viittaussäännökset

Tämän päätöksen rikkomisen pakkokeinoista ja seuraamuksista säädetään ilmansuojelulain (67/1982) 22 ja 23 §:ssä.

Muutoksen hakemisesta ajoneuvohallintokeskuksen tämän päätöksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

15 §
Ympäristöministeriön toimet

Ympäristöministeriön on ilmoitettava ko- missiolle ja muille jäsenvaltioille 3 §:ssä tarkoitettu hyväksyntäviranomainen ja sen osoite samoin kuin 4 §:ssä tarkoitettujen teknisten tutkimuslaitosten nimet ja osoitteet.

Ympäristöministeriö voi antaa ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

16 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1998.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY; EYVL N:o L 59, 27.2.1998, s. 1

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1998

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Liite

Työkoneiden päästödirektiivin I liitteessä tarkoitettuja liikkuvia työkoneita ovat ainakin seuraavat työkoneet:

1) teollisuuden poralaite ja kompressori;

2) rakennuskoneet, kuten pyöräkuormaaja, puskutraktori, telaketjutraktori, telakuormaaja, kuorma-autotyyppinen kuormaaja, maastokuorma-auto ja hydraulinen kaivukone;

3) maatalouskone ja maanjyrsin;

4) metsäkone;

5) omalla moottorilla kulkeva maatalousajoneuvo, ei kuitenkaan direktiivissä 74/150/ETY määritelty maatalous- tai metsätraktori;

6) lastauslaite;

7) haarukkatrukki;

8) tienkunnossapitokalusto, kuten moottoroitu tiehöylä, tiejyrä ja asfaltin levitin;

9) lumiaura;

10) lentoaseman kenttäkalusto;%11) nostolava; sekä

12) liikkuva nosturi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.